Sygedagpenge til selvstændig erhvervsdrivende

Hvis du som selvstændig bliver syg, kan du have ret til sygedagpenge

Ansøgning

Du skal som selvstændig søge om sygedagpenge via NemRefusion

Mit Sygefravær

I forbindelse med din sygefraværssag skal du give en række oplysninger til kommunen.

Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse.

Du kan vælge enten at følge linket i meddelelsen i din digitale postkasse og indtaste oplysningerne i Mit Sygefravær, eller du kan følge linket på denne side.

Flere oplysninger:

Henvendelse og spørgsmål kan ske til 

Sygedagpenge, hvis du er selvstændig
 • Kan jeg få sygedagpenge?

  Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark.

  Der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

  Derudover er det en betingelse, at:

  • du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet
  • virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

  Hvis du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

  Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre du har tegnet en frivillig forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra første eller tredje sygefraværsdag.

  Selvstændige skal anmelde deres sygefravær via NemRefusion. Det gælder, uanset om du har tegnet forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere.

  For at kunne anmelde sygdom som selvstændig, skal du være oprettet som bruger af NemRefusion og have en medarbejdersignatur.

  Forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere

  Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at du har indtægt i din virksomhed.

  Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag eller fra første fraværsdag, og om du ønsker at være dækket til minimumsydelse eller maksimumsydelse. Forsikringen tegnes hos Udbetaling Danmark.

  På sygedagpenge – hvad nu?

  Få præsenteret de vigtigste begreber, og forstå kommunens rolle i dit sygedagpengeforløb:

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Du har ret til at afvise lægebehandling

  Som sygemeldt har du ret til at afvise lægebehandling.

  Det vil sige, at du har mulighed for at fravælge en behandling, som du ikke er tryg ved, uden at du mister din ret til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller ECT-behandling.

  Afviser du en ordineret lægebehandling, skal din sag vurderes af den såkaldte kliniske funktion. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå en anden behandling. Hvis klinisk funktion foreslår en lægebehandling, som du heller ikke ønsker, har du dog også ret til at afvise denne behandling.

  Du har alene mulighed for at afvise lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger foretaget af en læge samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Ordningen omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Du kan miste retten til sygedagpenge

  Din ret til sygedagpenge bortfalder:

  • hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, i forbindelse med at du afviser lægebehandling
  • hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
  • hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
  • hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere dit sygefravær.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Anmod om sygedagpenge via NemRefusion

  Du skal anmode om sygedagpenge via den digitale løsning NemRefusion. Fristen for at anmode om sygedagpenge fra kommunen er senest tre uger efter første fraværsdag.

  Hvis du har tegnet en forsikring efter sygedagpengeloven, skal fraværet dog være anmeldt, senest en uge efter sygedagpengerettens indtræder, dvs. senest en uge efter første eller tredje fraværsdag, afhængigt af forsikringen.

  Det er kommunen, der udbetaler sygedagpengene.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Udfyld oplysningsskema fra kommunen

  Når du har anmeldt dit sygefravær via den digitale løsning NemRefusion, sender kommunen et oplysningsskema til dig i Digital Post på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk, som du skal udfylde.

  Du skal bl.a. også oplyse, hvor lang tid du forventer, at sygemeldingen vil vare, og du skal give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover. Kommunen bruger oplysningerne til at få den bedst mulige indsigt i din situation.

  Oplysningsskemaet finder du i den digitale løsning Mit Sygefravær.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Mit Sygefravær: Oplysningsskema til opfølgningsforløb

  Efter du har anmeldt dit sygefravær til kommunen via NemRefusion, vil du i din i Digital Post på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk modtage besked om, at du i visse situationer skal udfylde et oplysningsskema om din sygdom, som kommunen skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb.

  Kontakt kommunen, hvis du ønsker dispensation fra at bruge Mit Sygefravær.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Særlig aftale ved kronisk eller langvarig sygdom

  Hvis du som selvstændig ikke har tegnet en forsikring, kan du ved langvarig eller kronisk sygdom efter aftale med kommunen få ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden.

  Du kan ansøge om aftalen digitalt. Det er dog ikke alle kommuner, der anvender den digitale løsning.

  Kontakt kommunen, hvis kommunen ikke anvender den digitale løsning.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

  Sygedagpengene udgør højst 4.465 kr. (2022) pr. uge.

  Sygedagpenge udbetales bagud.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du er delvis uarbejdsdygtig

  Ved delvis uarbejdsdygtighed kan du få nedsatte sygedagpenge. Det er en betingelse, at lægen skønner, at du kun kan arbejde delvist, eller at du skal have ambulante behandlinger.

  Du kan på ethvert tidspunkt i et sygedagpengeforløb vælge at raskmelde dig delvis og begynde at arbejde på nedsat tid.

  Du kan få udbetalt nedsatte sygedagpenge, hvis du efter kommunens vurdering højst er i stand til at udføre en fjerdedel eller halvdelen af dit normale arbejde.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Så længe kan du få sygedagpenge

  Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen. Det gælder, også selv om du ikke raskmelder dig.

  Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode. Perioden kan forlænges, når en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår
  • Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, og det forventes at kunne ske inden for 69 uger
  • Du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet
  • Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb
  • En læge har vurderet, at du har en livstruende, alvorlig sygdom
  • Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet – evt. midlertidig – afgørelse om erhvervsevnetabserstatning
  • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.

  Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Første opfølgningssamtale hos kommunen senest efter otte uger

  Kommunen skal løbende følge op, så længe du modtager sygedagpenge.

