Natura 2000-områder

Natura 2000-områderne er et europæisk netværk af naturbeskyttelsesområder

Billeder: Stor kobbersneppe, engelskgræs, grønbroget tudse, liden klokke og en strandeng.

Naturbeskyttelsesområderne er udpeget i henhold til EF's Fuglebeskyttelsesdirektiv af 1979 og Habitatdirektivet af 1992.

To af områderne ligger delvist i Slagelse Kommune:

  • Natura 2000-område nr. 162 ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”, som omfatter habitatområde H143 og fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96
     
  • Natura 2000-område nr. 116 ”Centrale Storebælt og Vresen”, som omfatter habitatområde H100 og fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98 

Inden for områderne er der udpeget en række arter og naturtyper (udpegningsgrundlag), som er ydet en særlig beskyttelse, og som myndighederne er forpligtet til at sikre gunstige betingelser for.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se områdernes geografiske udbredelse, samt hvilke arter og naturtyper områderne er udpeget for.

Grundejer i Natura 2000
Planer og projekter
Siden er sidst opdateret 7. januar 2020