Natura 2000-områder

Natura 2000-områderne er et europæisk netværk af naturbeskyttelsesområder

Billeder: Stor kobbersneppe, engelskgræs, grønbroget tudse, liden klokke og en strandeng.

Naturbeskyttelsesområderne er udpeget i henhold til EF's Fuglebeskyttelsesdirektiv af 1979 og Habitatdirektivet af 1992.

Følgende to Natura 2000-områder er delvist beliggende i Slagelse Kommune:

  • Natura 2000-område nr. 162 ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”, som omfatter habitatområde H143 og fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96
     
  • Natura 2000-område nr. 116 ”Centrale Storebælt og Vresen”, som omfatter habitatområde H100 og fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98 

Inden for områderne er der udpeget en række arter og naturtyper (udpegningsgrundlag), som er ydet en særlig beskyttelse, og som myndighederne er forpligtet til at sikre gunstige betingelser for.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du se områdernes geografiske udbredelse, samt hvilke arter og naturtyper områderne er udpeget for.

Staten udarbejder hvert 6. år Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk.

På baggrund af statens planer udarbejdes der Natura 2000-handleplaner. Kommunerne udarbejder handleplaner for deres geografiske områder på land, og Naturstyrelsen udarbejder handleplaner for skovbevoksede, fredsskovpligtige arealer. 

Læs om

Anmeldeordning

Hvis du er grundejer i et Natura 2000-område, skal du være opmærksom på, at igangsætning af visse aktiviteter og driftsændringer, som ellers ikke forudsætter myndighedernes tilladelse, kræver en forudgående anmeldelse til kommunen eller Naturstyrelsen. Du kan se, hvilke aktiviteter det drejer sig om og finde et skema til anmeldelse på:

Tilskud til naturpleje 

I Natura 2000-områderne kan du søge om tilskud til naturvenlig drift og til at investere i forbedringer af naturen. Du kan fx få støtte til hegning og afgræsning af naturarealer, til rydning af krat og til vådområdeprojekter.

Udførte projekter

I menuen kan du se vores udførte projekter, der gavner arter og naturtyper i Natura 2000-områderne. 

Mere information om Natura 2000

Måske del af en ny naturpark?

Skal naturen ved Skælskør, Glænø og øerne være en del af en naturpark? Det kan den måske blive. Rammerne for det skabes i forslaget til Kommuneplan 2017-2028, vedtaget af Byrådet 26. juni 2017.

Forslaget har været i offentlig høring fra 28. juni til 30. august 2017.

Video og mere information

Siden er sidst opdateret 31. august 2017