Revalideringsydelse

Revalideringsydelse er den økonomiske hjælp, du får under et revalideringsforløb

Revalidering betyder, at en person med begrænsninger i sin arbejdsevne bliver hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet.  

For at blive godkendt som revalidend, skal du opfylde visse betingelser. Det er Jobcenteret, der træffer afgørelse om revalidering.

Hvilken hjælp ydes

Er du under forrevalidering, kan du bevare f.eks. sygedagpenge eller kontanthjælp. 

Er du under revalidering, vil du modtage revalideringsydelse.

Revalideringsydelsen beregnes til et fast månedligt beløb, som svarer til niveauet for højeste dagpengesats. Til en person under 25 år svarer ydelsen til det halve. Der er dog visse undtagelser fra denne regel. 

Revalideringsydelse kan maksimalt udbetales i 5 år.

Hvordan kan jeg få revalideringsydelse

Hvis du modtager sygedagpenge eller kontanthjælp i længere tid, vil Slagelse Kommune automatisk foretage opfølgninger sammen med dig.

I forbindelse med disse opfølgninger, vil det løbende blive vurderet, om der er behov for tiltag, herunder iværksættelse af revalidering. 

Du kan også selv rette henvendelse til Jobcenteret, for at søge om revalidering. 

Udbetaling

Revalideringsydelsen udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden til din NemKonto.  

Pligter og rettigheder

Ydelsen er betinget af, at du følger den fastlagte plan. 

Du skal medvirke til afklaring af dine sociale og helbredsmæssige forhold, samt oplyse om ændringer, der kan have indflydelse på udbetalingen.  

Du må ikke have andet arbejde under revalideringen. Kommunen kan dog tillade arbejde i begrænset omfang, hvis det kan forenes med erhvervsplanen, fx job i ferieperioder.

Indtægter fra arbejde fratrækkes i revalideringsydelsen, hvis indtægten overstiger en nærmere fastsat grænse.

Klage

Du har mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger, fra du modtager afgørelsen.
Klagen kan være mundtlig eller skriftlig og skal først indgives til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse.

Når vi modtager din klage, har vi pligt til at genvurderer afgørelsen efter Retssikkerhedslovens § 66. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi den videre til endelig behandling i Ankestyrelsen.

Spørgsmål og svar
 • Hvornår får jeg min revalideringsydelse?

  Rådgivning og Udbetaling behandler din sag om revalideringsydelse samme dag, vi får besked fra Jobcentret.

  Udbetalingen følger den almindelige månedsudbetaling. 

 • Hvad er en jobplan under revalidering?

  En jobplan angiver den periode en revalidering løber over, indholdet i revalideringen, og det endelige beskæftigelsesmål, og laves i forbindelse med opstart af revalidering. Jobplanen skal underskrives af borgeren, og hvis jobplanen afbrydes ophører revalideringsydelsen.

 • Hvad er revalidering

  Revalidering kan bevilges af Jobcenteret, hvis en borger har begrænsninger i arbejdsevnen som gør, at man ikke kan blive selvforsørgende.

  Under revalidering skal man opbygge og udvikle resurser og kompetencer, der gør én i stand til at varetage et ordinært arbejde bagefter.
   
  Før Jobcenteret kan bevilge revalidering til en borger, skal det være godtgjort, at borgeren ikke kan blive selvforsørgende gennem andre hjælpeforanstaltninger. For at blive godkendt til revalidering skal en borger have lavet rehabiliteringsplanens forberedende del, hvor man blandt andet beskriver tidligere uddannelses- og arbejdsmæssige sat sociale- og helbredsmæssige forhold. 

 • Hvad kan man blive revalideret til?

  Revalidering kan bevilges som eksempelvis uddannelse på skole, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller en kombination af disse. Længden af en revalidering aftales med den enkelte borger, men det er Jobcenteret som endeligt afgør længden af revalideringsperioden.

  Som udgangspunkt skal revalideringen gennemføres på så kort tid som muligt, og beskæftigelsesmålet skal så vidt muligt rettes mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Det er derfor også Jobcenteret som afgør om et ønske fra en borger om f.eks. revalidering via en pædagoguddannelse kan imødekommes. Udgangspunktet for en jobplan under revalidering er ”kortest mulig vej til arbejdsmarkedet”.

 • Hvad sker hvis man bliver syg under revalidering?

  Det afhænger af sygdommens art og varighed. Er der tale om kortvarig sygdom, sygemelder man sig ud fra de aftaler, som er lavet i forbindelsen med, at man er begyndt på sin jobplan. Er sygdommen kortvarig og uden betydning for gennemførsel af jobplanen, bevarer man revalideringsydelse under sygdom. Revalideringsydelse under sygdom kan bevares i op til 6 måneder.

  Er der tale om sygdom af længerevarende art, skal Jobcenteret vurdere om den oprindelige jobplan stadig realistisk kan gennemføres.

Siden er sidst opdateret 29. marts 2016