Hobbyhusdyrhold

Etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrhold skal du enten anmelde eller søge tilladelse til hos kommunen.

Hvad kræves, hvis du vil...?
 • Holde et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

  Du må holde dyr i landzone uden at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det betragtes som ikke-erhvervsmæssigt.

  Hvad er ikke-erhvervsmæssigt dyrehold?

  Fx dyrehold på højst:

  • 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl op til 12 måneder
  • 15 slagtesvin
  • 10 får med lam op til 12 måneder
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

  Har du andre dyr end dem herover, er det et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, hvis det samlede produktionsareal ikke overstiger 25 m².

  Love

  Et  ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er lovmæssigt omfattet af bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.

 • Lave en ny bygning til et husdyrhold

  Hvis du skal bygge en ny bygning til husdyrhold, skal du søge byggetilladelse.

  Læs om byggetilladelse
Hestehold
 • Opbevaring af gødning

  Med op til fire heste med føl

  - og ingen andre husdyr på ejendommen skal man følge Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

  Det betyder

  • Møddingen skal placeres, så der ikke sker forurening af grundvandet.
  • Gødningen må ikke være til gene for omgivelserne. 

  Vi anbefaler

  1. Mødding placeres længst væk fra naboer.
  2. Undgå en mødding i tæt bebyggelse / landsby.
  3. Overdæk møddingen om sommeren eller at sprede kalk, så fluegener begrænses.
  4. Tømme møddingen mindst én gang årligt, så den ikke tiltrækker rotter.

  • Ved risiko for forurening kan vi give påbud om at etablere af fast plads med opsamling af vand.
  • Skælskør Komposteringsanlæg modtager hestegødning.

  Ved flere end fire heste

  - skal man følge Miljøministeriets Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

  Det vil sige

  - din mødding skal opfylde krav om:

  • Fast bund
  • Opsamling af vand
  • Sidebegrænsning eller randzone
  • Container på fast plads
 • Krav til opbevaring af gødning i markstak
  • Gødningen skal have ligget inde i stalden eller på godkendt møddingsplads i minimum tre måneder. 

  • Møddingen skal overdækkes. 

  • Møddingen må ikke have daglig tilførsel.

  • Gødningen skal indeholde mere end 30% tørstof.

 • Anvendelse af gødning

  Hestegødning må ikke afbrændes uanset mængde.

  Motionsfolde uden græs betragtes som en plads, hvor der skal kunne ske opsamling af gødning. 

 • Ridebaner og ridehuse

  Alle ridebaner og ridehuse skal - inden de opføres - have en landzonetilladelse.

  Dette gælder ikke for stutteriet med minimum fem-syv avlshopper eller ved tilsvarende dokumentation for en landbrugsmæssig nødvendighed. 

 • Hvis du har spørgsmål

  Har du spørgsmål til hestehold og driften af den, er du velkommen til at kontakte  Slagelse Kommunes Miljøafdeling på tlf. 58 57 46 90 / 58 57 44 67.

 • Guide til bekendtgørelse om gødning

  Hvor må jeg holde hest? Hvilke krav stilles der til fx stalde, læskure, folde og mødding?

  Få et overblik over reglerne målrettet ejendomme med heste. Guiden er udarbejdet af kommunerne i Region Sjælland. Den giver svar på rigtig mange spørgsmål om det, at holde hest; også i forhold til loven. 

Hundehold
 • Erhvervsmæssigt eller IKKE erhvervsmæssigt?

  I miljølovgivningen skelnes der mellem et erhvervsmæssigt og et IKKE erhvervsmæssigt hundehold.

  Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der afgør, om et hundehold er erhvervsmæssigt eller ej.

  Økonomiske og skattemæssige forhold har ingen betydning for, om hundeholdet betragtes som erhvervsmæssigt i miljømæssig henseende.

 • Erhvervsmæssigt hundehold

  Erhvervsmæssigt hundehold betyder hundekenneler, hundehandler, hundepensioner og øvrige hundehold med 5 eller flere voksne hunde (over 18 uger).

  Disse hundehold er omfattet af reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.” Bekendtgørelsen indeholder regler for anmeldelse, lokalisering, drift m.m. af hundehold.

 • IKKE erhvervsmæssigt hundehold

  IKKE erhvervsmæssigt hundehold betyder, at dyreholdet højst består af 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Disse hundehold er omfattet af bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

  Reglerne for ikke erhvervsmæssigt hundehold er meget begrænsede. Reglerne skal stort set blot sikre, at kommunen har mulighed for at gribe ind, hvis et hundehold skulle give væsentlige gener eller forurene omgivelserne.

 • Hvornår skal du anmelde noget til kommunen?

  Du skal anmelde etablering, udvidelse eller ændring af erhvervsmæssigt hundehold:

  • Inden etablering, ved udvidelse eller ændring af hundeholdet skal det anmeldes til Miljøafdelingen i Slagelse Kommune. Pligten til at anmelde gælder uanset om der foretages bygningsmæssige ændringer eller ej.

