Integrationsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til integrationsydelse

I nedenstående fold-ud bokse, kan du læse om de nuværende regler for Integrationsydelse.

Den 1. januar 2019 træder nye regler i kraft

Opholdskravet bliver skærpet til at være 9 ud af 10 års ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. 

Som supplement til det skærpede opholdskrav, bliver der indført et krav om, at man har haft ordinært arbejde i 2½ år inden for de seneste 10 år. Dette bliver kaldt beskæftigelseskravet. 

Det betyder at for at få ret til uddannelses- eller kontanthjælp, skal du udover at opfylde opholdskravet også have haft ordinær beskæftigelse i Danmark i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2½ år, inden for de seneste 10 år. 

Hvem bliver omfattet at de nye regler?

Det skærpede opholdskrav gælder alle der modtager integrationsydelse nu samt alle der søger om økonomisk hjælp fra den 1. januar 2019. 

Beskæftigelseskravet gælder som hovedregel for alle, der er indrejst til Danmark den 1. januar 2008 eller senere. Det omfatter dig, der modtager integrationsydelse eller søger om økonomisk hjælp efter aktivloven fra den 1. januar 2019.

Integrationsydelse
 • Hvem kan få integrationsydelse

  Hvis du har opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller Grønland i sammenlagt mindst syv år inden for de seneste otte år, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv. 

  Har du haft ophold i Danmark i kortere tid, kan du få integrationsydelse. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage integrationsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

  Du kan læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, under siderne om kontanthjælp.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan beregnes opholdstiden

  Når din opholdstid skal beregnes, medregner kommunen de perioder, hvor du har haft folkeregisteradresse i Danmark, Færøerne og Grønland, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat, fx hvis du ikke har frameldt dig en adresse, du ikke bor på længere.

  Du må højst have opholdt dig sammenlagt to måneder på et år (fra 1. januar til 31. december) i udlandet i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v., for at dit ophold medregnes som ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. Det er dog et krav i den forbindelse, at du har beholdt din bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland.

  Har du været på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret, regnes den periode også som ophold her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland). Det samme gælder ophold i udlandet, hvor du af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvem gælder opholdskravet ikke for

  Kravet om, at du skal have opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller Grønland i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år, gælder ikke, hvis du er EU-/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er berettiget til hjælpen.

  Er du dansk statsborger, som har opholdt dig i et andet EU/EØS-land i mere end et år, og får du behov for hjælp fra det offentlige ved hjemkomsten, kan du i et orienteringsbrev til kommunerne af 24. november 2016 læse om de regler, der gælder. Den nye fortolkning af reglerne for danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år og får behov for hjælp fra det offentlige, fremgår af dette brev, jf. nedenfor.

  Du skal selv give kommunen de oplysninger, der er nødvendige for, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp du har ret til.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor meget kan jeg få i integrationsydelse
  Enlig forsørger

  Person der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.143 kr. pr. måned før skat (2019).

  Forsørger

  Person der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.498 kr. pr. måned før skat (2019).

  Ikke forsørger

  Person der ikke er forsørger: 6.072 kr. pr. måned før skat (2019).

  Ung hjemmeboende

  Person der ikke er forsørger, under 30 år og hjemmeboende: 2.616 kr. pr. måned før skat (2019).

  Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

  Beløb integrationsydelsen skal fradrages med i tilfælde af arbejdsindtægter i forsørgelsesperioden: 27,32 kr. pr. time (2019).

  Danskbonus

  Op til 1.580 kr. pr. måned før skat (2019).

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Særligt om danskbonus

  Du kan få en danskbonus oven i din integrationsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk.

  Du skal selv søge om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

  Hvis du er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge af funktionsnedsættelsen ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel yde dig en danskbonus i op til 6 måneder, hvis du ansøger om det.


  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Integrationsprogrammet

  Integrationsydelse gives ofte i forbindelse med det integrationsprogram, som tilbydes flygtninge og familiesammenførte.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

  Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en ordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

  Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

  Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

  Hvis du vil undersøge dine muligheder for at tage en IGU, kan du læse mere om ordningen eller se en film om ordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Filmen er tilgængelig på både dansk, engelsk, arabisk, somali, farsi og tigrinsk.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lovgivning
Siden er sidst opdateret 26. juni 2019