Forældrebestyrelser og forældreråd

I Slagelse Kommune skal forældre opleve at de har indflydelse på deres børns hverdag i dagtilbuddene

Vi betragter det som en styrke, at forældre til børn i dagtilbud er med i udviklingen af området. Du kan som forældre være med til at præge dit barns dagtilbud ved at blive valgt ind som forældrerepræsentant i forældrebestyrelsen/forældrerådet.

Uanset om du allerede er valgt ind, overvejer at stille op til valg, eller måske "bare" er nysgerrig på dagtilbudsområdet og hvad det egentlig indebærer at være med i en forældrebestyrelse/forældreråd, så er du kommet til det helt rigtige sted.

Her på siden kan du dykke ned i de gældende styrelsesvedtægter på dagtilbudsområdet, som blandt andet beskriver:

 • Hvordan bliver man valgt ind i en forældrebestyrelse/et forældreråd?
 • Hvordan er rollefordelingen mellem forældrerepræsentanterne og lederen - hvem har ansvaret og kompetencen til hvad?
 • Hvordan afholder man et bestyrelsesmøde?

Herudover har vi også samlet en række forskellige begreber fra dagtilbudsområdet, som det kan være vigtige at kende til, når man er medlem af en forældrebestyrelse/forældreråd. Hvordan er det for eksempel med de der budgetter, eller hvorfor er det vigtigt at kende noget til de pædagogiske læreplaner?

Den pædagogiske hverdag
 • Frokostordning

  Ifølge 'Loven om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.' (2010) er alle kommuner forpligtet til at tilbyde et sundt frokostmåltid i dagtilbuddene.

  I alle dagtilbud skal der, hvert andet år, træffes en aktiv beslutning om til- eller fravalg af ordningen.

  Som udgangspunkt er det forældrebestyrelsen, der har kompetencen til at træffe beslutning om dagtilbuddet fravælger frokostordningen. Det anbefales, at forældrebestyrelsen går i dialog med den øvrige forældregruppe f.eks. på et forældremøde inden beslutningen træffes.

  I dagtilbud med fælles ledelse (samdrevne dagtilbud) skal der træffes et valg i hvert dagtilbud under den fælles ledelse. I disse dagtilbud er det ikke den fælles bestyrelse/forældrerådet, men forældrene i hver dagtilbud for sig, der træffer beslutningen.

  Du kan læse mere om rammerne for frokostordningen i kommunens dagtilbud et andet sted på hjemmesiden:

 • Pædagogiske læreplaner

  Alle dagtilbuddene skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan, som udgør rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, således at alle børns trivsel, læring og udvikling tilgodeses.

  Der er tre centrale dele, der er udgangspunktet for den pædagogiske læreplan:

  • Det fælles pædagogiske grundlag (leg - læring -  børnefællesskaber - pædagogisk læringsmiljø - forældresamarbejde - børn i udsatte positioner - sammenhænge - børnesyn - dannelse og børneperspektiv)

  • 6 læreplanstemaer (alsidig personlig udvikling - social udvikling - kommunikation og sprog - krop, sanser og bevægelse – natur, udeliv og science – kultur, æstetik og fællesskab)

  • Brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.

  Forældrebestyrelsen i hvert dagtilbud skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Derud over skal forældrebestyrelsen inddrages i forhold til at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, fra dagtilbud til dagtilbud og fra dagtilbud til skole, fritidshjem/SFO.

  Du kan få mere information om de pædagogiske læreplan i denne lille film, som Børne- og Socialministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut har lavet:

 • Åbningstider

  Langt de fleste af dagtilbuddene i Slagelse Kommune har en ugentlig åbningstid på 51,5 timer om ugen. Undtagelser herfra er Dagplejen og de dagtilbud, som har udvidede åbningstider

  Forældrebestyrelsen er, i et tæt samarbejde med dagtilbudslederen, med til at fastlægge, hvordan åbningstiden i lige netop deres dagtilbuddet skal fordele sig.

  Hvordan åbningstiderne er i de enkelte dagtilbud, kan med andre ord variere fra dagtilbud til dagtilbud.

De overordnede rammer
 • Dagtilbuddenes budgetter

  Dagtilbuddene modtager hvert år et budget for det kommende år fra Børn og Unge. Budgettet består af et grundbeløb til ledelse og faste udgifter samt et beløb pr. barn, som dagtilbuddet er normeret til. Derudover kan dagtilbuddet modtage tillæg i forbindelse med særlige opgaver. Beløbet pr. barn er større til de 0-2-årige end til de 3-6-årige.

  Budgettet justeres efter årets udløb i forhold til hvor mange børn, der faktisk har været indskrevet i dagtilbuddet i de respektive aldersgrupper i løbet af året. Budget- og regnskabsåret følger kalenderåret.

  I Slagelse Kommune er det sådan at dagtilbuddene modtager et budget til alle dagtilbuddets aktiviteter, og at dagtilbuddet så selv prioriterer, hvordan det samlede budget anvendes, herunder hvor stor en del af budgettet, som f.eks. skal anvendes til løn til pædagoger og medhjælpere, kost og inventar.

  Dagtilbuddene bestemmer dermed i høj grad selv, hvordan budgetrammen skal udmøntes.

  Forældrebestyrelsen fastlægger principper for hvordan dagtilbuddets samlede budgetramme skal anvendes. Det kan for eksempel dreje sig om principper for fastsætter principper for anvendelse af budget til løn, vikar, kost, pædagogiske aktiviteter, bygningsvedligeholdelse m.m.

  Ved at fastlægge disse principper har forældrebestyrelse mulighed for at understøtte opfyldelsen af dagtilbuddets pædagogiske mål.

 • De 7 kvalitetsindikatorer

  I Slagelse Kommune har vi 7 kvalitetsindikatorer, som er fundamentet for praksis i alle vores dagtilbud. 

  De 7 kvalitetsindikatorer er:

  1. Personalets uddannelse
  2. Samvær med vedvarende fælles opmærksomhed med børnene
  3. Konflikter løses gennem dialog
  4. Vokseninitierede og børneinitierede aktiviteter
  5. Viden om, hvordan små børn lærer og udvikler sig
  6. Forældreinvolvering
  7. Stimulerende miljøer
 • Forældrebestyrelsens arbejde - dialogmøde 2019

  Den 11. april 2019 var samtlige forældrebestyrelser og forældreråd inviteret til dialogmøde på Musholm Feriecenter.

  Dette års tema var 'Forældrebestyrelsens arbejde i dagtilbud - styrket forældreindflydelse'.

  Nedenfor finder du det materiale, der blev taget udgangspunkt i på mødet.

  Materialet kan være med til at danne baggrund for nogle gode, og vigtige, drøftelser i jeres bestyrelser.

Siden er sidst opdateret 1. november 2019