Dagpenge

Når du er ledig og medlem af en A-kasse, kan du have ret til at få arbejdsløshedsdagpenge, afhængigt af din situation.

Hvis du har spørgsmål til udbetalingen af dine Arbejdsløshedsdagpenge, skal du kontakte din A-kasse.

Hvis du bliver syg, mens du er på dagpenge, skal du melde dig syg på

Hvis ikke du kan sygemelde dig på jobnet.dk, skal du kontakte din konsulent i Jobcenteret.

Dagpenge
 • Regler for at få arbejdsløshedsdagpenge

  For at få arbejdsløshedsdagpenge, skal du:

  • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig
  • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
  • have fået indberettet mindst 228.348 kr. som A- eller B-indkomst (2018) og 233.376 kr. (2019) til indkomstregistret inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er beløbet 152.232 kr. (2018) og 155.580 kr. (2019). Du kan dog pr. måned højst medregne 19.029 kr. (2018) og 19.448 kr. (2019), hvis du er fuldtidsforsikret, og 12.686 kr. (2018) og 12.965 kr. (2019), hvis du er deltidsforsikret.  
  • hvis din dagpengeret er udløbet, og du skal genoptjene retten til dagpenge: Du skal have fået indberettet mindst 1.924 løntimer inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er timetallet 1.258 timer
  • hvis din indtægt udelukkende kommer fra overskuddet af selvstændig virksomhed: Du har optjent dagpengeret, hvis du samlet set har haft et skattemæssigt overskud på minimum 228.348 kr. inden for de sidste fem år.
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.
  • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag.
  • have et fyldestgørende og godkendt CV, senest to uger efter du er tilmeldt som ledig i jobcentret. 
  Beskæftigelseskonto

  De timer, som du får udbetalt løn for, efter du er begyndt at modtage dagpenge, vil blive registreret på en ”beskæftigelseskonto”. Din a-kasse registrerer timerne på grundlag af oplysninger om:

  • løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret
  • B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag omregnet til timer, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud.

  De registrerede timer kan benyttes til at forlænge din dagpengeperiode og/eller til at optjene et nyt beskæftigelseskrav. 

  Hvor langt tid har jeg ret til dagpenge?

  Du har ret til at få dagpenge i to år inden for tre år. Det er den såkaldte ’referenceperiode’. Dit dagpengeforbrug bliver opgjort i timer, og inden for tre-årsperioden har du samlet set ret til 3.848 timers dagpenge. De timer, som du har ret til dagpenge for, falder bort, hvis du ikke når at afvikle dem inden for referenceperioden. Referenceperioden på tre år kan forlænges, fx hvis du har været syg eller været på barsel.

  Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om reglernes betydning for dig.

  Forlængelse af din dagpengeperiode

  Hvis din dagpengeperiode på to år er udløbet inden for tre år, har du ret til at forlænge dagpengeperioden på baggrund af:

  • løntimer, som du har haft, siden du begyndte med at modtage dagpenge.
  • siden du begyndte med at modtage dagpenge: B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag omregnet til timer, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud.

  Hver arbejdstime forlænger din dagpengeperiode med to timer. De ekstra dagpengetimer skal du bruge inden for denne periode, der bliver opgjort som tre gange antallet af de timer, du har arbejdet. Du kan højst optjene 962 timer, som vil give dig ret til et 1.924 timers ekstra dagpenge inden for en periode på halvandet år.

  Eksempel

  Du har arbejdet 100 timer, inden din ordinære dagpengeperiode på to år er udløbet. Det giver dig ret til dagpenge i yderligere 200 timer. De 200 timer skal du afvikle inden for en periode på 300 timer. De 300 timer bliver omregnet til to måneder.  De 200 timer skal du afvikle inden for de to måneder – hvis de ikke er afviklet, falder de bort.

  Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om reglernes betydning for dig. Du kan læse mere om det i disse pjecer:

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • At stå til rådighed for arbejdsmarkedet

  For at have ret til dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det afgør din a-kasse, om du gør. For at være til rådighed skal du bl.a.:

  • aktivt søge arbejde med fuld arbejdstid
  • være tilmeldt som ledig og have kontakt til dit jobcenter
  • oprette et CV på Jobnet.dk, som skal godkendes senest to uger efter tilmelding på jobcentret. I CV'et skal du huske at skrive jobønsker, som matcher hvor på arbejdsmarkedet der mangler arbejdskraft.
  • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag på Jobnet.dk
  • have bopæl og opholde dig i Danmark
  • kunne og ville overtage arbejde dagen efter, at arbejdet er henvist af jobcenteret eller a-kassen
  • kunne og ville møde til samtaler og tilbud dagen efter, du har modtaget indkaldelsen
  • selv booke dine samtaler inden for en fastsat frist
  • deltage i kurser og andre tilbud, der øger mulighederne for at få arbejde.
  Bekræft jobsøgning

  Hvis du er tilmeldt som jobsøgende, skal du bekræfte, at du søger job mindst hver 7. dag på din egen side på jobnet.dk. Siden hedder "Min side". Hvis du fx har tjekket jobforslag en mandag, skal du senest gøre det igen mandagen efter.

  Hvis du ikke bekræfter

  Hvis du ikke bekræfter, at du søger jobs, bliver du afmeldt som jobsøgende i jobcentret og mister din ydelse for de dage, du ikke er tilmeldt. Den første gang, du glemmer at bekræfte din jobsøgning, får du dog en påmindelse, inden du bliver afmeldt. Det samme gælder, hvis du glemmer det for anden gang inden for 12 måneder. Hvis du ikke bekræfter inden for fristen, vil du blive afmeldt uden varsel.

  Tredje gang du inden for 12 måneder glemmer at bekræfte din jobsøgning ved at tjekke dine jobforslag på Jobnet, afmeldes du uden en påmindelse og frist.

  Ikke at være til rådighed

  Du står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du fx er syg, ikke er aktivt jobsøgende, ikke ønsker et fuldtidsarbejde eller kun vil arbejde på bestemte tidspunkter eller for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads.

  I de tilfælde mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på tre måneder - eller indtil årsagen til, at du ikke står til rådighed, er bortfaldet. Det er fx tilfældet, hvis du var syg og derfor ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode.

  Du kan forsætte med at modtage din ydelse under de første 14 dages sygdom, hvis du er fuldt ledig og modtager af dagpenge.

  Du skal melde dig syg hos din a-kasse på første sygedag. Du kan også sygemelde dig første sygedag hos jobcenteret eller på Jobnet.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Jobsøgning
  Krav til jobsøgning

  Senest efter to ugers ledighed bliver du indkaldt til en cv-samtale i din a-kasse. Her påbegynder du sammen med a-kassen en personlig plan, ”Min Plan”, og I udarbejder individuelle ”Krav til jobsøgning” for dig. ”Kravene til jobsøgning” danner udgangspunkt for a-kassens vurdering af, om du er til rådighed på arbejdsmarkedet.

  Registrering af jobansøgningsaktiviteter i joblog

  Du skal dokumentere din jobsøgning ved løbende at registrere jobsøgningsaktiviteter og uploade ansøgninger i joblog på Jobnet eller i a-kassens eventuelle egen digitale joblog.

  Du skal uploade det antal jobansøgninger i jobloggen, som din a-kasse har besluttet. Det skal du, for at a-kassen og jobcenteret kan vejlede om, hvordan du evt. forbedrer din jobsøgning, og så de samtidig kan vurdere kvaliteten af din jobsøgning.

  A-kassen kan forlange, at du uploader kopier af samtlige ansøgninger i en bestemt periode. Det kan ske, hvis a-kassen er i tvivl om, hvorvidt din jobsøgning er tilstrækkelig og realistisk.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Seks ugers jobrettet uddannelse

  Hvis du er ledig, er medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge, kan du have ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

  Hvem kan deltage?

  Du har ret til at deltage, hvis du enten er ufaglært, eller har en – faglært – erhvervsuddannelse eller tilsvarende uddannelse, eller hvis du har en uddannelse på erhvervsakademiniveau og samtidig har en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der kan sidestilles med det. Du har ikke ret til seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du har en uddannelse på højere niveau.

