Markfirben

Vi overvåger truede og sårbare arter af flora og fauna – herunder bestanden af markfirben.

Vi laver levesteder til markfirben

Mange af markfirbens steder at leve er væk: heder, grusgrave og overdrevsarealer langs kysterne. Vi er derfor i gang med at gøre dele af vejrabatterne attraktive for markfirben som nye leve- og ynglesteder. 

Naturen skal være varieret, og der skal kunne komme lys ned til firbenene. Derfor løsner vi jorden, slår græs i dele af rabatterne og lægge grus ud. Firben vil gerne bo, hvor der er lidt uordentligt - gruset kan firbenene grave sig ned i, og græsarealerne kan tiltrække føde i form af edderkopper, sommerfugle og insekter. 

Gennem tre år har vi registeret forekomsten af markfirben, så vi véd, de er der. Der er bare ikke så mange – endnu.

Lacerta agilis

På dansk markfirben.

Markfirbenet og dets leve- og ynglesteder er omfattet og beskyttet af EU Habitatdirektivets bilag IV og Naturbeskyttelsesloven.

Formålet er at skaffe kendskab til, hvor udbredte markfirben er i kommunen for at kunne administrere lovgivning og prioritere eventuel plejeindsats.

De undersøgte lokaliteter har været kystskrænter, jernbaneskråninger, vejskråninger, råstofgrave og overdrev.

Da markfirbenet er en indikator-art for solrige, tørre overdrev, med spændende og sårbar flora og fauna, vil de anbefalede plejetiltag også være til fordel for en lang række andre sårbare arter. Fx sårbar overdrevsvegetation, sommerfugle og andre insekter.

Ved at sammenholde resultater fra undersøgelserne over tre år er det nu muligt at få et overblik over udbredelsen af markfirben. Der vil naturligvis stadig kunne dukke enkelte nye bestande op i kommunen. 

Rapporter

Specialrapport for Næsby Strand

Rapporten er lavet ved projekt Dige Næsby Strand.