Om oplæg fra NIRAS til undersøgelser

Nyhedsbrev 22-04-2021

NIRAS har lavet undersøgelsesoplæg

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har lavet et oplæg til, hvordan vi kan undersøge brandskolen og nabogrundene for PFOS. NIRAS har stor erfaring med denne slags undersøgelser.

Deres undersøgelsesoplæg er lavet på baggrund af en længere miljøhistorisk undersøgelse, hvor man har gennemgået, hvad der tidligere har været af aktiviteter, som kan give risiko for PFOS-forurening.

Alle de steder og grunde, hvor der af den en eller anden grund kan være risiko for forurening bliver undersøgt. Undersøgelsen skal afdække, hvor omfattende PFOS-forureningen på brandskolen og de omkringliggende jorde er. Derfor skal der tages både vand- og jordprøver flere forskellige steder.

På selve brandskolen forventer man skulle lave ca. 27 boringer i op til 10 meters dybde, mens der skal udtages 32 jordprøver i 11 kolonihaver. Også grøften, hvor vi tidligere på året fandt høje koncentrationer af PFOS, skal der tages prøver.

Undersøgelserne starter allerede på tirsdag, og som det første bliver der taget prøver i kolonihaverne. Derefter fortsætter man med at lave boringer på brandskolen, og tage prøver i blandt andet grøften. Vi forventer at resultatet af alle undersøgelserne foreligger sidst i juli-måned.
En sammenfatning af NIRAS’ undersøgelsesoplæg kan læses på slagelse.dk/PFOSkorsoer 

Vandprøver skal afdække forurening i noret

Vi har nu fået taget både vand- og sedimentprøver rundt om Noret for at finde ud af om, der er PFOS-forurening. Der er taget i alt 21 prøver – 4 prøver af bundsedimentet, 10 vandprøver i Noret og 7 vandprøver ved strandene.

Prøveresultaterne er nu sendt til analyse på et laboratorie. Indtil resultaterne foreligger opretholder vi vores frarådning af vandaktiviteter i Noret. Når vi kender resultaterne vil vi i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed tage stilling til om frarådningen skal opretholdes, og derefter melde det ud.

Grøntsager bliver undersøgt for PFOS

Fødevarestyrelsen har nu fået grønsager, som er dyrket i kolonihaverne, hvor vi har fundet spor af PFOS. Grønsagerne bliver undersøgt på Fødevarestyrelsens laboratorium. På baggrund af resultaterne fra laboratoriet bliver DTU bedt om at vurdere, om det kan have sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker at spise grøntsager, som er dyrket i kolonihaverne.

Det er første gang i Danmark at man undersøger grøntsager for indhold af PFOS, og lignende stoffer. Men man forventer at kunne trække på erfaringer fra udlandet. Resultaterne af undersøgelserne melder vi ud, når de er klar – forventeligt inden for 3-4 uger.

Mere kød bliver undersøgt

Vi har tidligere fundet meget høje koncentrationer af PFOS i kød fra kogræsserforeningen. Resultatet fra den første undersøgelse var baseret på kød fra et dyr. Derfor har vi i samråd med Fødevarestyrelsen besluttet at undersøge mere kød fra kogræsserforeningen for PFOS.

Det gør vi for at få et bedre billede af, hvor udbredt indholdet af PFOS i dyrene, som har græsset på engen, er.

Medlemmerne af kogræsserforeningen er også blevet sat i forbindelse med Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, som skal stå for undersøgelse af medlemmerne.

Slam bliver undersøgt

SK Forsyning undersøger nu, hvorvidt slam fra rensningsanlægget i Korsør, indeholder PFOS. Slammet er brugt til som gødning på flere marker og derfor undersøger SK Forsyning nu, hvor meget PFOS slammen indeholder og om det giver anledning til bekymring.

Inden det er blevet spredt på markerne er det blevet blandet med andet slam. Derudover er der også regler, som betyder, at man ikke må dyrke afgrøder på de marker, hvor slammen er spredt, det første år efter slammen er blevet spredt. Samtidig er grænseværdierne for PFOS på 40.000 nanogram pr. kilo tørstof, hvilket er højere end i vand.