Godkendelse af Privat Daginstitution

Godkendelse af privat daginstitution

Ønsker du at få godkendt en privat daginstitution skal du udfylde en selvbetjeningsløsning, som bliver sendt til Afdeling for Dagtilbud.

Du ansøger ved at følge pilen i den røde boks.

De private daginstitutioner skal opfylde nogle kvalitetskrav for at blive godkendt.

Der føres anmeldte og uanmeldte tilsyn i de private daginstitutioner efter samme principper som for de kommunale dagtilbud for børn.

 

 

 

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner
 • Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

  Baggrund

  I henhold til Dagtilbudsloven § 19, stk. 4, er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede, at oprette institutioner i privat regi. Slagelse Kommune skal fastlægge godkendelseskriterier, som den private leverandør skal leve op til for at blive godkendt. Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunernes egne daginstitutioner. Kommunens krav skal være saglige og konkrete. Kommunens godkendelseskriterier må ikke være mere restriktive, end de krav, der stilles til de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Fremsendelse af godkendelsesmaterialet

  Private leverandører, der ønsker at blive godkendt til at drive en privat institution, skal sammen med den skriftlige anmodning beskrive og dokumentere, hvordan de vil leve op til godkendelseskriterierne. Der er udarbejdet et ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner, som alle ansøgere skal anvende i forbindelse med ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud i Slagelse Kommune. Der skal ved ansøgningen foreligge vedtægter for den nye private institution. Hvis den private institution, efter godkendelse, ikke lever op til godkendelseskriterierne kan Slagelse Kommune inddrage godkendelsen og standse tilskuddet.

  Lovgivning og standarder

  Institutionen skal leve op til: 

  • Formålsbestemmelsen for dagtilbud i Dagtilbudslovens §§ 1 og 7
  • Bestemmelsen om pædagogiske læreplaner jfr. Dagtilbudslovens § 8
  • Sprogvurdering og sprogstimulering jfr. Dagtilbudslovens § 11 
  • Tilbud om frokostmåltid jfr. Dagtilbudslovens § 16 
  • Samme myndighedskrav og standarder, som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn m.v.
  • Lokalt fastsatte kriterier, som f.eks. kommunale politikker og målsætninger, evt. krav til personalesammensætningen, åbenhed og tilgængelighed for det kommunale tilsyn, afrapportering vedr. læreplaner m.v. 
  • Bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet (gældende lovgivning)
  • Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af APV (arbejdspladsvurdering)

  Fysiske rammer

  Privatinstitutionen skal vedlægge bygningsgodkendelse til daginstitutionsdrift fra de relevante myndigheder, herunder ibrugtagningstilladelse fra byggemyndighederne, hvis ikke bygningen i forvejen er godkendt som daginstitution. I forhold til det gennemsnitlige antal indskrevne børn, skal det sikres, at bygningen som minimum lever op til bestemmelserne om krav til antal kvadratmeter pr. barn (Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside). Privatinstitutionen skal efterleve myndighedskravene i forhold til brandmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold m.v.

  Forsikringer

  Den private leverandør skal i ansøgningsskemaet skrive under på, at der foreligger den nødvendige forsikringsdækning for institutionen (Forsikringsoplysningen hjemmeside).

  Personalesammensætning

  Reglerne om personalesammensætning følger de samme regler, der gælder for de øvrige dagtilbud i Slagelse Kommune. Lederen skal have en uddannelse som pædagog, og være ansat i en ordinær fuldtidsstilling. Lederen er ansvarlig for, at der er et forsvarligt antal personaler på arbejde i åbningstiden.

  Tavsheds- og underretningspligt

  Privatinstitutionen er underlagt den samme tavshedspligt, og de samme regler og underretningspligt, som de øvrige dagtilbud i Slagelse Kommune.

  Børneattester og straffeattester

  For alle ansatte (gælder også studerende, elever, personale i jobtræning m.m.) skal privatinstitutionen indhente en straffe- og børneattest. Straffe- og børneattesten opbevares i den private institution, og må i henhold til persondataloven, forvaltningsloven og straffeloven ikke videregives til tredje mand. Indhentning af straffe- og børneattester følger de almindeligt gældende regler på området.

  Børn med særlige behov

  Institutionen skal være åben for børn med særlige behov, og samarbejde med de relevante kommunale instanser, og det pædagogiske tilsyn, om den nødvendige støtte. Institutionen er underlagt underretningspligt jf. Servicelovens § 35, hvilket betyder, at institutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på, at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. Proceduren er den samme for den private institution, som for de øvrige dagtilbud i Slagelse Kommune, og administrationen sikrer, at det private dagtilbud efter godkendelse bliver informeret om arbejdet med børn med særlige behov. For børn fra andre kommuner er det barnets opholdskommune, der træffer beslutning om eventuel støtte. Eventuelle udgifter til støttepædagog, eller andre foranstaltninger m.v. betales af barnets opholdskommune ud over det normale driftstilskud.

  Åbningstid

  For at opnå fuldt tilskud skal privatinstitutionen have en åbningstid svarende til fuldt åbningstid, i de øvrige dagtilbud i Slagelse Kommune. Driftstilskuddet beregnes med udgangspunkt i den fastsatte ugentlige grundåbningstid. Ved lavere åbningstid vil/kan driftstilskuddet blive forholdsmæssigt reduceret. Institutionens ledelse og bestyrelse kan indføre lukkedage svarende til det antal lukkedage, der er besluttet for kommunale og selvejende institutioner. Ved lukkedage er det privatinstitutionens ansvar, at børn med behov for pasning tilbydes nødpasning.

