Nye prøver skal afgrænse PFOS-forurening i kolonihaveforening

Nyhedsbrev 21-05-2021

Nye jordprøver fra kolonihaveforeningen Rundingen viser, at jordkvalitetskriteriet er overskredet i en af foreningens haver, mens vandprøver fra det øvre grundvand i to haver viser indhold af PFOS over drikkevandskriteriet.

Ifølge NIRAS viser internationale undersøgelser, at baggrundsniveau af PFOS i jorden kan være på gennemsnitlig ca. 3 mikrogram pr. kilo jord, og undersøgelsen af kolonihaverne, som NIRAS har lavet i forbindelse med forureningen på brandskolen i Korsør, viser, at fire ud af 10 haver ligger over dette niveau og kun én af de fire er over jordkvalitetskriteriet, som er på 30 mikrogram pr. kilo jord. I haven hvor jordkvalitetskriteriet er overskredet, viser jordprøverne 120 mikrogram PFOS pr. kilo jord i øverste jordlag, og 39,3 mikrogram PFOS pr. kilo jord i jordlaget mellem 10 og 30 cm under jordoverfladen.

I to haver viser analyser af det øvre grundvand henholdsvis 0,42 og 0,21 mikrogram PFOS pr. liter vand, hvilket er en overskridelse af drikkevandskriteriet på 0,006 mikrogram pr. liter vand. Der bliver dog ikke indvundet hverken drikkevand eller vand til vanding i kolonihaveforeningen fra dette vand.

Fundet af PFOS betyder, at der nu skal tages nye jordprøver i kolonihaveforeningen. De nye prøver skal være med til at afgrænse forureningen, og derfor skal prøverne tages i de haver, som grænser op til eller ligger tæt på den have, hvor der er fundet højere koncentrationer af PFOS. De nye prøver bliver taget hurtig, så situationen for kolonihaverne kan afklares.

Fødevarestyrelsen har tidligere analyseret 11 grøntsager fra kolonihaveforeningen. Ingen af prøverne viste målbare mængder af PFOS, men Slagelse Kommune vil nu gå i dialog med Fødevarestyrelsen for at afdække, hvor de analyserede grøntsager er dyrket set i forhold til resultaterne af de nye prøver.

Derfor fastholder Slagelse Kommunen anbefalingen om brug af handsker og forsigtighed ved kontakt med jorden.

Nye prøver ved Grevens Træer

NIRAS har også taget en prøve på et engareal, der har været afgræsset med køer ved Grevens Træer. Arealet ligger ca. en kilometer fra brandskolen. Her viser jordprøven 68,2 mikrogram PFOS pr. kilo jord, hvilket er en overskridelse af jordkvalitetskriteriet på 30 mikrogram pr. kilo jord. Der er imidlertid tvivl om, hvorvidt der er sket en fejl i forbindelse med denne prøve. Derfor skal nye prøver afklare om, der eventuelt er tale om en fejl. Kødprøver af kvæg, som har græsset ved Grevens Træer, har tidligere vist, at der ikke var PFOS i kødet. Men af forsigtighedshensyn er ejeren af kvæget, som græsser på engen, blevet bedt om at tage kvæget ind, indtil nye prøver har afklaret om der er tale om en fejl.

Nye prøver fra grøft viser mindre PFOS

I grøften, hvor man tidligere i år fjernede slam, viser jordprøverne, at indholdet af PFOS er faldet fra 6.100 mikrogram til 2.700 mikrogram pr. kilo jord. NIRAS er nu blevet bedt om at komme med et oplæg til, hvad der bør gøres i dette område.

Fødevarestyrelsen finder høje niveauer af PFOS i kød fra kvæg fra Korsør Nor

Yderligere tre prøver af kød fra kalve, der har græsset nær brandskolen ved Korsør Nor, indeholder niveauer af PFOS, som giver anledning til sundhedsmæssig bekymring. Kødet bør ikke spises, lyder anbefalingen fra Fødevarestyrelsen.

Indholdet af PFOS i de tre prøver af kalvekød er på hhv. 156, 189 og 230 nanogram pr. gram kød. En tidligere prøve af kød havde indhold på 180 nanogram pr. gram kød. DTU Fødevareinstituttet har vurderet, at dette niveau i kød kan have en væsentlig sundhedsmæssig risiko, hvis man spiser det.

Græsprøver skal afdække kødforurening

I denne uge er der taget to prøver af græs fra engen, hvor kvæget fra kogræsserforeningen har græsset. Prøverne er taget i samarbejde med Fødevarestyrelsen og skal være med til at afdække om forureningen af kvæget skyldes at de har spist græsset på engen eller drukket af vandet.

Renseanlæg sat i drift ved brandskolen

Et nyt midlertidigt renseanlæg har været i drift på brandskolen siden slutningen af marts. Anlægget er et såkaldt resin-anlæg, og det er første gang at et sådant anlæg bliver brugt i Danmark. Derfor var der også stor interesse, da vi inviterede pressen til at se anlægget i går, torsdag.

Regnvands- og spildevandsledningerne på skolen er også lagt om, så alt vand fra brandskolen nu løber igennem renseanlægget før vandet bliver ledt videre ned til Korsør renseanlæg. Dermed bliver der ikke længere ledt forurenet vand fra brandskolen ud i noret. Tilbage udestår, at det nu skal afdækkes om der stadig ledes forurenet drænvand til grøften. Dette bliver undersøgt i forbindelse med NIRAS’ undersøgelse på brandskolen.