Hjælp til enkeltudgifter

Du kan søge om økonomisk hjælp til en række udgifter

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om hjælp til en enkeltudgift, skal du udfylde ansøgningsskemaet "enkeltydelser, ansøg om".

Ved ansøgning skal du vedlægge dokumentation for udgiftens størrelse samt dokumentation for dine indtægter og udgifter.

Du kan søge om økonomisk hjælp til enkeltudgifter, hvis

  • der er sket ændringer i dine forhold
  • du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgiften selv
  • du ikke har mulighed for at låne fx. via bank
  • du ikke har formue
  • din egen betaling af udgiften i afgørende grad vil gøre det vanskeligt for dig og din families mulighed for at klare jer.

Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge at et behov, der ikke har kunnet forudses. Udgiften skal være rimeligt begrundet, og vil i hvert enkelt tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Den ansøgte udgift skal ikke kunne dækkes på anden måde fx via forsikringsselskab. Udgiften skal ud fra en konkret vurdering kunne anses for en rimeligt begrundet enkeltudgift.

Pligter og rettigheder

Du har pligt til at afgive de oplysninger, der dokumenterer, om du har ret til hjælpen.

Hvor meget

Hvis du opfylder betingelserne, ydes der hel eller delvis hjælp til udgiften. Hjælpen kan også udbetales med aftale om, at du har pligt til at betale den tilbage.

Udbetaling

Udbetaling af bevilget beløb vil ske til din NemKonto indenfor 3 bankdage efter bevilling.

Klage

Du har mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger fra du modtager afgørelsen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig. Du skal sende klagen til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse.

Når vi modtager din klage, har vi pligt til at genvurdere afgørelsen efter Retssikkerhedslovens § 66. Hvis afgørelsen fastholdes, vil vi sende den videre til endelig afgørelse i Ankestyrelsen.

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 23. maj 2016