Dige Næsby Strand

Slagelse Kommune vil løbende informere om etableringen af højvandssikring ved Næsby Strand på denne projektside

Projektets direkte link er: slagelse.dk/digenaesbystrand

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

2019

20. september 2019

AFVISNING AF KLAGE. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at klager ikke er klageberettiget i forhold til klagepunktet om, at der ikke må udledes mere drænvand til søen, hvis den skal have mulighed for at genoprette den tidligere tilstand.

Nævnet har herved lagt vægt på, at klagers interesse i søens tilstand ikke er anderledes end den interesse andre borgere, der bor og færdes ved søen, har. Kravet om, at interessen skal være individuel er således ikke opfyldt.

29. august 2019

Tilladelsen til afvanding i forbindelse med højvandssikring er blevet påklaget.

Klagen omhandler udledning af vandet til Skudeløbet. Hvis søen skal have en mulighed for at komme sig, må al tilførsel af såkaldt drænvand ophøre og miljøtilstanden i Skudeløbet genetableres.

31. juli 2019

Slagelse Kommune har givet tilladelse til at forbedre afvanding i forbindelse med højvandssikring. Formålet er, at sikre de fremtidige afvandingsforhold i forbindelse med højvandsikring af Næsby Strand.

Afgørelsen er sendt til alle, der har en individuel interesse i sagen. 

26. juni 2019

Næsby Strand Digelag indkalder til generalforsamling fredag 12. juli kl. 19 i Huset v/ Stillingehallen, Bildsøvej 74B, 4200 Slagelse.

20. juni 2019

Opdateret procesdiagram for digeprojektet for Næsby Strand.

18. juni 2018

Ansøgning om tilladelse til at flytte en grøft og etablere et udpumpningsanlæg i forbindelse med digeprojektet har været i høring.

Der er indkommet en række bemærkninger, som har givet anledning til en fornyet høring.

Ændringerne er primært rettelser af kort og figurer, samt nogle manglende bilag. Et udkast til en tilladelse efter vandløbsloven sendes samtidig i høring.

22. maj 2019

Den stiftende generalforsamling for Næsby Strand Digelag er afholdt. Der blev valgt en bestyrelse til digelaget på 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Næsby Strand Digelag er hermed stiftet.

21. maj 2019

Opdateret procesdiagram for digeprojektet for Næsby Strand.

17. maj 2019

Slagelse Kommune og digegruppen for Næsby Strand har indkaldt til stiftende generalforsamling for Næsby Strand Digelag 22. maj 2019 kl. 19.00 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør. Der er efterfølgende indkommet ændringsforslag til vedtægten, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ændringsforslag fremgår af brevet, der er sendt til alle grundejere:

16. maj 2019

I forbindelse med digeprojektet skal grundvand og vandløb reguleres. Slagelse Kommune har på vegne af Næsby Strand Digelag ansøgt om tilladelse efter vandløbsloven til etablering af dræn, pumpeanlæg samt regulering af vandløb/grøft.

26. april 2019

Slagelse Kommune og digegruppen for Næsby Strand indkalder til stiftende generalforsamling for Næsby Strand Digelag:

29. marts 2019

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at behandle klagen over Slagelse Kommunes afgørelse af 14. september 2018 om godkendelse af Vedtægt for Næsby Strand Digelag.

26. februar 2019

Der er fulgt op på fornyelse af VVM-screeningen fra 18. maj 2016. Da digeprojektet ved Næsby Strand tidligere er VVM-screenet og der ikke er foretaget væsentlige ændringer af projektet eller beskyttelseshensynene, skal projektet ikke VVM-screenes på ny.

2018

5. november 2018

Opdateret procesdiagram for digeprojektet for Næsby Strand.

31. oktober 2018

Der blev afholdt møde med arbejdsgrupper, digegrupper og digelag om beredskab i højvandssituationer.
 
På mødet blev der bl.a. orienteret om beredskabet og prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. Efter mødet var der demonstration af den nye sandsækkefylder.

29. oktober 2018

Fredningsnævnet for Vestsjælland har givet dispensation for ”Tude Å-fredningen” ved Næsby Strand. Afgørelsen er sendt til de klageberettigede.

