Mosen på Omø

Forundersøgelse til et naturprojekt ved Mosen; et levested for mange vade- og andefugle, hvor også den sjældne grønbroget tudse og strandtudse findes

Støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne samt af Miljø- og Fødevareministeriet.

Fotos: Stor kobbersneppe, grønbroget tudse og dværgterne er nogle af de arter, der kan få gavn af naturprojektet. 


Projektets direkte link er: slagelse.dk/mosenpaaomoe

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.

Hvad er Mosen på Omø?

Mosen på Omø er et inddiget strandengs- og klitområde på ca. 60 ha. Området har betydning for mange fugle som kræver særlig beskyttelse bl.a. klyde, rørdrum, dværgterne og splitterne. Her findes også de sjældne paddearter grønbroget tudse og strandtudse. 

Afgræsning er nødvendig

Terner og engfugle er afhængige af, at strandenge og klitter afgræsses med kreaturer. Uden græsning springer mosen i rørskov hvilket kun gavner få arter. Engfuglene er også afhængige af, der er vanddækkede arealer til midt på sommeren, ellers opgiver de området. 

Store udsving i vandstanden

Gennem en årrække har store udsving i vandstanden givet alvorlige problemer for områdets ynglefugle. Høj vandstand gennem flere somre har betydet, at græsningen har været opgivet, og høje vækster som tagrør og strandkogleaks har bredt sig. På andre tidspunkter har sommerudtørring betydet, at fuglene har opgivet at yngle.

Detailprojekt er udarbejdet 

Der er udarbejdet et detailprojekt, der beskriver hvordan man kan forbedre forholdene for naturen i Mosen på Omø. Forslaget indebærer bl.a., at der anlægges et nyt afløb med to stigbord, som sikrer gode betingelser for rørdrum og vadefugle.. 

Siden er sidst opdateret 15. november 2019