Ressourceforløb

Hvis du er under 40 år og ledig, kan du i særlige tilfælde få tilbudt et ressourceforløb

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb tilbydes, hvis du er under 40 år, og hvis du har 

 • komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om aktiv socialpolitik
 • problemer som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale/sundhedsmæssige indsatser    

Hvem behandler min sag om ressourceforløb?

Det er Jobcentret, der træffer beslutning om ressourceforløb.

Ydelse

Hvis du deltager i et ressourceforløb, modtager du som udgangspunkt den ydelse, du modtog inden opstarten. Du kan under spørgsmål og svar se, hvad der gælder for den ydelse, du modtager.

Din egen formue og en evt. ægtefælles indtægt/formue har ingen indflydelse på ydelsen.

Hvis du bliver  syg eller skal på barsel vil du fortsat få ydelsen udbetalt. 

Ydelsen udbetales månedsvis bagud sidste hverdag i måneden. 

Klage

Du har mulighed for, at klage over afgørelsen inden 4 uger fra du modtager denne.

Klagen kan være mundtlig eller skriftlig og skal først indgives til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse.

Når vi modtager din klage, har vi pligt til at genvurderer afgørelsen efter retssikkerhedslovens § 66. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi den videre til endelig behandling i Ankestyrelsen.

Spørgsmål og svar
 • Hvad vil min ydelse være, hvis jeg modtager sygedagpenge?

  Hvis du modtager sygedagpenge op til starten af ressourceforløbet, vil din ydelse svare til dine sygedagpenge. 

  Du vil overgå til en ydelse svarende til kontanthjælpssatsen:

  • når den generelle varighedsbegrænsning for sygedagpenge er nået
  • når den evt. forlængede varighedsbegrænsning er udløbet
 • Hvad vil min ydelse være, hvis jeg modtager kontanthjælp?

  Hvis du er kontanthjælpsmodtager og deltager i et ressourceforløb, modtager du den ydelse, du fik forud for visitationen.

 • Hvad vil min ydelse være, hvis jeg modtager førtidspension?

  Hvis du modtager førtidspension før ressourceforløbet, vil du forsætte med dette. 
  Ressourceforløbet skal være af mindst 1 års og højst 5 års varighed.

 • Hvad vil min ydelse være, hvis jeg modtager ledighedsydelse?

  Hvis du modtager ledighedsydelse op til starten af ressourceforløbet, vil du få en ydelse svarende til ledighedsydelsen.

 • Hvad er et ressourceforløb?

  Ressourceforløbet er en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan indeholde tilbud fra både lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, sundhedsloven eller anden lovgivning.

  Fokus i ressourceforløbet er, at borgerens arbejdsevne udvikles gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Målet med ressourceforløbet er på sigt at hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

  Et ressourceforløb kan vare fra 1 til 5 år. Hvis det er relevant, kan der tilbydes flere på hinanden følgende ressourceforløb.

   

 • Hvem kan få et ressourceforløb

  Ressourceforløb er målrettet borgere med komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Det er en betingelse, at borgerens problemer ikke har kunnet løses gennem de almindelige bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, ligesom det er en betingelse, at der er behov for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

  Det er yderligere en betingelse, at borgeren igennem længere tid har modtaget offentlig forsørgelse eller har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller revalidering uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er også en betingelse, at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats før, der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

  Som udgangspunkt kan borgere under 40 år ikke tilkendes førtidspension. I stedet skal de tilbydes et ressourceforløb. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også tilbydes et ressourceforløb.

 • Har jeg ret til ferie under ressourceforløb?

  Du har ret til ferie i 5 uger, når du modtager ydelse under et ressourceforløb. 

  Det betyder, du ikke har pligt til at stå til rådighed eller følge tilbud i planen for rehabilitering.
  Retten til ferie er betinget af 12 måneders sammenhængende ydelse under ressourceforløb.

  En periode på 12 måneder er ikke sammenhængende, hvis perioden afbrydes af en hel måned uden ressourceforløbsydelse.

  Forudgående kontanthjælp og revalidering indgår i opgørelsen af 12 måneder. En hel måned hvor du holder ferie med ressourceforløbsydelse indgår i den følgende 12 måneders periode.

  Det er en betingelse, at ferien er aftalt med kommunen. Kan der ikke opnås enighed om feriens placering, kan du klage over kommunens afgørelse.

Siden er sidst opdateret 29. marts 2016