25. oktober 2018

Der blev holdt orienteringsmøde i Korsør Kulturhus om bl.a. status på projektet, den videre proces og økonomi omkring projektet.

17. oktober 2018

Slagelse Kommune og digegruppen aflyser den stiftende generalforsamling for Digelaget Næsby Strand. Vi inviterer i stedet for til et orienteringsmøde for grundejerne i digeområdet Næsby Strand:

  • Torsdag 25. oktober 2018 klokken 19.00 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør  

Den stiftende generalforsamling er aflyst, da Vedtægt for Næsby Strand Digelag er påklaget: 

9. oktober 2018

Kystdirektoratet meddeler skriftligt tilsagn om tilskud på i alt kr. 1.950.000 til digeprojektet for Næsby Strand.

17. september 2018

På byrådsmødet 17. september 2018 blev det besluttet, hvem der skal være den politiske repræsentant ved de kommende åstedsforretninger. Der blev desuden udpeget en suppleant.

Kommunen holder et orienteringsmøde for de grundejere, der skal igennem en åstedsforretning.

14. september 2018

Slagelse Kommune søgte 8. juni 2018 Kystdirektoratet om at få del i deres pulje på 9 mio. kr. til højvandssikring.
Ud af denne pulje, er der nu bevilget 1.950.000 kroner til højvandssikring af Næsby Strand.

14. september 2018

Slagelse Kommune og digegruppen for Næsby Strand indkalder til stiftende generalforsamling for Næsby Strand Digelag: 

14. september 2018

Slagelse Kommune har godkendt "Vedtægt for Næsby Strand Digelag", så der kan oprettes et digelag. Afgørelsen kan inden fristens udløb påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 12. oktober 2018.

Afgørelsen er desuden sendt til alle, der har en individuel interesse i sagen.

26. juni 2018

Slagelse Kommune har udarbejdet en vedtægt for det fremtidige digelag for Næsby Strand. Vedtægten indeholder regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af diget og udførelse af løbende foranstaltninger, jf. § 7, stk. 2. Der er sendt høringsbrev til alle fremtidige medlemmer af digelaget.

Forslaget er i høring i 6 uger. Bemærkninger skal være modtaget senest 7. august 2018. 

21. juni 2018

Møde mellem digegruppen og Slagelse Kommune. Formålet med mødet var at drøfte udkast til det kommende digelags vedtægter, der forventes sendt i høring i juni – august 2018. Den videre proces blev også drøftet.

20. juni 2018

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at behandle klagen over Slagelse Kommunes afgørelse af 11. januar 2018. Klagen handler om partsfordeling mellem to forsyningsselskaber i forhold til bidragsfordelingen ved etablering og vedligehold af dige ved Næsby Strand.  

7. juni 2018

Slagelse Kommune har ansøgt Kystdirektoratet om at få del i puljen på 9 mio. kr. til højvandssikring af Næsby Strand.

17. maj 2018

Møde mellem digegruppen og Slagelse Kommune. Mødets formål var at drøfte muligheder for at komme videre i digeprojektet. Der er ingen oplagte muligheder. Når sagen ligger i Klagenævnet har det opsættende virkning.

Der er oprettet en pulje til aktuelle digeprojektet. Digegruppen og kommunen arbejder på en ansøgning til Kystdirektoratet om tilskud til det kommende dige ved Næsby Strand.

21. marts 2018

Digegruppen for Næsby Strand sender bemærkninger til klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Efter gruppens opfattelse kan der ikke klages over det, klagen vedrører. 

Nævnet bør, efter digegruppens opfattelse, afvise klagen fra realitetsbehandling, da nævnet ganske enkelt ikke er kompetent til at træffe afgørelse om klagerens klagepunkter, der ikke vedrører den indbragte afgørelse.

7. marts 2018

Kystdirektoratet gav 12. januar 2018 tilladelse til højvandsbeskyttelse af digeområdet ved Næsby Strand.

Der er efterfølgende indkommet tre bemærkning til tilladelsen. De vedrører matrikler, hvor diget placeres, bredden på den sydlige overkørsel samt anlægsperioden for jorddiget i forhold til markfirben.

