Kortlægning af flagermus

Slagelse Kommune kortlægger nu udbredelsen af flagermus i kommunen

Baggrund

Kommunen udfører hvert år projekter, som skaber bedre levesteder for vilde planter og dyr. Som led i dette arbejde, bliver der sat fokus på flagermus, som er totalfredede og beskyttede af EU's habitatdirektiv.

Flagermus er en dyregruppe under pres mange steder i Danmark og Europa. Det skyldes især, at mange af deres levesteder forsvinder.

Der findes i Danmark 17 arter af flagermus. Nogle arter som brunflagermus og vandflagermus er meget udbredte, mens andre arter som bredøret flagermus, frynseflagermus og damflagermus er sjældne.

Kortlægning

Kortlægningen skal i første omgang skaffe os viden om hvilke arter, vi har i Slagelse Kommune. Når vi ved det, kan offentlige og private lodsejere være med til at beskytte vigtige levesteder.

Undersøgelsen 2019 0g 2020

Den første del af undersøgelsen blev foretaget i 2019 i den vestlige del af kommunen.

Den næste del af undersøgelsen bliver foretaget i sommeren 2020 og omfatter kommunens sydlige del (syd for landevejen mellem Korsør og Dalmose).

Undersøgelsen sker ved opsætning af elektronisk lytteudstyr, som kan optage lydsignaler fra flagermus gennem en hel nat. Da alle arter af flagermus har deres helt eget lydsignal, kan man vurdere, hvilke arter der findes.

Lytteudstyret opsættes typisk nær skove tæt på enge, moser og søer.

Undersøgelserne foretages af konsulentfirmaet SeNatur. Firmaet tager kontakt direkte til udvalgte lodsejere med naturområder, hvor en registrering vurderes at være relevant.

Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i undersøgelsen.

Har du spørgsmål

Så er du velkommen til at kontakte projektlederen. I den grå boks Kontakt kan du se hvordan.

Siden er sidst opdateret 27. august 2020