  Optagelse

  Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse, og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen. Optagelseskriterierne skal fremgå af institutionens vedtægter og Side3/4 være offentligt tilgængelige. Optagelseskriterierne skal følge almindelige retsgrundsætninger, så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Hverken formelt, eller reelt må visse grupper udelukkes fra optagelse.

  Fripladstilskud og søskendetilskud

  Børn optaget i privatinstitutioner har jf. gældende regler, ret til friplads- og søskendetilskud. Tilskuddene beregnes af kommunen. Det påhviler privatinstitutionen at vejlede forældrene om mulighederne for tilskud. Friplads- og søskendetilskud kan ikke overstige forældrenes egenbetaling. Tilskuddet fastlægges årligt ud fra den kommunale forældrebetalingstakst.

  Forældreindflydelse

  Forældre i private daginstitutioner skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende institutioner, jf. § 14-17 i Dagtilbudsloven. Det vil sige, at der som minimum skal oprettes en forældrebestyrelse med flertal af valgte forældre, og med repræsentation af institutionens medarbejdere. Forældre skal som minimum have indflydelse på principper for institutionens arbejde og aktiviteter, for anvendelse af budgetrammen samt have indstillingsret ved ansættelse af personale. Yderligere oplysninger kan findes i ministeriets vejledning vedrørende forældrebestyrelser i private og selvejende institutioner.

  Vedtægter

  Den private institution skal udarbejde vedtægter. Af vedtægterne skal der fremgå regler for, forældreindflydelse, institutionens formålsparagraf og institutionens opløsningsbestemmelser, optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud m.v.

  Tilsyn

  Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at føre løbende tilsyn med privatinstitutionen. Slagelse Kommune fører det pædagogiske tilsyn med de private institutioner, med minimum et årligt besøg. Formålet med tilsynet er at sikre:

  • At indholdet af det pædagogiske arbejde lever op til kravene til de øvrige dagtilbud i Slagelse Kommune 
  • At privatinstitutionen lever op til de fastlagte godkendelseskriterier 
  • Opfølgning på indsatsen overfor børn med særligt behov

  Sikkerhedsstillelse og økonomi

  Den private leverandør skal i ansøgningsskemaet dels underskrive, at der ikke er gæld til det offentlige, dels vedlægge en bankerklæring, der redegør for, at leverandøren ikke er begæret konkurs mv. Begge dele med henblik på at opnå højest mulig leverancesikkerhed. Den private institution er selv økonomisk ansvarlig, og skal følge de almindelige regler for regnskabsaflæggelse. Den aflægger ikke regnskab til kommunen. Kommunen har ikke økonomisk tilsyn. Kommunen kan ikke gøres ansvarlig for et eventuelt økonomisk underskud i den private institution. Følgende krav stilles ved godkendelse af en privat daginstitution:

  Depositum

  Slagelse Kommune opkræver 30.000 kr. i depositum i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af private institutioner. Slagelse Kommune starter ikke sagsbehandlingen af ansøgningen før depositum er indbetalt. Beløbet tilbagebetales, når der er truffet afgørelse om godkendelse af den private institution. Ansøger må forvente en sagsbehandling på ca. 1 måned til behandling af ansøgninger om godkendelse af private daginstitutioner. Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor Slagelse Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

  Driftsgaranti

  Slagelse Kommune stiller jf. dagtilbudslovens § 20, stk. 2 krav om en driftsgaranti. Driftsgarantien skal være på anfordringsvilkår. Formålet med driftsgarantien er at sikre, at institutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed, idet kommunen er forpligtet til at sørge for anden pasningsmulighed til de berørte børn, såfremt institutionen ophører ved konkurs, eller på anden vis lukker, eller ikke kan drives videre. Den private leverandør skal stille driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af en gennemsnitlig kommunal institution i Slagelse Kommune af samme størrelse som den private institution. Driftsgarantien kan af Slagelse Kommune kræves reguleret, således at den til enhver tid svarer til minimum 3 måneders drift af en gennemsnitlig kommunal institution af samme størrelse. Beløbet beregnes og fastsættes af Slagelse Kommune. Driftsgarantien skal være Slagelse Kommune i hænde, før der kan meddeles endelig godkendelse.

  Økonomisk hæderlighed

  Institutionen skal have orden i sin økonomi, have opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og andre ydelser til det offentlige, og på enhver måde være hæderlig i sin erhvervsudøvelse.

  Driftstilskud

  Et barn, der er optaget i en privatinstitution har ret til at få et driftstilskud fra sin opholdskommune. Driftstilskuddet udgør de gennemsnitlige budgetterede nettoudgifter pr. barn (eks. udgifter til særlig støtte) i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen. Oplysninger om det årlige driftstilskud findes på Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Administrationsbidrag

  Privatinstitutionen er berettiget til at modtage et administrationsbidrag pr. barn optaget i privatinstitutionen. Administrationstilskuddet svarer til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som Slagelse Kommune giver til de selvejende dagtilbud. Administrationsbidraget dækker udgifter til løn, bogføring, budget, regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Oplysninger om det årlige administrationsbidrag findes på Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Bygningstilskud

  Privatinstitutionen er berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i institutionen. Bygningstilskuddet fastsættes så det svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud til selvejende institutioner i samme aldersgruppe. Oplysninger om det årlige bygningstilskud findes på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Siden er sidst opdateret 7. februar 2022