NIRAS-rapport viser omfanget af forureningen

Nyhedsbrev 30-08-2021

NIRAS-rapport viser omfanget af forureningen

NIRAS har nu afleveret en samlet rapport med resultaterne fra forureningsundersøgelser på brandskolen og området omkring brandskolen.

Det er en grundig undersøgelse, som bl.a. omfatter 29 boringer på selve brandskolen, 24 jordprøver i kolonihaven og en række prøver i grøften. Prøverne er både analyseret for oliestoffer og 12 PFAS forbindelse, hvoraf PFOS er det ene stof.

Rapportens hovedkonklusioner er

  • Der er påvist forurening med både oliestoffer og PFAS-forbindelser i jorden indenfor den almindelige anvendelsesdybde på 0,5 meter under terræn. Forureningen er hovedsagelig påvist i de områder, hvor den historiske redegørelse har indikeret, at der er risiko for, at der har været anvendt brandslukningsskum indeholdende PFOS. Forureningen er generelt ikke afgrænset horisontalt eller vertikalt.

  • Da brandskolen ikke anvendes til følsom arealanvendelse, vurderes der ikke at være risiko for arealanvendelse som brandskole.

  • Forureningen vurderes ikke at udgøre en risiko for områdets drikkevandsinteresser, da brandskolen ligger nedstrøms i forhold til den nærmeste drikkevandsboring til alment vandværk og uden for områder med drikkevandsinteresser.

  • I 5 kolonihaver er der påvist indhold af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium, og det vurderes derfor, at der kan være en risiko for arealanvendelsen af disse haver.

  • I de øvrige undersøgte kolonihaver vurderes det på baggrund af undersøgelserne af jorden, at der ikke er en risiko for arealanvendelse som kolonihave, da indholdet af PFAS-forbindelser ligger under jordkvalitetskriterierne.

  • Der er påvist forurening med PFOS i det drænvand, som afdræner kolonihaveområdet. Overfladevandet under kolonihaverne anbefales at blive undersøgt nærmere for at afklare den eventuelle spredning, forureningsniveau og omfang af forurening i overfladevandet.

  • Det vurderes, at de konstaterede jord- og grundvandsforureninger kan udgøre en risiko for nærmeste recipient Korsør Nor samt en risiko i forhold til beskyttet natur, da de påtrufne forureningsforhold er beliggende på områder med naturbeskyttet strandeng.

  • Overordnet set anbefales det, at der bliver udført supplerende afgrænsende undersøgelser på selve brandskolen, i kolonihaverne samt i grøfter og dræn for bedre at kunne belyse forureningssituationen.

Hvad kommer der til at ske nu

Vi har kun haft rapporten i nogen få dage, og derfor kan vi heller ikke helt konkret melde ud, hvad vi vil gøre i dag. Det er en af de første sager af sin slags i Danmark, og samtidig involverer det kompliceret jura, som berører mange lovgivninger og flere myndigheder. Derfor skal det nu afklares, hvem der rent juridisk har ansvaret for den videre behandling og eventuelle oprensning. Vi har derfor bedt en ekstern advokat om at vurdere, om hjælpe med denne afklaring. Samtidigt er vi i dialog med Miljøstyrelsen og Region Sjælland om dette.

Vores fokus indtil nu har været at indkapsle forureningen. Vi har allerede installeret et renseanlæg på brandskolen, hvor alt overflade- og spildevand bliver renset for PFOS, før det bliver ført videre til Korsør Renseanlæg, og grøften på engen er også blevet oprenset.

En af de forhold, som skal undersøges teknisk og økonomisk nærmere er, om renseanlægget på brandskolen kan udbygges/tilpasses, så rensekapaciteten kan anvendes til at rense vandet fra grøften gennem en afværgepumpning. Derudover overvejer vi om marken, hvor grøften ligger, skal indhegnes af forsigtighedshensyn.

I kolonihaverne fraråder vi forsat, at man spiser grøntsager. Fødevarestyrelsen har tidligere analyseret prøver af grøntsager fra foreningen, som ikke viser PFOS i sundhedsskadelige mængder, men vi skal have kortlagt mere nøjagtigt, hvor de pågældende grøntsager er dyrket i forhold til, hvor forureningen er konstateret. Vi er i dialog med Fødevarestyrelsen om dette.

Nye jordprøver viser ikke PFOS-overskridelser ved Grevens Træer

En jordprøve taget ved Grevens Træer viste i foråret PFOS i mængder, som overskrider jordkvalitetskriteriet. Der var dengang mistanke om, der var tale om en fejl i jordprøven, men Slagelse Kommune bad på baggrund af prøven NIRAS om at tage yderligere jordprøver i området.

NIRAS har nu afleveret resultatet af disse prøver, og undersøgelsen konkluderer, at de nye prøver ikke viser indhold af PFOS, som overskrider jordkvalitetskriteriet. NIRAS vurderer dog, at der er tale om stedvist påvirkning af PFOS i området. Ud fra et forsigtighedsprincip har vi på den baggrund besluttet, at vi indtil videre ikke vil lade kvæg græsse ved Grevens Træer.

Kogræsserne får erstattet kød

Kogræsserforeningen får nu erstatning for det kød, de har måttet destruerer på grund af PFOS. Det sker efter Slagelse Kommune før sommerferien bad en ekstern advokat om at vurdere kommunens muligheder for at give erstatning. Advokaten vurderer, at det er inden for lovens rammer, og derfor er det nu besluttet at erstatte kødet.

I forhold til at give erstatning for eventuelle sundhedsskader så afhænger det af ifølge den juridiske vurdering fra den eksterne advokat af en konkret vurdering af hver enkelt borger. Den person, der rejser krav om personskadeerstatning i denne sag, har bevisbyrden for, at skaden har en karakter og et omfang, der giver mulighed for at udbetale en erstatning eller godtgørelse. Samtidig skal skaden være forårsaget af PFOS-forureningen, og i den sammenhæng må der ikke være nogen konkurrerende årsager.

Det er Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, som har opgaven med at undersøge de borgere, som har været udsat for PFOS-forureningen. Slagelse Kommune har ikke adgang til resultaterne herfra, og derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om erstatningen i forhold til eventuelle sundhedsskader.