  • Skal der foretages bygningsmæssige ændringer, skal det anmeldes til afdelingen Byggeri i Slagelse Kommune.
 • Erhvervsmæssigt hundehold - hvor må det være?

  I forbindelse med start af et hundehold, er det vigtigt at kontakte kommunens miljøafdeling, for at få afklaret, om det udset sted må anvendes til formålet.

  Kommunen har ikke mulighed for efterfølgende at lovliggøre et hundehold, der er placeret ulovligt. 

  Den eneste mulighed for at lovliggøre forholdet er, at kræve hundeholdet fjernet eller reduceret det til under 5 voksne hunde.

 • Afstandskrav til placering af hundehold

  Hundekenneler og hundehold

  -med mindst 5 voksne hunde over 18 uger gamle.

  Til nærmeste beboelse (nabo):

  • 100 meter

  Eksisterende byzone eller sommerhusområde:

  • 200 meter

  Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lign.:

  • 200 meter

  Områder, der ifølge kommuneplanens rammedel er udlagt til fremtidig byzone eller sommerhusområde:

  • 200 meter. 

  Hundepensioner

  Til nærmeste beboelse (nabo):

  • 200 meter

  Eksisterende byzone eller sommerhusområde:

  • 300 meter

  Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lign.:

  • 300 meter

  Områder, der ifølge kommuneplanens rammedel er udlagt til fremtidig byzone eller sommerhusområde:

  • 300 meter.

  Afstanden regnes fra det sted, hvor der etableres, udvides eller ændres. 

  Afstandskravene er fastsat for, at der ikke opstår gener for omgivelserne; især fra støj og lugt.

  Lokalisering af hundehold kan evt. kræve tilladelse efter anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven eller planloven.

 • Afstandskrav til løbegårde og møddinger

  Ved etablering, udvidelse eller ændring af hundehold skal bygninger, hundegårde, løbegårde og anlæg til opbevaring af gødning mindst overholde følgende afstandskrav til:

  • Enkelt vandindvinding - 25 m
  • Fælles vandindvinding - 50 m
  • Vandløb, dræn og søer - 15 m 
  • Offentlig vej eller privat fællesvej - 15 m
  • Levnedsmiddelvirksomhed - 25 m
  • Beboelse på samme ejendom - 15 m
  • Naboskel - 30 m

  Afstandskravene er fastsat for at der ikke opstår gener for omgivelserne; især fra støj og lugt. 

 • Indretningskrav

  Bygninger og lignende skal overholde kravene om indretning af stalde mv. Det vil blandt andet sige, at bygningerne skal være forsynet med fast gulv. Afløb fra arealer hvor der går hunde, skal ledes til egnet opsamlingsbeholder.

  Gødning skal opsamles, opbevares og anvendes til gødskningsformål efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse.

 • Brugerbetaling for tilsyn

  Hvert 6. år foretager kommunen et miljøtilsyn. Der opkræves et sagsgebyr for miljøtilsynet.

 • Hvis du har spørgsmål

  Har du spørgsmål om hundehold, er du velkommen til at kontakte Slagelse Kommunes Miljøafdeling på tlf. 58 57 46 90 / 58 57 44 67.

Hønsehold
 • Høns i byen - mindre husdyrhold

  Før du anskaffer dig høns

  Det kan være både sjovt og hyggeligt at holde høns. Du kan fodre dem med grøntaffald, så du minimerer madspild og i bytte får friske æg! Der er også nogle forhold, du skal være opmærksom på.

  Alle må holde høns

  Som udgangspunkt må alle holde høns, også selv om du bor i byen. Du skal dog undersøge, om der er deklarationer, lokalplaner, regler i grundejerforeninger, andelsforeninger eller lejerforeninger mv., som lokalt forhindrer hønsehold i området, du bor i.

  En høne blev til fem klager

  Vi anbefaler, du altid orienterer dine naboer om dit påtænkte hønsehold, og om hvor du vil placere hønsehus og indhegning. Vis også hensyn når du vælger placeringerne, så naboer generes mindst muligt.

  Naboer er ikke nødvendigvis lige så begejstrede for fjerkræ som dig.

 • Regler og gode anbefalinger

  Regler

  Du må højst have 30 høns i sommerhusområder, byzone, og i lokalplanlagte områder i landzone, der er udlagt til boligformål.

  Du skal sørge for, at hønseholdet ikke giver anledning til væsentlige støj- eller lugtgener, eller der opstår uhygiejniske forhold.

  Du skal have et hønsehus til ly, kunne fodre under fast overdækning og en indhegnet gård, så dyrene bliver på din ejendom.

  Gode anbefalinger

  Begræns antallet af fjerkræ i forhold til din grunds størrelse. Det er ikke hensigtsmæssigt, at have for mange høns på en lille grund.

