Lokalplaner

Der eksisterer i alt over 500 lokalplaner i kommunen, og der er løbende en række nye lokalplaner under udarbejdelse.

Lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2007

Det er også muligt at finde lokalplanen på kort eller ved at søge på adresse/matrikelnummer hos Plandata.dk.

Hvis du ønsker at modtage en mail når vi lægger nye planer på Plandata.dk, kan du skrive til Plan. Oplys os din e-mailadresse og skriv "tilmelding til Plandata.dk" i emnefeltet.

Herefter vil du automatisk modtage besked hver gang vi fremsætter et forslag. Via denne mailadresse er det også muligt at bede om at blive slettet af udsendelseslisten eller få skiftet et navn ud.

Derudover kan du også se lokalplanerne for de tidligere Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse Kommune ved at gå ind på linket lokalplaner for Hashøj osv.

Lokalplaner vedtaget før 1. januar 2007

Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs- og byggearbejder.

Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 8 uger.

En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider imod kommuneplanen. Lokalplanen kan fx indeholde bestemmelser om overførsler af landzonearealer til byzone, om placering og udformning af bebyggelse, om vej- og stiforhold, om bevaring af bygninger og landskab, om sikring af friarealer og fællesarealer mv.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke opføres bebyggelse eller ændres anvendelse på en måde, der kan forgribe indholdet af den enkelte plan.

Den endelige færdige lokalplan tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må ikke etableres forhold, som strider imod planen. Med henblik på at sikre lokalplanens gennemførelse, kan Byrådet ekspropriere, når det er af væsentlig betydning.

Byrådet kan inden for visse rammer give dispensation fra lovens generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser og fra lokalplanerne.