Naturbeskyttelse

Mange søer, moser, enge og vandløb er beskyttede af naturbeskyttelsesloven, og områdernes tilstand må ikke ændres

I Natura 2000-områderne er beskyttelsen særlig streng.

Visse dyr og planter er ydet en særlig beskyttelse, også når de findes uden for beskyttede naturområder.

Der er beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, skove, større søer og mange vandløb. Her skal de landskabelige værdier bevares.

I fredede områder kan der være bestemmelser, som begrænser udnyttelsen at naturen og landskabet.

Alle disse bestemmelser kan have betydning for, hvad du må på din ejendom.

Siden er sidst opdateret 14. juli 2020