Beboerklagenævn - indbring sag

Sådan forholder du dig hvis du vil indbringe en sag for Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler klager og tvister, der handler om lejemæssige vilkår mellem lejere og udlejere i det almene byggeri.

Beboerklagenævnet er en selvstændig myndighed, og er uafhængig af kommunen, bortset fra at vi stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Beboerklagenævnet arbejder udelukkende i møder. Det betyder i praksis, at nævnet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og at du derfor ikke kan ikke træffe nævnet telefonisk eller ved at møde personligt op.

Beboerklagenævnet består af en jurist (formand), en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.
 
Bor du til leje i en privat udlejningsejendom, skal du henvende dig til Huslejenævnet.

Beboerklagenævnet er upartisk

Beboerklagenævnet optræder ikke på den ene parts side, men har en funktion, som ligner domstolenes måde at fungere på.

Råd og vejledning

Beboerklagenævnet er ikke et rådgivningsorgan og giver derfor ikke vejledning til parterne i en tvist.

Beboerklagenævnets sekretær kan kun vejlede om, hvordan du konkret bærer dig ad med at indbringe en sag. Se under afsnittet "Hvordan får jeg råd og vejledning"

Sager til Beboerklagenævnet
 • Hvilke sager behandler Beboerklagenævnet?

  Beboerklagenævnet kan bl.a. behandle sager om: 

  • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning samt tilbagebetaling af depositum
  • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
  • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
  • Retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet
  • Råderet
  • Vand- og varmeregnskaber
  • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
  • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
  • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
  • Anvisning af almene familieboliger
  • Husordensovertrædelser

  Beboerklagenævnet kan bl.a. ikke behandle:

  • Sager om erhvervslejemål
  • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål
  • Spørgsmål om lejens størrelse
  • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
  • Spørgsmålet om hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig
  • Sager om mistet anciennitet

  Både udlejer og lejer kan indbringe sager for Beboerklagenævnet.

  Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, f.eks. vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til behandling i Boligretten.

  De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, da de falder udenfor nævnets område, skal i stedet indbringes for Boligretten.

 • Sådan indbringer du en sag

  Ønsker du at indbringe en sag for Beboerklagenævnet, skal du henvende dig skriftligt med en præcis angivelse af, hvad du ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Både lejer og udlejer kan indbringe en sag for Beboerklagenævnet.

  Der er ingen formelle krav til, hvordan du udformer indbringelsen af sagen. Du skal sende klagen til Beboerklagenævnets sekretær enten via digital post eller e-mail til: ledelsessekretariatet@slagelse.dk eller i papirform til:

  • Beboerklagenævnet
   Slagelse Kommune
   Rådhuspladsen 11, 1. sal
   4200 Slagelse

  Se, hvad det koster at indbringe en sag for Beboerklagenævnet i afsnittet "Hvad koster det?".

  Det er vigtigt, at du dokumenterer dit krav og som minimum sender en kopi af lejekontrakt og relevant korrespondance. Husk kontaktoplysninger både på dig selv, men også på den lejer eller udlejer, som du klager over.

  Se evt. under afsnittet "Hvilke dokumenter skal sendes ind?"

 • Hvilke dokumenter skal sendes ind med klagen?

  Det er vigtigt, at du dokumenterer dit krav og som minimum sender en kopi af lejekontrakt og relevant korrespondance. Husk kontaktoplysninger, både på dig selv, men også på det boligselskab og evt. den lejer, som du klager over.

  Nedenfor er eksempler på dokumenter, som nævnet i mange tilfælde ønsker en kopi af.

  Sager om istandsættelse efter fraflytning:

  • Indflytningsrapport
  • Mangelliste fra lejer ved lejeforholdets begyndelse
  • Indkaldelse til flyttesyn
  • Udflytningsrapport
  • Foreløbig flytteopgørelse
  • Endelig flytteopgørelse
  • Eventuel korrespondance mellem parterne
  • Eventuel billeddokumentation med dato for optagelse
  • Eventuelle fakturaer på istandsættelsen

  Sager om vedligeholdelsesmangler:

  • Indflytningsrapport
  • Eventuel korrespondance mellem parterne

  Forbrugsregnskaber:

  • Dokumentation for at lovgivningens krav til et forbrugsregnskab er overholdt, herunder formalia, frister og klagevejledning (udlejer)
  • I nogle tilfælde de seneste 3 års forbrugsregnskaber
 • Hvad koster det?

