Restaureringsprojekter for vandløb

Det er ikke nok, at vandet er rent, der skal også være levesteder og føde til fisk og smådyr.

Billedtekst: Halkevad Å før og efter restaurering samt genslyngning af Seerdrup Å.

Fra dårlige til gode vandløb

Vi har fokus på vandløbenes tilstand. Restaurering af vandløb genskaber levesteder og fødegrundlag for fisk og smådyr, og vi får mere natur i vores vandløb.

Vandløbene i kommunen har det generelt set ikke godt. Mange af vandløbene bliver påvirket af spildevand fra ikke-kloakerede områder, og stort set alle vandløbene er påvirket af tidligere reguleringer og vedligeholdelse. Det vil sige, at vandløbene gennem tiden er blevet udrettet og uddybet, og at planter og sten/grus er fjernet fra vandløbene.

Kun få af vores vandløb kan indeholde et varieret dyreliv. Fisk og smådyr kan ikke leve i de stillestående vandløb uden planter og med sand og mudder på bunden.

Dyrelivet skal tilbage

Skal vandløbene i fremtiden have en naturmæssig værdi, skal dyrelivet tilbage. Det kan det kun komme, hvis vi genskaber dyrenes fødegrundlag og levesteder.

Næsten alle offentlige vandløb og enkelte private vandløb har en målsætning, som skal overholdes. Målsætningerne bliver kun opfyldt i ca. halvdelen af de målsatte vandløb, og det skyldes først og fremmest ringe fysiske forhold og manglende/ensartet dyreliv.

Mere om projekterne
 • Hvad kan en restaurering bestå af?

  Det er naturligvis vigtigt at mindske tilførslen af spildevand til vandløbene. Denne problemstilling behandles i kommunens spildevandsplan.

  En anden vigtig opgave er at genskabe fødegrundlaget og levestederne for smådyr og fisk. En af metoderne er forskellige typer af restaureringer på udvalgte strækninger af vandløb.

  Formålet er at føre vandløbene tilbage til en naturlig tilstand, hvor der er slyngninger, strøm, gode bundforhold med sten og grus samt moderat vækst af vandplanter mv.

  Restaurering kan b.la. bestå af

  • Plantning af skyggegivende træer og buske langs vandløbet, hvilket giver lavere vandtemperatur og færre planter i vandløbet og på bredden
  • Etablering af sandfang - en udvidelse af vandløbet på en kortere strækning medfører, at sandet lægger sig på bunden af sandfanget, og kan opgraves herfra
  • Udlægning af sten og grus for at genskabe den faste bund uden sand og mudder
  • Anlæg af vandingssteder for kreaturer for at begrænse tilførsel af sand og jord til vandløbet fra nedtrampning af bredden
  • Åbning af rørlagte strækninger til åbent vandløb
  • Fjernelse af spærringer som fx styrt, sluser og opstemninger for at skabe fri passage i vandløbene for fisk og smådyr
  • Genslyngning for at genskabe vandløbets naturlige forløb

  Dette er nogen af de mest almindelige former for restaureringer, som bruges overalt i Danmark til at genskabe et godt miljø i vandløb.

 • Fremtidige projekter

  Vi har hele tiden nye projekter for restaurering i støbeskeen, og alle projekter bliver gennemført i tæt samarbejde med lodsejerne og øvrige interessenter.

  Vi gennemfører som udgangspunkt kun projekter, som lodsejere frivilligt vil deltage i. Vi har en god dialog om de enkelte projekter, og ofte er det muligt at tilpasse dem lokale ønsker og behov.

  Alle projekter er i henhold til loven i fire ugers offentlig høring, hvor alle interessenter har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker. Derudover skal alle projekter godkendes med fire ugers klagefrist.

  Se aktuelle høringer og afgørelser:

  Du kan også komme til siderne ved at skrive et direkte link i din browser

  Har du idéer til restaurering i dit vandløb, er du velkommen til at kontakte en af kommunens vandløbsmedarbejdere.

  • Se kontaktoplysninger i den grå boks Kontakt
 • Gennemførte projekter

  De seneste ti år har vi gennemført en lang række restaureringer på i alt ca. 60 km vandløb. Der har primært været fokus på Tude Å-systemet, der har stort potentiale som levested for fisk og smådyr.

  • Vi har forbedret bundforholdene ved udlægning af sten og gydegrus samt etablering af sandfang
  • Vi har genslynget vandløb, åbnet rørlagte vandløb og etableret et langt omløbsstryg om en sø
  • Vi har fjernet faunaspærringer, etableret vandingssteder/vadesteder og plantet skyggegivende træer og buske langs forskellige vandløb

  Restaureringsprojekter har resulteret i, at vandløb generelt har fået det meget bedre, og at der kan registreres flere smådyr og fisk. Det betyder, at målsætningen for vandløbene kan opfyldes langt flere steder i dag.

Siden er sidst opdateret 24. juli 2017