Halsskov Overdrev

Naturplejeprojekt på Halsskov ved Muskelsvindfondens Feriecenter og Musholmparken

Projektet er medfinansieret af NaturErhvervstyrelsen og EU.

Fotos: Køllesværmer og dukatsommerfugl er insekter, vi håber, vil indfinde sig på arealerne med tiden (foto 4 og 5).


Denne sides direkte link: slagelse.dk/halsskovoverdrev

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt. 

Seneste nyt i projektet

Projektets anlægsfase sluttede i maj 2014. Efterfølgende er området afgræsset af galloway køer og islandske heste. På blot få år er der sket en gradvis ændring af vegetationens sammensætning til gavn for faunaen. Der er foretaget indledende registreringer af floraen og faunaen, som skal ligge til grund for en egentlig plejeplan for området.

I vinterhalvåret 2019-2020 forventer vi, at kunne hæve grusstien i midten af området og finde en løsning på en bedre regulering af områdets vandstand. Der skal sættes nye pæle ved stierne, og der skal sættes enkelte skilte op, som beskriver, hvad man kan opleve på Halsskov Overdrev.

Når ovennævnte er på plads, skal området som sådan passe sig selv. Allerede nu har arealet udviklet sig til en naturperle her i Slagelse Kommune og er et besøg værd.

Formålet med projektet

Slagelse Kommune er gået i gang med at gennemføre et større naturplejeprojekt i det åbne land på Halsskov ved Muskelsvindfondens Feriecenter og Musholmparken.

Formålet med naturplejeprojektet er at genskabe dele af det tidligere Halsskov Overdrevs rige natur, dyre- og planteliv på et ca. 40 ha stort bynært naturareal.

Kommunen ønsker at skabe lettilgængelige naturoplevelser for besøgende på Muskelsvindfondens Feriecenter, turister samt Korsør by og Slagelse Kommunes borgere.

Videofilm om projektet

 

Projektet omfatter
 • Naturplejeprojektet omfatter

  Naturplejeprojektet omfatter en genskabelse af områdets naturlige hydrologi ved at genskabe 6-10 småsøer og oversvømmelser.

  Samtidig hegnes er dele af området, så det kan blive naturplejet af hårdføre kreaturer.

 • Projektet de kommende år

  I de kommende år vil det genskabte Halsskov Overdrev blive et vigtig leve- og ynglested for truede dyr og planter, der er beskyttet af EU`s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver som fx:

  • Eng- og vadefugle som rødben, vibe, dobbelt bekkasin og med lidt held stor kobbersneppe. Ligesom arealet vil være velegnet for agerlandsfugle som agerhøne, lærke og tårnfalk. 
    
  • Sommerfugle og andre insekter 
    
  • Krybdyr og padder som markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og grønbroget tudse 
    
  • Rigt blomstrende overdrevsflora.
 • Projektets beliggenhed

  På det lettilgængelige areal, som ligger direkte op til Korsør Station, er der anlagt handicapvenligt stiforløb og et udsigtspunkt.

  Fra udsigtspunktet har besøgende en fantastisk udsigt over Storebælt, Korsør og det sydvestlige Sjælland.

  I forbindelse med projektet er der opstillet en informationsplatform, der fortæller om områdets dyr og planter.

Siden er sidst opdateret 23. april 2021