  Det er din a-kasse, der afgør, om du har ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Derfor er det også dem, du skal tale med og sende ansøgning til, hvis du ønsker at gøre brug af ordningen.

  Hvilke kurser kan jeg deltage i?

  Jobrettet uddannelse består af kurser, som kan vælges inden for en erhvervsgruppe. Det er muligt at søge kurser, der varer op til i alt seks uger. Du skal vælge en erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste. Når du har valgt en erhvervsgruppe, kan du vælge kurser inden for den.

  Positivlisten er en liste over erhvervsgrupper og kurser, der giver de bedste muligheder for at komme i job. Listen bliver revurderet hvert år, så den afspejler de aktuelle jobmuligheder på arbejdsmarkedet. Positivlisten kan du finde på star.dk

  Hvornår kan jeg deltage?

  Du har ret til at deltage i kurser efter fem ugers ledighed, hvis du opfylder ovenstående betingelser. Nogle kurser på positivlisten, som er særligt relevante, kan du deltage i fra første ledighedsdag. Disse kurser er markeret på listen.

  Er du under 25 år, skal du afslutte dit forløb under seks ugers jobrettet uddannelse inden for de første seks måneders ledighed. Er du 25 år eller derover, skal du afslutte dit forløb under seks ugers jobrettet uddannelse inden for de første ni måneders ledighed.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • At miste dagpengeretten

  Du skal lægge dit CV på Jobnet.dk. Hvis du ikke gør det senest to uger efter din registrering som arbejdssøgende, risikerer du at miste retten til arbejdsløshedsdagpenge.

  Selvforskyldt ledig

  Du er selvforskyldt ledig, hvis du fx:

  • uden gyldig grund opsiger dit arbejde
  • selv er skyld i afskedigelsen
  • uden gyldig grund afviser at tage et arbejde, der henvises af jobcenteret eller a-kassen, eller udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver.
  • uden gyldig grund afslår at være med til at udarbejde Min Plan eller afslår/afbryder et tilbud, der er givet efter en jobplan.
  Gyldige grunde til at opsige arbejde eller afslå arbejde eller tilbud

  Du kan sige dit arbejde op, afslå et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud uden at få karantæne, når du har en gyldig grund. Det kan fx være, når du opfylder en af betingelserne:

  • du har lægeattest på, at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af sygdom, og du har gjort rimelige forsøg på at få et andet arbejde på arbejdspladsen
  • du har ikke mulighed for at få passet børn, der kræver særlig pleje.

  Du skal være opmærksom på, at selvom du har en gyldig grund, skal din a-kasse altid vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Kontakt din a-kasse, inden du opsiger dit arbejde eller afslår et arbejde eller et tilbud mv. Så ved du, om det får konsekvenser for din dagpengeret.

  Karantæne

  Hvis du ikke har en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig, og du får en karantæne. Det betyder, at du mister dine dagpenge i tre uger.

  Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på tre måneder.

  Kontakt a-kassen på forhånd

  Din a-kasse kan oplyse dig om konsekvenserne, hvis du afslår et arbejde eller et tilbud, eller hvis du siger op.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • G-dage (dagpengegodtgørelse)

  Du kan ikke få dagpenge fra din a-kasse de første to dage efter, at du er blevet afskediget eller hjemsendt fra arbejdet. I stedet skal din arbejdsgiver betale dig dagpengegodtgørelse – såkaldte ’G-dage’ – de første to dage, hvor du er helt eller delvis ledig.

  Du har kun ret til G-dage, hvis du er medlem af en a-kasse og har været ansat som lønmodtager.

  Din arbejdsgiver skal betale G-dage, hvis du opfylder en eller flere af betingelserne:

  • Du bliver afskediget af grunde, du ikke selv er skyld i
  • Du bliver hjemsendt
  • Du ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende
  • Du bliver sat på arbejdsfordeling 
  • Du får nedsat din arbejdstid.

  Din arbejdsgiver skal ikke betale G-dage, hvis du selv siger op. 

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Nyuddannede

  Som nyuddannet – dimittend – har du ret til dagpenge, en måned efter du har afsluttet din uddannelse. Som udgangspunkt skal uddannelsen være en af disse:

  • en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til at vare mindst 18 måneder
  • en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse
  • en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsuddannelse – IGU
  • en erhvervskandidatuddannelse påbegyndt efter 1. juli 2018 i henhold til lov om universiteter.

