Beskyttede naturtyper

Mange vandløb, søer, heder, moser, ferske enge, strandenge og overdrev er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Disse naturtyper er beskyttede 

  • Vandløb der er udpeget som beskyttede (det er de fleste egentlige vandløb)
  • Søer større end 100 m²
  • Heder, moser, enge, strandenge og overdrev som enkeltvis, tilsammen eller sammen med beskyttede søer er større end 2.500 m²
  • Alle moser (også dem mindre end 2.500 m²) som ligger i tilknytning til et beskyttet vandløb eller en beskyttet sø

Du kan se beskyttede arealer efter naturbeskyttelseslovens § 3 på

Areal af sø

Når du beregner arealet af en sø, skal du ikke kun medtage de vanddækkede arealer, da vandspejlets udbredelse afhænger af årstiden. Du skal derfor medtage områder bevokset med sumpplanter. Det kan fx være dunhammer, gul iris, søkogleaks og pindsvineknop.

Ændringer i beskyttet område

Tilstanden i et beskyttet område ikke må ændres.

Du må ikke fx pløje, dræne, grave, plante, gødske eller foretage andet, som ændrer områdets tilstand. Du må dog gerne fortsætte med en hidtidig lovlig drift. Hvis du fx lovligt har gødsket en kultureng med nogle års intervaller, kan du fortsætte med dette på samme niveau.

Vi kan i særlige tilfælde give dispensation til, at et naturområdes tilstand kan ændres.

Du kan læse mere om beskyttede naturtyper hos:

Videofilm

Siden er sidst opdateret 22. juni 2021