Nye prøvesvar fra kolonihaver

Nyhedsbrev 17. juni 2021

Nye prøvesvar fra kolonihaver

NIRAS har lavet supplerende undersøgelser af kolonihaverne. Der er taget prøver i ni nye haver samt prøver nye steder i tre haver, hvor der tidligere er fundet høje værdier af PFOS. De nye prøver er lavet for at kortlægge forureningen i kolonihaveforeningen.

Prøverne viser lave niveauer af PFOS i otte ud af ni af de nye haver, hvor der er taget prøver. I en af de nye haver samt to af de haver, hvor man har taget prøver nye steder, har man fundet PFOS-værdier i høje koncentrationer. Her er der målt PFOS indhold på mellem 32 og 204 mikrogram pr. kilo jord, hvilket er en overskridelse af jordkvalitetskriteriet, som er på 30 mikrogram pr. kilo jord. De prøver, der er blevet analyseret, er taget i de to øverste jordlag. Derfor vil NIRAS nu analysere prøverne fra de nedre jordlag i de tre haver, hvor vi har fundet PFOS i de øvre jordlag, så vi kan afgrænse forureningen i kolonihaveforeningen.

Generelt viser prøverne fra kolonihaverne, at indholdet af PFAS, herunder PFOS, er højst i det øverste jordlag og aftagende i dybden. Det svarer til vores forventninger, fordi forureningen er spredt med overfladevandet, når der det har været oversvømmelser. Ligeledes ses det højeste indhold af PFOS i kolonihaverne, som ligger op mod brandskolen, hvilket også er forventelig.

Nye prøver med lave værdier

Vi har tidligere fortalt, at NIRAS har målt høje værdier af PFOS på engen ved Grevens Træer, men også at der muligvis var tale om en fejl. NIRAS har nu taget tre nye prøver, og de viser PFOS koncentrationer, som svarer til baggrundsniveauet, hvilket tyder på at der var tale en fejl i de første prøver.

Af forsigtighedshensyn afventer vi NRAS’ afrapportering om forureningsudbredelsen inden vi evt. igen lader kvæg afgræsse engarealet ved Grevens Træer. Vi forventer at NIRAS’ rapport ligger klar sidst i juli måned.

Analyser i Noret bekræfter forurening ved udløb

Efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed har vi nu taget nye prøver fra Noret. De nye prøver viser, at de største forekomster af PFOS findes i nærheden af grøften, hvor kogræssernes kvæg tidligere har græsset.
Ud for grøften viser tre forskellige prøver af sedimentet på havbunden henholdsvis 460, 1200 og 3600 nanogram PFOS pr. kilo tørstof, hvilket er høje værdier.

I vandprøverne er der de samme steder målt hhv. 48, 77, og 64 nanogram PFOS pr. liter vand. Det er en overskridelse af WHO’s anbefalinger for badevand på 20 nanogram pr. litervand. Anbefalingen til badevandet sættes til en faktor 10 i forhold til grænseværdien for drikkevand, og da denne netop er sat ned til 2 nanogram pr. liter vand er kravet til badevandet også netop sat ned til 20 nanogram pr. liter vand.

Til gengæld viser en såkaldt ”badeprøve”, at der tilsyneladende ikke er den store afsmitning fra havbunden til vandet. En badeprøve forsøger at simulere, hvad der sker, hvis en badegæst hvirvler bundsedimentet op. Her viser
vandprøver, som er taget henholdsvis før og efter, man har rodet i havbunden på samme sted, stort set de samme niveauer af PFOS, henholdsvis 77 og 76 nanogram pr. liter vand.

Bevæger man sig længere væk fra brandskolen falder værdierne i både sediment og vandprøver.

Det er nu op til Styrelsen for Patientsikkerhed at vurdere analyseresultaterne, og hvorvidt vi kan undlade vores anbefaling om at undgå vandaktiviteter i hele eller dele af Noret. Indtil vi har et svar Styrelsen for Patientsikkerhed opretholder vi anbefalingen om at undgå vandaktiviteter i hele Noret.

Region Sjælland kortlægger forureningssteder

Slagelse Kommune har fået brev fra Region Sjælland. Regionen er ved at kortlægge lokaliteter som muligvis er forurenet med PFAS, herunder PFOS. De har i den forbindelse bedt os om at gennemgå deres liste over mulige lokaliteter, som er trukket fra deres database.

Vi er nu ved at gennemgå listen, som vi supplerer med den viden om mulige forureninger i kommunen, så vi sikrer, at regionen bliver bekendt med de mulige steder, som kan være i risiko for at være forurenet.

Ministeren i samråd om PFOS

Vi oplever stor interesse for PFOS-sagen fra national side, hvor blandt andet Jyllands-Posten har skrevet flere artikler om sagen i de seneste uger.

Miljøminister Lea Wermelin (A) var i sidste uge i åbent samråd om PFOS. Det var Folketingets Miljø- og Fødevareudvalget, som havde indkaldt hende til samråd.

Hele samrådet kan ses på: