Beskyttede arter

Nogle arter af planter og dyr er ydet en særlig beskyttelse, der også gælder uden for områder beskyttet af fx loven.

Beskyttelsen gælder også udenfor naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven og udenfor Natura 2000-områderne.

Habitatdirektivets bilag IV

En række arter af planter og dyr er strengt beskyttede efter habitatdirektivets bilag IV. I daglig tale kaldes disse for ”bilag IV-arter”. Du kan se arterne og beskyttelsens betydning på Naturstyrelsens hjemmeside.

Kommunen er forpligtet til at administrere lovgivningen, så der ikke sker negative påvirkninger af bilag-IV arterne.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 29a er der desuden et generelt forbud mod at skade arterne og deres levesteder. 

Fredede arter 

En række danske arter af planter og dyr er fredede gennem en særlig bekendtgørelse. Fx alle vores orkidéer og alle vores padder og krybdyr. Fredede planter må ikke plukkes, og fredede dyr må ikke indsamles eller slås ihjel. Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Ansvarsarter

Arter Slagelse Kommune er pålagt ansvar for er: 

Siden er sidst opdateret 16. oktober 2019