  Kommunen skal afholde opfølgningssamtale senest otte uger fra din første sygedag. Samtalen handler om, hvilken hjælp du skal have for at komme tilbage i arbejde. Du og din sagsbehandler fastlægger i fællesskab den konkrete indsats, der skal sættes i gang.

  Kommunen skal under hele sygeforløbet følge op på din sygemelding for at støtte dig i at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal altid være tilpasset den enkelte sygemeldtes situation og helbredstilstand.

  Hvis du vil vide mere om sygedagpenge og kommunens opfølgning, kan du kontakte jobcenteret i kommunen.

  Lægeerklæring til brug for første opfølgning

  Kommunen kan som led i indkaldelse til første opfølgningssamtale indhente en lægeerklæring, hvis kommunen vurderer, at der er behov for dette for at oplyse din sag tilstrækkeligt. Du har også selv mulighed for at anmode om, at din kommune indhenter en lægeerklæring. 

  I lægeerklæringen skal din læge vurdere din sygdom og situation.

  Din læge skal også vurdere dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eventuelle skånehensyn, behandling og sygdommens forventede varighed. Din læge sender lægeerklæringen til kommunen, inden du skal til den første samtale hos kommunen. Formålet er også her, at din sagsbehandler klædes bedst muligt på til at kunne hjælpe dig.

  Tidlig opfølgning ved langvarigt sygefravær - fast track

  Du har mulighed for at få igangsat en tidlig opfølgning – fast track – hvis du forventer, at dit fravær kommer til at vare mere end otte uger.

  Hvis du beder om en tidlig opfølgning, vil kommunen skulle tage første samtale senest to uger efter ansøgningen. Du kan altså hurtigere få hjælp til at lægge en plan for, hvordan du bedst muligt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Jobafklaringsforløb

  Du overgår til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig efter 22 uger, og kommunen efter en revurdering træffer afgørelse om, at din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges. I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden hensyn til, om du har formue eller en ægtefælle/samlever. Forløbet varer maksimalt to år, men det er muligt at indgå i et nyt jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

  Under et jobafklaringsforløb modtager du en individuelt tilpasset tværfaglig indsats fra kommunen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Du kan blive fritaget for kommunens opfølgning, hvis du er alvorligt syg

  Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom, som gør, at det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken at have samtaler eller deltage i tilbud.

  Det gælder fx ved diagnoser som kræft eller svært hjertesvigt. Fritagelsen kaldes standby-ordningen.

  Hvis du mener, at du bør fritages, skal du angive det i oplysningsskemaet eller kontakte kommunen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra kommunen har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
 • Hvornår får jeg mine sygedagpenge?

  Sygedagpenge bliver udbetalt den sidste torsdag i måneden, og pengene sættes ind på din NemKonto.

 • Hvordan søger jeg om sygedagpenge?

  Når du bliver syg, skal du straks meddele dette til din arbejdsgiver eller A-kasse.

  Hvis du er selvstændig, skal du søge om sygedagpenge via den elektroniske løsning NemRefusion.

  I forbindelse med din sygefraværssag, skal du give en række oplysninger til kommunen.

  Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse.

  Du skal følge linket i meddelelsen i din digitale postkasse og indtaste oplysningerne i Mit Sygefravær.

  Dit svar betragtes som en ansøgning.

  Hvis du er bevilget undtagelse fra digital selvbetjening, kan du aflevere skemaer, blanketter, oplysningssedler, raskmelding osv. i alle kommunens Borgerservicecentre

   

   

   

 • Hvornår kan jeg forvente, at min ansøgning om sygedagpenge er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

 • Hvor kan jeg give yderligere oplysninger vedr. sygedagpenge?

  Er du lønmodtager, skal du søge om sygedagpenge på siden MitSygefravær.

  Er du selvstændig, skal du søge om sygedagpenge via NemRefusion

  Al anden information skal sendes via din digitale postkasse. Klik på dette link, log på med NemID, og vedhæft dit dokument via klipsen fra din computer:

  Du kan også sende en mail til os: 

  • dagpenge@slagelse.dk (nyt vindue)
   OBS: Vær opmærksom på at mails ikke må indeholde personfølsomme oplysninger.

  Hvis du er bevilget undtagelse fra digital selvbetjening, kan du aflevere skemaer, blanketter, oplysningssedler, raskmelding osv. i alle kommunens Borgerservicecentre

 • Hvor meget får jeg udbetalt i sygedagpenge?

  Lønmodtager

  Hvis du er sygemeldt fra et arbejdsforhold, beregnes dagpengene efter din arbejdstid og ud fra en gennemsnitlig løn fra de seneste 3 måneder forud for 1. sygedag. 

  Du kan dog maksimalt modtage den højeste sats for sygedagpenge, som i 2022 er 120,68 kr. i timen, uanset hvor høj din indtægt har været forud for sygefraværet. 

  Selvstændig

  Er du selvstændig erhvervsdrivende, beregnes dine sygedagpenge på baggrund af indtægten fra din virksomhed. Til brug for beregningen anvendes den seneste årsopgørelse fra SKAT. Du vil dog maksimalt modtage den højeste sats for sygedagpenge, som i 2022 er 120,68 kr. i timen.

  Hvis du har tegnet frivillig forsikring, har du ret til minimum 2/3 af dagpengenes højeste sats, uanset resultatet af årsopgørelsen.  

  Ledig

  Hvis du er sygemeldt fra en A-kasse, har du ret til det samme beløb i sygedagpenge, som du får i understøttelse fra A-kassen.

Siden er sidst opdateret 29. september 2022