"Slagelse-modellen" - Tilsyn

Tilsyn med dagtilbud for børn

Efter Dagtilbudsloven (§ 5, 78 og 81) er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbuddene.

Kommunalbestyrelsen har videregivet kompetencen til at føre tilsyn til Center for Børn og Unge.

Tilsynene bliver varetaget af de pædagogiske konsulenter i afdeling for Dagtilbud, med efterfølgende rapportering. 

Formål

Formålet med tilsynet er dels at sikre at det enkelte dagtilbud overholder gældende lovgivning, men i lige så høj grad at give sparring på opgaver, set i et udviklingsperspektiv.

Hvor ofte føres der tilsyn

Tilsynet tilrettelægges sådan, at der gennemføres et anmeldt tilsyn hvert andet år og løbende uanmeldte tilsyn/besøg.

"Slagelse-modellen" - Anmeldt tilsyn, tilrettelæggelse af tilsynet

Tilsynet er tilrettelagt som en kombination af observationer af den pædagogiske praksis, egne refleksioner over praksis, børneinterviews, spørgeskemaundersøgelse blandt forældregruppen samt dialog over praksis.

Observationerne gennemføres af en pædagogisk konsulent, en ekstern leder fra et andet dagtilbud i kommunen, samt leder og dele af eller hele personalegruppen i dagtilbuddet.

Observationerne gennemføres ud fra observationsværktøjet KIDS (Kvalitetsudvikling I Daginstitutioner Slagelse).

KIDS er et redskab til vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutioner, udviklet af professor Charlotte Ringsmose og lektor Grethe Kragh-Müller, Aarhus Universitet i samarbejde med Slagelse Kommune.

Observationerne gennemføres over en 4 ugers periode og samles i en fælles rapport. I løbet af den samme 4 ugers periode, fortager de pædagogiske konsulenter et børneinterview og der afvikles en online spørgeskemaundersøgelse i forældregruppen.

Dagtilbuddet skal desuden i skemaet "Drift & Myndighed" angive, hvordan de overholder dagtilbudsloven.

Efter tilsynet

Rapporten, børneinterviewet og spørgeskemaundersøgelsen i forældregruppen, danner grundlag for et afsluttende dialogmøde. Dialogmødets drøftelser og beslutninger er arbejdsgrundlaget for dagtilbuddets udvikling af pædagogisk praksis de kommende 2 år.

Lederen orienterer Forældrebestyrelsen efter tilsynet om den udarbejdede KIDS rapport samt opmærksomhedspunkter.

Referatet fra dialogmødet (med udviklingspunkterne) offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

Uanmeldte tilsyn

Uanmeldte tilsyn og besøg i dagtilbuddene udføres både på baggrund af episoder og henvendelser, men også med udgangspunkt i opfølgning på pædagogisk praksis, understøttelse og vidensdeling. 

Siden er sidst opdateret 19. november 2019