Hegn sættes op og afværgepumpning undersøges nærmere

Nyhedsbrev 03-11-2021

Miljø-, Plan-, og Landdistriktsudvalget har besluttet at grøften på engen, hvor kvæg tidligere har græsset nu skal hegnes ind. Det skal sikre, at eksempelvis børn ikke kommer i kontakt med vandet eller at eksempelvis rådyr eller hunde drikker af det forurenede vand. Hegnet vil blive etableret hurtigst muligt.

På samme møde besluttede udvalget også, at forvaltningen skal arbejde videre med et forslag til, hvordan man kan lave en eller flere afværgepumpninger på marken omkring grøften. NIRAS-undersøgelsen, som vi præsenterede tidligere i år, viste, at der forsat siver forurening ud i noret fra grøften og marken.

Ved at etablere afværgepumpninger vil vi forsøge at pumpe vandet væk før det løber ud og forurener noret. Forvaltningen skal nu udarbejde et konkret forslag til, hvordan afværgepumpningen kan etableres, som udvalget kan tage stilling til på næste udvalgsmøde sidst i oktober.

Yderlige fem kolonihaver undersøges for PFOS

Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget besluttede også at yderligere fem haver i kolonihaveforeningen skal undersøges for PFOS. De haver, som skal undersøges, er de haver, hvor haveforeningen har oplyst at afstrømningsmønstrene betyder, at overfladevand strømmer ind. Undersøgelserne vil blive lavet af NIRAS, og undersøgelserne betyder, at der skal tages jordprøver i haverne, som efterfølgende skal analyseres for indhold af PFOS.

Ejerne af de fem haver, hvor vi allerede har konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet, har udvalget besluttet, at tilbyde at de kan få fjernet de øverste 30 cm jord i haven. Dermed bliver de øverste jordlag fjernet så man kan dyrke grøntsager uden risiko for at grøntsagerne bliver forurenet.

Hvis det viser sig, at nogle af de fem nye haver, som nu skal undersøges, også overskrider jordkvalitetskriteriet, så vil ejerne af disse få samme tilbud.

Ansvar for forureningen skal afklares

Slagelse Kommune har bedt en advokat vurdere det juridiske ansvar for forureningen. PFOS-forureningen er en af de første sager af sin slags og samtidig er det kompliceret jura, som involverer flere myndigheder og lovgivninger. Derfor skal advokaten hjælpe os med at afklare, hvorvidt forureningen er af en sådan karakter, at Slagelse Kommunes miljømyndighed kan give brandskolen et påbud eller om forureningen i stedet er Region Sjællands ansvar.

Advokaten er ikke færdige med sit arbejde, og derfor kender vi ikke svaret på dette endnu.

PFOS-vand bliver renset

Rensningen af vandet, som blev opsuget i forbindelse med oprensningen af grøften tidligere i år, er nu gået i gang på RGS Nordic.

De 183.000 liter grøftevand har været oplaget i to separate tanke på RGS Nordic indtil nu. Før rensningen gik i gang viste prøver, at vandet havde et PFOS-niveau på hhv. 33 og 41 mikrogram pr. liter, hvilket svarer til i alt 6 gram PFOS i 183.000 liter vand.

Når vandet bliver renset, bliver det først renset gennem et såkaldt kulfilter og efterfølgende gennem et såkaldt resinanlæg. Når grøftevandet har været igennem begge, bliver vandet igen analyseret for PFOS af Slagelse Kommune. Hvis grøftevandet ikke overholder miljøkvalitetskriteriet for vand, der kan udledes i havet, bliver det renset igen, indtil indholdet af PFOS er under miljøkvalitetskriteriet.

Rensningen er færdig, når Slagelse Kommune vurderer, at man ikke kan rense yderligere ned i koncentration. Der vil altså ikke udledes vand, som ikke er godkendt på forhånd af Slagelse Kommune.

Brandskum overholder grænseværdier

Slagelse Brand og Redning gik i gang med at undersøge markedet for brandskum i forbindelse med forureningssagen på brandskolen. I den forbindelse er der blevet taget flere prøver, som er blevet analyseret af to forskellige laboratorier. Analyserne har givet forskellige resultater, og på den baggrund bad Slagelse Kommune NIRAS om at gennemgå prøverne for at få en vurdering af, hvorvidt brandskummet lever op til lovgivningen.

NIRAS konkluderer, at indholdet af PFAS, herunder PFOS, i såkaldt flourfri brandskum, overholder EU’s grænseværdier for utilsigtet kontaminering med PFAS forbindelser. NIRAS konkluderer, at der næsten altid er et indhold af PFAS-forbindelser i PFAS-fri brandskum på mindre end 0,00005 procent svarende til 500 mikrogram pr. liter brandskum, hvilket er under EU’s grænseværdier for utilsigtet kontaminering. Dette skyldes sandsynligvis forurening fra produktionsudstyret, som bliver eller tidligere er blevet brugt til at producere brandskum indeholdende PFAS-forbindelser, og altså ikke at producenterne tilsætter det bevidst.

Brandskolen bruger brandskummet i forbindelse med uddannelse. Men spildevand på brandskolen bliver ledt igennem rensningsanlægget, og derfor er der ikke risiko for, at omgivelserne bliver yderligere forurenet selv om brandskummet indeholder små mængder PFAS. 

Siden er sidst opdateret 2. marts 2022