Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Hjælp til forsørgelse

Når vi modtager din ansøgning vil vi vurdere, om du er berettiget til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

For at blive berettiget skal du:

 • Være fyldt 18 år, eller forsørge et barn
 • Stå til rådighed og gøre noget aktivt for at få et job  eller starte i uddannelse

OBS: Grundet Corona-virus har vi pt. ændret på proceduren for ansøgning. Se herunder:

Hvis du er over 30 år skal du:

Hvis du er under 30 år skal du:

 • Først udfylde ansøgning om hjælp til forsørgelse digitalt via selvbetjening på borger.dk (nyt vindue)
 • Herefter skal du ringe til Ungehuset på telefon 58 57 35 18
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
 • Hvem kan få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

  Hvis du har boet lovligt her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i sammenlagt mindst 9 år inden for de seneste 10 år og opfylder beskæftigelseskravet, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv.

  Har du boet i riget i kortere tid, kan du få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Det hed tidligere integrationsydelse. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

  Du kan læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, under siderne om kontanthjælp og uddannelseshjælp.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan beregnes opholdstiden?

  Når din opholdstid i forhold til hjælpen skal beregnes, medregner kommunen de perioder, hvor du har haft folkeregisteradresse her i riget (Danmark, Færøerne og Grønland), medmindre særlige grunde fører til et andet resultat, fx hvis du ikke har frameldt dig en adresse, du ikke bor på længere.

  Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst to måneder pr. kalenderår (fra 1. januar til 31. december) i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i riget. Det er dog et krav i den forbindelse, at du har beholdt din bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland.

  Hvis du har været på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret, regnes den periode også som ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor du af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan beregnes beskæftigelseskravet

  Ud over kravet om ophold i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år er der også krav om beskæftigelse svarende til 2 år og 6 måneders ordinær fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år som betingelse for, at du har ret til kontant- eller uddannelseshjælp.

  Du skal opfylde beskæftigelseskravet, hvis du modtag selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse pr. 1. januar 2019, eller hvis du har ansøgt om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik fra og med denne dato.

  Du er som udgangspunkt omfattet af beskæftigelseskravet på 2 år og 6 måneders beskæftigelse inden for de seneste 10 år for at opnå ret til uddannelses- eller kontanthjælp, hvis:

  1. du som udlænding er blevet folkeregistreret på baggrund af indrejse fra udlandet med virkning fra den 1. januar 2008 eller senere, og ikke tidligere har været folkeregistreret her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland)
  2. du som udlænding eller dansk statsborger har haft et udlandsophold i mere end 12 på hinanden følgende måneder og (gen)indrejser til riget den 1. januar 2008 eller senere - og har haft folkeregisteradresse her i riget med virkning før 1. januar 2008 - og (gen)ansøger om uddannelses- eller kontanthjælp den 1. januar 2019 eller senere
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Undtagelsesregler

  Opholdskravet og beskæftigelseskravet skal som udgangspunkt ikke opfyldes, hvis du modtog uddannelses- eller kontanthjælp ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2019.

  Du er dog omfattet af opholds- og beskæftigelseskravet, hvis udbetaling af uddannelseshjælp eller kontanthjælp til dig har været ophørt i to hele sammenhængende kalendermåneder eller derover efter 1. januar 2019 og du igen ansøger om hjælp. I så fald skal du opfylde det forlængede opholdskrav på sammenlagt 9 år ud af de seneste 10 år samt det nye beskæftigelseskrav.

  Kravet om, at du skal have opholdt dig lovligt i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år og beskæftigelseskravet, gælder ikke, hvis du er EU/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er berettiget til hjælpen.

  Er du dansk statsborger og har opholdt dig i et andet EU/EØS-land i mere end et år, og får behov for hjælp fra det offentlige ved hjemkomsten, kan du i orienteringsbrev til kommunerne af 24. november 2016 læse om de regler, der gælder, herunder at der i forhold til opholdskravet også lægges vægt på den tilknytning, du har til Danmark. Du skal selv give kommunen de oplysninger, der er nødvendige for, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp du har ret til.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor meget kan jeg få i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

  Satserne fremgår af § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik og reguleres hvert år pr. 1. januar.

  Enlig forsørger

  Person, der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.456 kr. pr. måned før skat (2022).

  Forsørger

  Person, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.716 kr. pr. måned før skat (2022).

  Ikke-forsørger

  Person, der er fyldt 30, samt udeboende under 30 år: 6.228 kr. pr. måned før skat (2022).

  Ung hjemmeboende

  Person, der er hjemmeboende og under 30 år: 2.683 kr. pr. måned før skat (2022). 

  Danskbonus

  Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opnår ret til danskbonus i en periode på seks måneder, udgør den 1.620 kr. pr. måned før skat (2022).

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Særligt om danskbonus

  Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til seks måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

  Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder. Du skal selv søge kommunen om det.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

  Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse gives ofte i forbindelse med det selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, som tilbydes flygtninge og familiesammenførte. 

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Integrationsgrunduddannelsen (igu)

  Integrationsgrunduddannelsen (igu) er et 2-årigt forløb, der omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

  Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

  Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for erhvervsgrunduddannelsen under forberedende grunduddannelse.

  Hvis du vil undersøge dine muligheder for at tage en igu, kan du læse mere om ordningen eller se en film om ordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Filmen er tilgængelig på både dansk, engelsk, arabisk, somali, farsi og tigrinsk.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Læs også
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 28. september 2022