Sådan klager du over røg, støj og lugtgener

Som borger kan du komme ud for gener fra naboer, virksomheder, dyr, skadedyr mv. - vi fortæller, hvor du kan klage

Hvordan klager jeg?

Du kan klage via selvbetjening.

Nogle miljøklager kan være svære at beskrive. Så i enkelte tilfælde kan det være bedre at ringe eller sende e-mail, så der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

 • Se kontaktoplysninger i de grå bokse med Kontakt

Du kan klage over

 • Støj-, røg- og lugtgener fra virksomheder og dyrehold
 • Røg fra private brændeovne
 • Uhygiejnisk opbevaring af affald mm.
 • Afbrænding af affald
 • Rotter
 • Hønse- og fuglehold   
 • Vilde katte 
Du kan klage over
 • Affald

  Affald i og ved containere

  Hvis du har gener med oplag af affald i containere, kan du kontakte Slagelse Kommunes Affald og Genbrug. 

  Hvis du har gener med oplag af affald uden for containere, kan du kontakte Slagelse Kommunes miljøafdeling.

  Afbrænding af affald

  Afbrænding af affald - inkl. haveaffald - er som udgangspunkt ikke tilladt i Slagelse Kommune. Af miljøhensyn skal affald enten afleveres på en haveaffaldsplads, genbrugsplads eller via en indsamlingsordning.

  • Vil du anmelde afbrænding af affald, skal det ske til Politiet på tlf. 1-1–2

  Er ilden slukket, men der sker afbrænding gentagne gange, kan du kontakte Slagelse Kommunes miljøafdeling.

  Forkert opbevaret affald

  Oplever du problemer, fordi affald er opbevaret forkert eller har ophobet sig, så det giver uhygiejniske forhold, lugtgener eller fluer, kan du kontakte Slagelse Kommunes Affald og Genbrug. 

 • Butikker og supermarkeder

  Der er ofte støjproblemer i forbindelse med, butikkerne får leveret varer om morgenen. Slagelse Kommunes miljøafdeling kan give et påbud om at begrænse støjen, eller fx om der ikke må leveres varer før kl. 7.

 • Bygge- og anlægsarbejder

  Hvis der er generende støj fra en byggeplads, har Slagelse Kommune mulighed for at gribe ind over for det. Slagelse Kommunes miljøafdeling kan fx give et påbud om, at de støjende arbejder ikke må foregå udenfor tidsrummet kl. 7-18 på hverdage, eller der kan påbydes specifikke støjgrænser for byggepladsen. De støjgrænser er ofte højere end grænserne for permanente virksomheder.

 • Fyringsanlæg og brændeovne - røg og lugt

  Du har mulighed for at klage over røggener fra fyringsanlæg og brændeovne. Slagelse Kommunens miljøafdeling vil herefter kontakte skorstensfejer som vil tilse om fyr, brænde og skorsten er i orden.

  Miljøafdelingen kan herefter vurdere om anlægget er til væsentlig gene for omkringboende.

  Hvis dette er tilfældet vil Slagelse Kommunes påbyde at anlægget ændres, så det ikke længer er til gene.

 • Fyringsanlæg og ventilatorer

  Slagelse Kommunes miljøafdeling kan givet et påbud om at begrænse støjen fra fyringsanlæg og andre energiproducerende anlæg som fx varmepumper. Det er også tilfældet med støj fra ventilationsanlæg.

 • Hønse- og fuglehold

  Du kan anmelde gener i forbindelse hønse- og fuglehold i området, hvor du bor til:

  • Slagelse Kommunes miljøafdeling
 • Idrætsanlæg og fritidsklubber

  Slagelse Kommunes miljøafdeling kan giver påbud om at begrænse støjen, hvis der er tale om organiserede fritidsaktiviteter. Men kommunen kan ikke gribe ind overfor støj fra en almindelig legeplads; heller ikke overfor støj fra skoler.

  Sædvanligvis sætter man ikke grænser for støjniveauet, når støjen kommer fra legende børn, men kommunen vurdere, om der er tale om væsentlige støjgener og hvilke muligheder, der er for at begrænse støjen.

 • Industrivirksomheder

  Hvis du er generet af støj, røg eller lugt fra industrivirksomheder, kan du enten selv gå i dialog med virksomheden, eller du kan kontakte Slagelse Kommunes miljøafdeling. Så tager vi kontakt til virksomheden.

  Vi har brug for din hjælp til at lokalisere problemet sammen med virksomheden. Derfor bør du notere tidspunkter, vindretning, type af røg, støj eller lugt samt dato.

  Derefter vil se på, om virksomheden overskrider de vejledende støj- eller lugtgrænser og evt. give virksomheden påbud om at nedbringe genen.

 • Koncerter - udendørs

  Det er Slagelse Kommunes miljøafdeling, der i samarbejde med politiet, giver tilladelse til at afholde udendørs koncerter. I mange tilfælde er der fastsat krav om støjen i tilladelsen.

