Ingen PFOS i grøntsager og frugt fra kolonihaver ved Korsør

Nyhedsbrev 07-05-2021

Ingen PFOS i grøntsager og frugt fra kolonihaver ved Korsør

Analyser af grøntsager og frugt fra området omkring Korsør Nor har ikke vist sundhedsskadelige niveauer af de miljøskadelige stoffer PFOS.

Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted har analyseret i alt 11 prøver af jordskokker, porrer, løg, kartofler, peberrod, jordbær, jostabær, solbær, rabarber og æbler indsamlet fra i alt ni haver i kolonihaveforeningen Rundingen, Korsør. Nogle prøver er fra sidste års høst, og andre er taget direkte op af jorden i april 2021. Ingen af de 11 prøver viste målbare indhold af PFOS.

Der er ikke grundlag for at advare mod at spise grøntsager og frugt. I takt med at der kommer nye resultater af bl.a. jordprøver, vil Fødevarestyrelsen vurdere, om der skal tages flere prøver, og om nye resultater giver anledning til ændret risikokommunikation.

Slagelse Kommune har sendt jordprøver fra kolonihaverne til analyse, og der forventes svar på prøverne indenfor 14 dage.

Fødevarestyrelsen har også analyseret en prøve af ål fanget i Korsør Nor. Ålen indeholdt ikke PFOS på et sundhedsskadeligt niveau. Fødevarestyrelsen vil i løbet af maj analysere flere spisefisk fanget i Noret for på den måde at få afdækket evt. forurening af fisk i området.

Af forsigtighedsgrunde fraråder Fødevarestyrelsen fortsat fangst af fisk i en zone på 100 m fra brandskolens udløb i Noret.

Fødevarestyrelsen forventer endvidere at have analyseresultater fra kød fra tre kalve fra Kogræsserforeningen ved Noret efter Kr. Himmelfartsferien. Tidligere analyse af kalvekød fra området har vist et niveau, som giver anledning til sundhedsmæssig bekymring.

Flere prøver i Noret

Vi opretholder fortsat anbefalingen om at undgå vandaktiviteter i Korsør Nor på baggrund af rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har taget prøver af både vand og bundsediment i noret og ved flere blå flag strande ud til Storebælt.

På strandene ud til Storebælt har vi ikke fundet PFOS. I vandprøverne fra noret er der i tre ud af 10 prøver målt små mængder af PFOS, mens der er fundet højere værdier i bundsedimentet.

På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt os om at tage flere prøver samt at besvare en række spørgsmål om, hvor og hvordan prøverne er taget. Blandt andet har de bedt om svar på, hvor meget PFOS bundsedimentet afgiver til vandet. Dette spørgsmål skal vi drøfte med Miljøstyrelsen i næste uge.

Derfor er det nu aftalt, at vi laver et nyt analyseprogram, som Styrelsen for Patientsikkerhed skal godkende. Når vi kender resultaterne for disse analyser vil Styrelsen for Patientsikkerhed komme med en anbefaling til, hvad der skal ske.

NIRAS har taget jordprøver i kolonihaverne

NIRAS er gået i gang med undersøgelsen af jorden i om og omkring brandskolen. De startede i sidste uge med at tage prøver i kolonihaverne, og de fortsætter med at lave boringer og tage prøver i de kommende uger på blandt andet brandskolen.

Resultaterne af prøverne fra kolonihaverne foreligger ikke endnu, men vi melder resultaterne ud ligeså snart de er klar af hensyn til den usikkerhed, der er blandt kolonihaveejerne. NIRAS samler resultaterne fra alle undersøgelserne i en rapport, som vi forventer er færdig i slutningen af juli.

Informationsmøde for kogræsserforening den 25. maj

I samarbejde med Fødevarestyrelsen og Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling ved Holbæk Sygehus afholder vi et informationsmøde den 25. maj for medlemmerne af Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening. Det er medlemmer herfra, der har spist kød, som indeholder høje koncentrationer af PFOS. Formålet med mødet er at fortælle mere om PFOS, og hvordan medlemmer, som har spist kødet, skal forholde sig til de sundhedsrisici, som det indebærer. Mødet er ikke offentligt, og derfor er det kun nuværende og tidligere medlemmer, som bliver inviteret.

Brandskoler fra hele landet til webinar

Den 24. april var NIRAS vært for et webinar om PFOS-forurening på brandskoler. Baggrunden for webinaret er sagen fra Korsør, og derfor var Slagelse Kommunes brandskole også blandt oplægsholderne.

Brandskum med PFOS er ikke kun blevet brugt i Korsør, og derfor deltog brandskoler fra hele Danmark samt en enkelt fra Færøerne i webinaret. Beredskabet har kontakt med de øvrige brandskoler i landet og den viden, vi høster i Korsør, bliver delt med de øvrige brandskoler.

Beredskabet tester brandskum for at undgå PFAS

Beredskabet tester flere producenter af brandskum for såkaldt PFAS. PFAS er en fælles betegnelse for en række stoffer, som indeholder fluorforbindelser.

PFOS er et af disse stoffer.

Det er ikke alle disse PFAS-stoffer, som er forbudt i brandskum i dag, men målet er at finde brandskum, som ikke indeholder nogen af disse forbindelser, så vi undgår, at stå i en situation om nogle år, hvor det viser sig, at alle disse stoffer også er skadelig for omgivelserne.

Vi har også taget prøver af den nuværende brandskum, men vi afventer den endelige konklusion på disse prøver.

Miljøstyrelsen skal ind over PFOS i Slam

SK Forsyning har fået undersøgt slam fra Korsør Rensningsanlæg for PFOS. Slammet er blevet brugt som gødning på flere marker og derfor besluttede SK Forsyning at få slammet analyseret. Den første analyse viste 140 mikrogram PFOS per kilo tørstof, hvilket er højt. En ny analyse viser 84 mikrogram PFOS per kilo tørstof, hvilket sandsynligvis skyldes effekten af rensningsanlægget, som er sat på brandskolen.

Der er ikke nogen grænseværdier for PFOS i slam, og derfor er vi nu i dialog med Miljøstyrelsen om, hvilke krav vi skal stille til slammet i forhold til PFOS.