Hegnssyn - indbring sag

Hvis der mellem dig og din nabo opstår uenighed om et hegn mellem jeres ejendomme, kan du bede om at der holdes et hegnsyn.

Hegnssynet er en selvstændig myndighed og uafhængigt af Slagelse Kommune bortset fra, at kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Hegnssynet.

Ledelsessekretariatet har opgaven med at sekretariatsbetjene hegnssynet.

Hegnssynet arbejder udelukkende i møder. Det betyder i praksis, at Hegnssynet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og ikke kan træffes ved telefonisk eller personligt fremmøde.

Hegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud.

Hegnssynet kan behandle uenigheder om

  • Fælleshegn - dvs. et hegn der er placeret i selve skellet mellem to grunde
  • Eget hegn - dvs. et hegn der er placeret langs skellet, men inde på din grund i en afstand af indtil 1,75 m fra skellet
  • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen
  • Grene, der er farlige for sikkerheden på naboejendommen
  • Grene fra skove, der er generende for naboejendommen

Et hegn kan fx være en hæk, en mur, et plankeværk, et raftehegn eller et trådhegn.

Hegnssynet kan ikke behandle

  • Uenigheder om enkeltstående træer.

Sådan indbringer du en sag

En sag kan kun rejses af grundejere. Ejendommens lejer/forpagter er ikke part i en hegnssynssag.

Du skal oplyse om de forhold, som du ønsker at Hegnssynet skal bedømme. Hvis der er tinglyste servitutter, lokalplan, fredningskendelse eller særlige bestemmelser om hegnsforholdene på din ejendom og naboejendommen, skal du sende dokumentation for det, sammen med din anmodning om Hegnssyn. Du kan også fremlægge dokumentationen under hegnssynssagen.

Anmodning om hegnssyn skal altid ske skriftligt via selvbetjening, Hegnssyn - indbring sag (link i den røde boks).

Tvivl om skellets nøjagtige placering

Hvis du og din nabo er uenige om, hvor skellet mellem jeres grunde går, kan I – mod betaling – få en landinspektør til at lave en opmåling.

Hegnssynsforretninger

Hvis den part, der klages over (indklagede) udebliver fra hegnssynet, gennemføres hegnssynsforretningen, uden at den indklagede part har mulighed for at komme med sine bemærkninger.

Hvis den part der klager (klager) udebliver, uden at have givet en gyldig grund, kan sagen hæves. Hvis klager inden 8 dage kan dokumentere, at årsagen til udeblivelsen var noget klager ikke kunne forudse, kan Hegnssynet genoptage sagen.

Pris for at få sag behandlet

Der er en fast pris for et hegnssyn på 1.932 kr.

Den der beder om hegnssyn, må være forberedt på at betale.

Hegnssynet kan afgøre, at udgiften skal deles mellem parterne.

 

Siden er sidst opdateret 24. marts 2022