Orientering om PFOS

Status 09-04-2021

Fraråder vandaktiviteter i Korsør Nor

Af forsigtighedshensyn fraråder Slagelse Kommune nu på baggrund af rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed badning og vandaktiviteter, hvor man kommer i direkte kontakt med vand og sediment i Korsør Nor.

Frarådningen af vandaktiviteter gælder alle former for aktiviteter, hvor man kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment i Korsør Nor. Det vil blandt andet sige badning, sopning mm., mens aktiviteter, hvor man ikke kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment kan fortsætte som hidtil. Det vil sige kajak og robådssejlads mm. kan fortsætte som hidtil.

I første omgang skal borgere, som har badet i noret ikke være bekymret. Frarådningen af badning sker ud fra et forsigtighedsprincip, og Slagelse Kommune vil nu få taget prøver, som kan afklare, om der er grund til bekymring.

Drikkevand er ikke forurenet

Flere borgere har udtrykt bekymring for, at drikkevandet kan være forurenet med PFOS.

Drikkevand til Korsør by og kolonihaveforeningen bliver leveret af SK Forsyning. Vandet bliver pumpet fra Erdrup Vandværk og Forlev kildeplads. Vandværker i Slagelse Kommune, der har potentielle PFOS-forureningskilder i indvindingsoplandet har siden 2016 målt for PFOS i drikkevandet. Der er ikke målt overskridelser af drikkevandskriteriet for PFOS i drikkevandet i Slagelse Kommune.

Beholderanlægget ved Stubagerhuse, som er nabo til brandskolen, er blevet tjekket 6 gange siden PFOS-forureningen blev lokaliseret, og der er ikke grund til bekymring. Man kan roligt drikke vandet. I en analyse ud af de 6 er der fundet spor af 2 PFAS stoffer, men begge er klart under drikkevandskravet.

Status på forureningen

Brandskolens egne ledninger, ledningen fra brandskolen til udløbsbygværket samt grøften er spulet og oprenset. Brandskolen har installeret et renseanlæg, som kan rense for PFOS i spildevandet inden det behandles på Korsør Renseanlæg. Indenfor kort tid bliver den del af regnvandsledningen, som kan indeholde PFOS tilsluttet renseanlægget og ledes fremover til Korsør Renseanlæg. Det er således sikret, at der ikke ledes mere forurening via spildevands- og regnvandsledningen til hhv. Storebælt og Korsør Nor.

Tilbage står PFOS-forureningen af jorden på brandskolen samt udenfor brandskolen. Rådgivningsvirksomheden Niras har lavet et oplæg til, hvordan vi kan kortlægge denne del af forureningen, og hvilke områder som skal undersøges for PFOS. Vi er nu i gang med at sagsbehandle oplægget. Ift. kolonihaven Runderingen vil den endelig udpegning af, hvilke haver der skal undersøges ske i samarbejde med haveforeningens bestyrelsen.

Afgrænsning af forureningen udenfor brandskolen har høj prioritet. Den foreløbige tidsplan er, at jordprøver i kolonihaven vil blive udtaget indenfor 4 uger.

Kogræsserforeningen

Slagelse Kommune havde i går torsdag møde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen, hvor man også drøftede medlemmerne af kogræsserforeningen, som har spist kød, som er forurenet med PFOS. Formålet med mødet var at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed om sagen.

På mødet var der en fælles forståelse for borgenes bekymring. Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder den generelle anbefaling om at borgere skal gå til egen læge hvis de er syge eller bekymret for deres helbredstilstand. Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet Slagelse Kommune, at kontakte Region Sjælland med henblik på at afklare om det er sundhedsfagligt relevant at kigge på kogræsserforeningen som en samlet gruppe. Styrelsen for Patientsikkerhed vil kontakte Region Sjælland for at orientere dem om sagen.

Fastholder forsigtighedshensyn i kolonihaveforeningen

Indtil forureningen er undersøgt nærmere anbefaler vi fortsat, at der udvises et ekstra forsigtighed i alle haverne i kolonihaveforeningen Rundingen.

Det betyder, at man skal undgå kontakt med jorden, og være særlig opmærksom på, at børn ikke spiser jorden. Ligeledes bør borgerne ikke spise grønsager og frugt, der har været dyrket i haverne, indtil vi har fået undersøgt PFOS i grønsager/frugt, som er dyrket i haverne.