Bemærkningerne er skrevet ind i et rettelsesark til tilladelsen.

1. marts 2018

Møde mellem digegruppen og Slagelse Kommune. Formålet med mødet var bl.a. at drøfte den politisk proces i forbindelse med vedtagelse af digelag og vedtægter.

23. februar 2018

Slagelse Kommunes afgørelse om bidragsfordeling med SK Vand A/S og SK Spildevand A/S i digeprojektet ved Næsby Strand er blevet påklaget.

Kommunen har inden for klagefristen modtaget en klage fra en grundejer.

Klagen handler ikke om principperne for bidragsfordeling med forsyningsselskaberne.

Klagen vedrører sammatrikulering og udmatrikulering af ejendomme og dermed det endelige antal af bidragsydere. Desuden handler klagen om kompensation eller erstatning for ekspropriation i forhold til manglende kvadratmeter. 

Klagen skal behandles i Miljø- og Fødevareministeriet og det må forventes at have en opsættende virkning for digeprojektet på mindst 6 måneder.

Når der foreligger en afgørelse, vil den blive offentliggjort her på siden.

20. februar 2018

Møde mellem digegruppen og Slagelse Kommune. Formålet var at gennemgå vedtægterne til et digelag og drøfte evt. indkomne klager.

12. januar 2018

Kystdirektoratet har givet tilladelse til højvandsbeskyttelse af Næsby Strand.

11. januar 2018

Afgørelsen om at SK Vand A/S og SK Spildevand A/S bidragsfordeles i digeprojektet ved Næsby Strander er offentliggjort med klagefrist senest 8. februar 2018.

Afgørelsen er desuden sendt til alle, der har en individuel interesse i sagen.

Flere oplysninger om digeprojektet og bidragsfordelingen kan ses i rapporten om "Højvandssikring i Næsby Strand":

2017

13. oktober 2017

Møde mellem Digegruppen og Slagelse Kommune. Formålet var at få fulgt op på status og lagt en tidsplan for det fremtidige arbejde.

12. oktober 2017

Ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse ved Næsby Strand har Kystdirektoratet nu sendt i yderligere høring på deres hjemmeside.

Spørgsmål vedrørende ansøgningen kan rettes til sagsbehandler i Kystdirektoratet Ilse Gräber:

  • E-mail: igr@kyst.dk eller tlf. 41 22 37 72
    Oplys gerne sagsnummer 16/05899. 

Høringssvar sendes til Kystdirektoratet på:

Fristen for at sende bemærkninger er 10. november 2017.

11. oktober 2017

Slagelse Kommunen besluttede 2. oktober 2017 at sende partsfordeling med SK Spildevand og SK Vand i høring. Der er sendt høringsbrev ud til alle grundejere i digeområdet.

Den ændrede partsfordeling er i høring i 4 uger. Vi skal have dine bemærkninger senest onsdag 8. november 2017.

Ny tilrettet rapport ”Højvandssikring i Næsby Strand”. Rapporten indeholder nu en partsfordeling med SK VAND og SK Spildevand og er tilrettet i forbindelse med høring af partsfordelingen.

23. august 2017

Ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse ved Næsby Strand har Kystdirektoratet nu sendt i høring på deres hjemmeside. Høringsfristen er onsdag 20. september 2017.

14. juli 2017

Ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse ved Næsby Strand er sendt til Kystdirektoratet og skitseprojektet "Højvandssikring i Næsby Strand" er vedlagt.

Partsfordelingen vil blive tilrettet, mens Kysdirektoratet behandler sagen. Der vil blive lavet åstedsmøder og evt. ekspropriationer. Vi forventer dette gennemført i efteråret/vinteren 2017.

20. juni 2017

Møde ml. Digegruppen og Slagelse Kommune. Formålet er at få lagt en tidsplan for det fremtidige arbejde.

6. juni 2017

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Slagelse Kommunes afgørelse af 10. marts 2016 om at fremme et projekt, der etablerer et dige ved Næsby Strand - undtagen delen om bidragsfordelingen.

21. marts 2017

Miljø- og Fødevareklagenævnets svar på henvendelsen fra grundejerforeningen: "Om den konkrete sag vedr. Næsby Strand kan jeg oplyse, at den er blandt de sager, som forventes afgjort inden udgangen af juni 2017. Jeg kan desuden oplyse, at vi i Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat er påbegyndt sagsbehandlingen".

