Lejodde ved Korsør - adgangsforhold

Lejodde er EF-fuglebeskyttelsesområde og indgår i Natura 2000-område nr. 116 ”Centrale Storebælt og Vresen”

Lejodde og Lejsø er et vigtigt yngle- og rasteområde for mange fuglearter. Her yngler:

 • stor kobbersneppe
 • vibe
 • rødben
 • klyde
 • dværgterne
 • havterne.

Forår og efterår raster et stort antal trækfugle i området:

 • ryler
 • hjejler
 • grågæs.

Ynglefuglene er følsomme overfor forstyrrelser. Derfor er den offentlige adgang til området reguleret.

Hvor må du færdes hvornår?

 • Der er ikke offentlig adgang på strandengen og stranden 15. marts - 31. juli.

 • Resten af året er du velkommen til at færdes til fods på strandeng og strand. På strandengene dog kun fra kl. 6.00 til solnedgang.

 • På markvejene må du gå eller cykle hele året. 

Vis hensyn og pas på naturen

Lejodde er privatejet, og her gælder følgende bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven:

 • Adgang sker på eget ansvar
 • Hunde skal føres i snor
 • Henkast eller anbring ikke affald og lignende.
Siden er sidst opdateret 6. april 2021