  Du skal søge om optagelse i en a-kasse, senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. Du kan tidligst blive optaget fra den dag, du har gennemført uddannelsen.
  Som nyuddannet modtager du dagpenge med en fast sats, der afhænger af, om du er forsørger eller ikke-forsørger. Størrelsen af dine dagpenge fremgår af afsnittet ”Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?”.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Værnepligtige

  Når du har afsluttet din værnepligt, er du som udgangspunkt underlagt de samme dagpengeregler som en nyuddannet – dimittend. Det gælder bl.a. størrelsen af dine dagpenge og sondringen mellem, om du er forsørger eller ikke-forsørger. Du kan dog have ret til en højere sats, hvis du var i job inden værnepligten.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Supplerende dagpenge og bibeskæftigelse

  Uanset om du er lønmodtager eller selvstændig, har du ret til supplerende dagpenge.

  Hvis du er lønmodtager, kan du få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for de seneste 104 uger.

  Frigørelsesattest

  Er du ansat med opsigelsesvarsel, skal arbejdsgiveren udstede en frigørelsesattest, før du kan få supplerende dagpenge. En frigørelsesattest er en erklæring fra arbejdsgiveren om, at der ses bort fra opsigelsesvarslet, hvis du får arbejde med længere arbejdstid.

  Hvis du afleverer attesten til a-kassen, senest fem uger efter du er begyndt på arbejdet, får du udbetalt supplerende dagpenge fra ansættelsens første dag. Hvis du ikke afleverer attesten inden fem uger, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor a-kassen modtager attesten.

  Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du også have ret til dagpenge. Kravet er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet i normalt omfang.

  I to situationer har du ret til supplerende dagpenge, samtidig med at du driver selvstændig virksomhed:

  1. Dels hvis du har drevet en virksomhed ved siden af dit lønmodtagerjob, inden du blev ledig, og dermed driver virksomheden som din bibeskæftigelse.
  2. Dels hvis du starter en selvstændig virksomhed op, efter du er blevet indplaceret i en dagpengeperiode.

  De timer, du bruger på at arbejde i virksomheden, bliver modregnet i dine dagpenge. Det overskud, din virksomhed laver, kan du bruge til at genoptjene din dagpengeret.

  Din a-kasse afgør, om du har ret til dagpenge samtidig med driften af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Retten til dagpenge samtidig med bibeskæftigelsen er begrænset til 30 uger inden for 104 uger.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Dagpenge under uddannelse

  Du kan som hovedregel ikke få dagpenge, hvis du deltager i uddannelse. Der er dog enkelte undtagelser, hvis du samtidig er parat til at overtage arbejde og aktivt søger arbejde.

  Du kan uden at miste dagpengene deltage i bl.a.:

  • undervisning under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke berettiger til SU, når den udbydes som heltidsuddannelse.
  • traditionel aftenskoleundervisning
  • folkeskolens 8.-10. klassetrin
  • enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau.

  Du kan dog ikke deltage i en ph.d.-uddannelse på deltid. Der er dog visse undtagelser fra denne regel.

  Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere. 

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du vil klage

  Du skal sende din klage over din a-kasses afgørelse til din a-kasse senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Giver a-kassen dig medhold i din klage, får du direkte besked fra a-kassen. Men hvis de ikke giver dig medhold, skal a-kassen sende din klage videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(CKA).  Det skal a-kassen gøre senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

  Du skal være opmærksom på, at en klage, der sendes videre til CKA ikke forlænger nogen frister, med mindre de beslutter det. Det betyder, at den afgørelse, a-kassen har truffet, gælder frem til det tidspunkt, hvor der falder en afgørelse fra CKA.

  Hvis du ønsker at klage over CKAs afgørelse, kan du inden fire uger indbringe afgørelsen for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du skal sende klagen til direktøren for CKA. Giver CKA dig medhold i din klage, får du direkte besked fra CKA. Men hvis de ikke giver dig medhold, skal CKA sende din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Det skal CKA gøre senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

  Indhold hentet fra Borger.dk