Kontrol af drikkevand

Det er vandværket eller ejeren af en privat drikkevandsbrønd/-boring, der skal sørge for at få lavet kontrol af drikkevandet.

Sådan kontrolleres vandet
 • Forsyningsselskab og vandværk

  Forsyningen eller vandværket kontrollerer kvaliteten af det drikkevand, de leverer til forbrugerne.

  Slagelse Kommune følger løbende analyseresultaterne fra disse kontroller efter retningslinjer fra Miljøministeriet.

  Der udføres syv typer af kontrol. Hvor ofte afhænger af produceret vandmængde i m³ pr. år.

  De syv typer kontrol

  1. Boringskontrol - kontrol af grundvandet
  2. Normal kontrol - kontrol på vandværket
  3. Udvidet kontrol  - kontrol på vandværket
  4. Begrænset kontrol - kontrol i ledningsnet
  5. Organiske mikro forureninger - kontrol på vandværket
  6. Uorganiske sporstoffer - kontrol i ledningsnet eller på vandværket
  7. Forenklet kontrol - kontrol af private vandforsyninger

  Prøverne skal udtages og analyseres af et autoriseret laboratorium.

  Dette analyseres der for

  Miljøstyrelsen har angivet, hvilke stoffer der skal analyseres for. Det er dels stoffer, der siger noget om grundvandets generelle kvalitet og dels om stoffer, der viser, hvor godt vandbehandlingen på vandværket fungerer.

  Derudover analyseres der for bakterier, sprøjtemiddelrester og andet, der kan indikere, om vandet er forurenet. Er der kendte forureningskilder omkring indvindingsboringerne, suppleres der med analyse af specifikke stoffer, der kan afsløre, om boringen bliver forurenet.

  Generelt viser kvalitetskontrollen, at vandet i Slagelse Kommune er af god kvalitet. Vandkvaliteten offentliggøres en gang om året af vandværket, enten på deres hjemmeside, ved brev eller en husstandsomdelt avis. 

  Analyseresultater

 • Private drikkevandsbrønde mv.

  Ved private drikkevandsbrønde eller drikkevandsboringer, der forsyner en til ni ejendomme med vand til husholdningsformål, er det ejeren, der skal sørge lave kontrol af drikkevandet.

  Hvor ofte drikkevandet skal kontrolleres, er politisk vedtaget i Slagelse Kommune:

  • Vand fra vandforsyningsanlæg, der producerer mindre end 3.000 m³ vand årligt, skal kontrolleres ved en forenklet kontrol minimum hvert 5. år
    
  • Vand fra vandforsyningsanlæg, der forsyner mere end tre boligenheder, skal kontrolleres ved minimum én forenklet kontrol hvert år

   En forenklet kontrol omfatter:
   • vandets udseende, lugt og ledningsevne
   • indhold af nitrat, fosfor og vandets pH-værdi
   • Indhold af coliforme bakterier, E. Coli bakterier og kim-tal målt ved 22 °C

  • Anlæg, der producerer mere end 3.000 m³ vand årligt, skal kontrolleres efter retningslinjerne i bekendtgørelse om Vandkvalitet og tilsyn
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 4. maj 2021