  Derfor skal du henvende sig til kommunen, hvis du er generet af støjen fra koncerter. Hvis det er udenfor normal arbejdstid, skal du kontakte:

  • Politiet på 1-1-4
 • Landbrug

  Bliver du generet af lugt, støv, støj eller anden forurening fra landbrug, så start med at tale med landmanden om det.

  Ofte er generne af forbigående karakter og kan skyldes midlertidige forstyrrelser i driften eller lignende. Bliver generne ved, kan du klage til os.

  Du ikke kan klage anonymt. Når vi har modtaget din klage, sender vi den til landmanden og beder om hans kommentarer.

 • Motordrevne redskaber, værktøj og knallerter

  Slagelse Kommune kan både udstede generelle retningslinjer om ikke erhvervsmæssig brug af støjende redskaber og støjende knallertkørsel og lignende på privat grund. Kommunen kan også gribe ind i konkrete situationer overfor den slags støj. Kontakt miljøafdelingen.

 • Naboerne støjer

  Når naboer er årsag til generende støj i form af høj musik eller andre former for uacceptabel adfærd, skal du henvende dig til din udlejer eller sit boligselskab. Hjælper det ikke, skal du tage kontakt til støjens ophavsmand.

  Mange ejendomsselskaber, boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger har et ordensreglement med regler, der kan bruges til at regulere støjende adfærd.

  Politiet har kun mulighed for at gribe ind, hvis der er tale om støj i form af musik eller lignende.

 • Nedbrydning og sandblæsning

  Du kan anmelde gener i forbindelse med midlertidige aktiviteter ved: byggeri, renovering og nedrivning m.m. til Slagelse Kommunens miljøafdeling.

  • Brug selvbetjening i den røde boks

  Midlertidige aktiviteter omfatter

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg i forbindelse med behandling af forurenet jord
  • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedrivning/-knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • Ophugning af skibe
  • Bygningsfacadebehandling (fx sandblæsning)
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Øvrige støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejde

  Hvis du skal udføre midlertidige aktiviteter, skal du anmelde det til Slagelse Kommune senest 14 dage, før arbejdet går i gang.

  • Vælg selvbetjening i den røde boks 

  I anmeldelsen skal du fortælle om driftsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften og nattetimer. Du skal også fortælle, hvad du gør for at forebygge forurening eller gener for omgivelserne.

 • Restaurationer og spillesteder

  Restaurationer, diskoteker, spillesteder er reguleret af Forskrift for beværtninger, restauranter, caféer og diskoteker i Slagelse Kommune.

  Slagelse Kommune kan forlange, at støj fra restauranter og værtshuse skal begrænses. Spillesteder kan fx bruge en niveaubegrænser eller en støjafbryder, så musikken ikke overstiger den tilladte grænse.

  • Kontakt Slagelse Kommunes miljøafdeling
 • Rotter
 • Skrotbiler

  Hvis du er generet af skrotbiler, kan du kontakte

  • Slagelse Kommunes miljøafdeling
 • Speedbåde og hurtigfærger

  Støjgener fra skibe, hurtigfærger, speedbåde, vandscootere mv.

  Er man generet af støj fra et skib i havnen, kan havnemyndigheden i mange tilfælde være behjælpelig med at få rettet op på det, der støjer.

  Kommunens miljøafdeling har mulighed for at meddele påbud om at begrænse støjen, men som regel er der tale om kortvarige hændelser.

  Mange havne har regulativer om hvilke former for sejlads, der må foregå. Ofte er der grænser for, hvor hurtigt motorbåde må sejle i havnen. Politiet kan fastsætte regler om sejlads med motorbåde. Ved mange offentlige strande er der således forbud mod speedbåde.

 • Tomgang fra køretøjer

  I Slagelse Kommune har vi et tomgangsregulativ. Det er indført for at begrænse CO2-udslippet og skåne miljøet med hensyn til luft-, lugt- og støjgener. Det betyder, at din bil maks. må stå i tomgang i ét minut.

  Hvis du vil klage over tomgang, skal du henvende dig til:

  • Politiet 1-1-4
 • Veje og jernbaner

  De fleste veje er kommuneveje. Derfor er det Slagelse Kommunes trafikafdeling, man skal tage fat i, hvis man er generet af støj fra vejen.

  Motorveje og de største hovedveje er statsveje, og her er det Vejdirektoratet, der tager sig af henvendelser om støj.

  Er man er generet af togstøj, skal man henvende sig til Banedanmark.

  Støj fra endestationer, garageanlæg, remiser og andre typer af terminalanlæg betragtes på samme måde som støj fra virksomheder. Derfor er det Industriafdelingen, der tager sig af støjen herfra.

 • Vilde katte
 • Vindmøller

  Vindmøller skal overholde de støjgrænser, der er beskrevet i vindmøllebekendtgørelsen. Det er Slagelse Kommunes miljøafdeling, der skal kontrollere, at det er tilfældet.

  Inden der kan opstilles en ny vindmølle, og det er også miljøafdelingen, der kan gribe ind, hvis en vindmølle begynder at støje for meget.

  Det kan ske, at vindmøllens maskineri udsender tydelige toner, som er særligt generende.

Siden er sidst opdateret 17. juli 2018