  Gebyrer for behandling af sager i Beboerklagenævnet (2021)

  Behandling af sag i Beboerklagenævnet

  • Det koster 149 kr. at få behandlet en sag.

  Indbetaling af gebyr

  Du skal indbetale gebyret til

  • Spar Nord på kontonummer: 9035 1980053446.

  Husk at oplyse adressen på det lejemål, som sagen drejer sig om samt dit navn.

  Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

  Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med sagsbehandlingen i nævnet.

 • Hvordan behandler Nævnet sagen?

  Beboerklagenævnet afgør selv, hvilke undersøgelser der skal foretages. Nævnet indhenter også selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder.

  Hvis sagens parter ønsker at udtale sig, skal begge parter gøre det skriftligt. De oplysninger, du selv fremlægger i sagen, bliver forelagt din modpart.

  Det er vigtigt, at du svarer på nævnets henvendelser. Manglende svar kan nemlig medføre, at nævnet træffer afgørelse i overensstemmelse med din modparts påstand og lægger hans eller hendes fremstilling af sagen til grund for afgørelsen.

  Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger.

  Beboerklagenævnet foretager ikke vidneafhøringer, da den form for bevisførelse hører under domstolene.

  I forbindelse med sager om overtrædelse af husorden deltager en socialt sagkyndig på mødet sammen med nævnets formand og medlemmer.

  Nævnet benytter digital post

  Al korrespondance fra Beboerklagenævnet foregår med digital post til modtagerens e-boks. Nævnets afgørelse sendes også med digital post. Her skal parterne være opmærksomme på den 4 ugers ankefrist til Boligretten. I Lov om offentlig digital post står det at meddelelser, der sendes med Offentlig Digital Post, anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for modtageren i e-boks.

  Besigtigelse

  Beboerklagenævnet foretager i nogle sager besigtigelse af det omtvistede lejemål. Besigtigelse vil normalt være om formiddagen den dag, hvor nævnet har møde, og varer ca. 15 minutter. Sagens parter bliver indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel. Ved besigtigelsen deltager nævnets formand og medlemmer.

 • Sagsforløb i Beboerklagenævnet
  • Udlejer eller lejer indbringer sagen og indbetaler samtidigt et gebyr. Indbringelse skal ske skriftligt.
  • Beboerklagenævnet identificerer tvisten, der fremgår af indbringelsesbrevet.
  • Beboerklagenævnet registrerer sagen i kommunens interne sagssystem.
  • Herefter underretter Beboerklagenævnet den anden part om indbringelsen.
  • Beboerklagenævnet sender kopi af klagen til modparten til høring.
  • Beboerklagenævnet anmoder ofte parterne om yderligere oplysninger til sagen.
  • Eventuelt høringssvar sendes til orientering/høring hos modparten. Sagens parter er således hele tiden oplyste om dokumenterne i sagen.
  • Et eventuelt manglende svar fra den ene part kan fortolkes på en måde, der falder ud til modpartens fordel.
  • Beboerklagenævnet må indhente fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være oplysninger fra BBR, CPR mv.
  • Beboerklagenævnet foretager af og til besigtigelse af de omtvistede lejemål. Dette sker fortrinsvist i sager om vedligeholdelsesmangler og overtrædelse af husorden.
  • På et møde drøfter Beboerklagenævnet sagens oplysninger og dokumentation, og herudfra træffer nævnet afgørelse i sagen eller beslutter at indhente yderligere oplysninger. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
  • Beboerklagenævnets afgørelse udsendes af sekretariatet.
  • Klagevejledning fremgår altid af afgørelsen/kendelsen (der kan klages til Boligretten inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen).
  • Oplysning om, hvem afgørelsen er sendt til står også i afgørelsen.
  • Afgørelsen protokolleres
  • Nævnets kompetence fremgår af Almenlejelovens § 100, men kan også fremgå af de enkelte lovbestemmelser.
 • Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

  En sag varer typisk 2-3 måneder.

  Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens omfang og karakter, og der er stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres.

  Sagsbehandlingstiden afhænger også af, hvor hurtigt parterne svarer på nævnets henvendelser. Sagens parter får typisk en svarfrist på 14 dage, men nævnet kan også fastsætte en kortere frist. Du kan anmode om en fristforlængelse hos Beboerklagenævnet, hvis særlige omstændigheder taler for det.

 • Hvad sker der når Nævnet har behandlet min sag?

  Hvad sker der, når Beboerklagenævnet har truffet afgørelse?

  Når der er truffet afgørelse, er Beboerklagenævnet for så vidt ude af sagen og foretager sig ikke yderligere. Det er parterne selv, der skal sørge for, at afgørelsen bliver efterlevet.

  Er du ikke enig?

  Er du ikke enig i Beboerklagenævnets afgørelse, kan du klage til Boligretten i Næstved. Det skal du gøre, inden der er gået 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

  Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe dig med at klage til Boligretten. Du kan eventuelt kontakte Boligretten for yderligere informationer, eller kontakte en advokat, Retshjælpen m.v.

  Hvordan får du dit tilgodehavende?

  Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe med inddrivelse af evt. krav. Du kan i stedet kontakte f.eks. Retshjælpen eller en advokat for yderligere oplysninger (Se afsnittet "Nyttige links").

 • Hvordan klager jeg over Beboerklagenævnets afgørelse?

  Er du utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe den for Boligretten inden for 4 uger. Det kan du ikke gøre ved at henvende dig til nævnet, men i stedet skal du indgive en stævning til Retten i Næstved.

  Hverken nævnet eller Boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Ønsker du hjælp til at udfærdige en stævning i overensstemmelse med Retsplejelovens regler, kan du søge bistand hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.

  Efterlever din modpart ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen ved domstolene. Nævnet kan ikke hjælpe dig med at opkræve et evt. tilgodehavende.

 • Skimmelsvamp

  Beboerklagenævnet har ikke har den byggetekniske ekspertise til at fastslå, om der er tale om skimmelsvamp og årsagen til det. Nævnet har heller ikke mulighed for at foretage målinger eller indgreb i det lejede. 

  Hvis du har en henvendelse om skimmelsvamp, skal du i de fleste tilfælde kontakte byggemyndigheden.

  Beboerklagenævnet kan afgøre tvister om udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af det lejede. I den forbindelse kan nævnet give udlejeren påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler, men nævnet kan ikke give påbud om, at udlejeren skal udføre forbedringer.

  Beboerklagenævnet tager ikke stilling til krav om kompensation/erstatning for lejetab, skade på indbo og lignende.

  Se også

 • Hvor kan jeg få råd og vejledning?

  Beboerklagenævnet kan vejlede dig om, hvilke typer sager du kan indbringe for Beboerklagenævnet, og hvordan du skal forholde dig i forbindelse med indbringelsen.

  Beboerklagenævnet er en neutral instans og giver derfor ikke råd og vejledning til lejer eller udlejer, ligesom nævnet ikke optræder på den ene parts side. Det er ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

  Du kan søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer, retshjælpen eller Lejerens Frie Retshjælp. Retshjælpen er gratis, men det forventes, at du melder dig ind i lejer- eller udlejerorganisation, hvis du ønsker at få hjælp der.
   
  Se afsnittet "Nyttige links".

 • Beboerklagenævnets sammensætning

  Lovgrundlag:

  Beboerklagenævnet er nedsat i medfør af Almenlejelovens §§ 96 og 97.

  Beboerklagenævnet er sammensat af en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og udpeges af Familieretshuset, og de to medlemmer skal være bekendt med huslejeforhold. De to medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

  Beboerklagenævnet er udpeget for en 4-årig periode (2014-2017, 2018-2021 osv.), der følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

  Sekretariatsbetjeningen varetages af Ledelsessekretariatet.

 • Nyttige links
Siden er sidst opdateret 9. august 2021