Truede arter i Natura 2000-områder

Slagelse Kommune støtter projektet EU SemiAquatic LIFE for truede arter og naturtyper i Natura 2000-områderne

Projektet er medfinansieret af EU Life Nature.

Fotos: grønbroget tudse og strandeng med græssende ko.


Denne sides direkte link: 
slagelse.dk/natura2000truedearter

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt. 

Formål

Projektets formål er at genskabe gunstige betingelser for sjældne eller truede dyr og naturtyper i Natura 2000-områder.

Fokus er på våde naturtyper som strandenge, ferske enge og moser, samt på arter tilknyttet, fx ryle, klyde, dværgterne, kobbersneppe, klokkefrø, grønbroget tudse mv.

Projekterne vil især handle om at anlægge og oprense vandhuller samt anlægge græsningsfolde for kreaturer.

Indsatsområder

- i Natura 2000-områder:

Økonomi

EU-LIFE yder et bidrag på 60 % af projekternes samlede omkostning, mens der er krav om 40 % medfinansiering fra øvrige deltagende parter.

Kommunen bidrager fra 2016-20 med i alt 1.250.000 kr.

Rapporter

 

Siden er sidst opdateret 23. april 2021