  Slagelse Kommune anbefaler højst 10 høns i et tætbeboet villakvarter. 

  For at undgå lugtgener skal du regelmæssigt rengøre og vedligeholde indhegninger og hønsehus.

  Placér hønsehuset mindst 2,5 meter fra skel, hvis skellet ligger lige op ad din nabos opholdsareal eller hus.

  Kræver det en byggetilladelse?

  Hvis du er i tvivl om, dit hønsehus kræver en byggetilladelse, er du velkommen til at kontakte:

 • Hane eller godt naboskab?

  Overvej nøje om du behøver en hane, for en galende hane kan være til gene for naboerne. Hvis din hane larmer, bør du udskifte den.

  Får vi i Slagelse Kommune klager fra dine naboer over støj fra vedvarende hanegal, vil vi påbyde dig straks at afskaffe den.

  En hane er kun nødvendig, hvis man ønsker kyllinger af egen avl. Vil du gerne ruge kyllinger ud i dit hønsehold, kan befrugtet æg ofte købes af andre hønseholdere og udruges af en skruk høne i eget hønsehold.

 • Gødning

  Gødningen skal fjernes regelmæssigt fra hønsehus og indhegning. Vi anbefaler, at du opbevarer gødningen i en lukket beholder, indtil gødningen bortskaffes eller anvendes som gødning.

  Gødningen kan fx bruges til haven, hvor den straks skal kultiveres ned i jorden.

  Har du ikke mulighed for at bruge hønsemøget til gødning, skal det bortskaffes som restaffald.

  Gødningen skal i pose, der lukkes med knude, før den smides i affaldsbeholderen som restaffald.

  Større mængder skal afleveres på en genbrugsplads.

  Håndteringen af gødningen må ikke give anledning til lugtgener, uhygiejniske forhold eller være til gene for naboer. 

 • Rotter

  En hønsegård er et attraktivt levested for rotter, men du kan selv gøre meget for, at rotterne ikke flytter ind.

  Hønsefoderet opbevares i en tæt, lukket beholder, så rotter ikke har adgang til det. Undgå at overfodre dine høns. De bør kunne spise op i løbet af kort tid. Ligger der madrester tilbage, er det dit ansvar at få fjernet resterne.

  Fodrer du dine høns med frisk grønt, skal du også sørger for at få fjernet, hvad der ikke bliver spist med det samme, da resterne kan tiltrække rotter.

  Undgå tæt beplantning i nærheden af hønsehuset og hønsegården. Tæt beplantning er gode skjulesteder for rotter. De kan nemt kravle op af beplantningen for at komme ind i hønsehuset eller hønsegården.

  Dit hønsehus bør som minimum være hævet 35 cm over jorden for ikke at give rotterne et skjulested.

  Vi anbefaler, hønsegården indhegnes med volierenet med en maskevidde på under 2 cm.

  Indhegningen af gården bør rottesikres ekstra ved at grave indhegningen ned til en dybde på minimum 60 cm under terræn.

  Ved at bukke kanten af nettet vinkelret udad under jorden, har rotterne sværere ved at grave sig under nettet. Rotterne vil ofte grave helt tæt på indhegningen og støde på nettet.

  Opdager du rotter i haven eller andre steder, skal du straks anmelde det til Slagelse Kommune.

  Se hvordan på vores side om:

  Du er altid velkommen til at ringe til:

  -og få en uddybende vejledning om, hvordan du kan forebygge at få rotterne.

 • Andet fjerkræ

  Vi anbefaler, at du højest holder 4 stk. andet fjerkræ - kun ællinger / kyllinger eller ungfugle - da voksne ænder, gæs, påfugle og lignende giver anledning til støj- og lugtgener.

  Du må højst have 30 bur- og tamfugle i volierer og burer. 

 • Sygdomme

  For at begrænse spredning af fugleinfluenza er der i lovgivningen krav om, at fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast overdækning. Dette sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, som er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.

  Fodring med frisk grønt må gerne foregå under åben himmel.

  Hvis der er udbrud af fugleinfluenza i Danmark, kan Fødevarestyrelsen udstikke regler for hold af fjerkræ.

  Du kan finde reglerne på:

 • Lovgivning

  Hønsehold i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone, der er udlagt til boligformål, reguleres efter miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

  Hvis dit hønsehold giver gener, forurener eller giver risiko for forurening, kan vi som kommune give dig et påbud om afhjælpende foranstaltninger.

  Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, kan kommunen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve at hele hønseholdet bliver fjernet.

  På vores side "Love mv. for det tekniske område" kan du se bekendtgørelsen:

 • Hvis du har spørgsmål

  Har du spørgsmål om hønsehold, er du velkommen til at kontakte Slagelse Kommunes Miljøafdeling på tlf. 58 57 46 90 / 58 57 44 67.

Siden er sidst opdateret 13. oktober 2020