10. marts 2017

Digegruppen for Næsby Strand sender en rykkerskrivelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet med en anmodning om at fremrykke sagsbehandlingen.

4. januar 2017

Video om forhøjet vandstand ved Korsør og Næsby Strand 4. og 5. januar 2017.

2016

22. september 2016

Natur- og Miljøklagenævnets svar på grundejerforeningens henvendelse: "Natur- og Miljøklagenævnet skal derfor som tidligere nævnt, i det hele henholde sig til sit brev af 5. september 2016".

21. september 2016

Digegruppen for Næsby Strand sender en anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet om at fremrykke sagsbehandlingen.

5. september 2016

Svarbrev fra Natur- og Miljøklagenævnet på digegruppens anmodning om at fremrykke sagsbehandlingen af klagesagen om etablering af et dige ved Næsby Strand.

31. august 2016  

Miljø- og Fødevareministeriet takker for henvendelsen og fortsætter i deres e-mail: ”Natur- og Miljøklagenævnet overtog pr. 1. juli 2016 behandlingen af klagesager efter kystbeskyttelsesloven, herunder også jeres sag. 
Da nævnet selv prioriterer deres sager, har jeg sendt jeres spørgsmål videre til nævnet, som vil tage stilling til det og svare jer".

24. august 2016

Digegruppen for Næsby Strand sender en anmodning til ministeren. I brevet beder gruppen ministeriet fremrykke sagsbehandlingen af klagesagen om etablering af et dige ved Næsby Strand.

1. august 2016 

Projektleder Merete Hvid Dalnæs har søgt nye udfordringer og siger tak for samarbejdet. Fra 1. august 2016 er Karen Vestergaard Slagelse Kommunes projektleder på projektet.

23. maj 2016

Slagelse Kommune sender de indkomne klager over afgørelsen om at fremme digesagen til Miljø- og Fødevareministeriet. Ministeriet oplyser i deres kvittering, at sagsbehandlingstiden kan være op til 12 måneder.

11. april 2016

Slagelse Kommunes afgørelse om at fremme digesagen i Næsby Strand er blevet påklaget. Kommunen har, inden for klagefristen, modtaget tre klager. Du kan læse de indkomne klager herunder.

Klagerne skal behandles i Miljø- og Fødevareministeriet. Sidste gang Slagelse Kommune havde en sag om kystbeskyttelse til behandling i ministeriet tog det tretten måneder, før vi havde en afgørelse. Når der foreligger en afgørelse, vil den blive offentliggjort her på siden.

1. april 2016

Afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt er offentliggjort med klagefrist senest 29. april 2016.

10. marts 2016

Afgørelsen om at fremme sagen om et dige ved Næsby Strand er offentliggjort med klagefrist senest 11. april 2016.

Februar 2016 - opdatering  

Erhvervs- Plan og Miljøudvalget fremmer 1. december 2015 sagen om et dige ved Næsby Strand. De godkender desuden partsfordelingen med forbehold for SK Forsynings bidrag.

I løbet af december og januar har der været drøftelser med SK Forsyning og digegruppen. Erhvervs- Plan og Miljøudvalget har besluttet at behandle en principsag om økonomisk inddragelse af ledningsejere i sager om kystbeskyttelse. Sagen forventes behandlet i løbet af foråret. Først når partsfordelingen ligger endelig fast, kan projektet sendes til grundejerne med klagemulighed. Når klagefristen er udløbet, og eventuelle klager er behandlet, bliver der afholdt åstedsforretninger med de grundejere som skal have dige på deres grund. Formålet er at indgå forlig.

2015

5. oktober 2015 

Møde for grundejere på Hyacintvej, Vintergækvej, Bæltevej, Græsgangen, Bølgevej, Kjærvej, Engvej og en mindre del af Bildsøvej samt for andre med interesse i digesagen. 

Juli 2015 - opdatering

En del af det planlagte dige skal ligge på et areal, der er omfattet af fredningen af Tude Ådal. Ved møde med Fredningsnævnet 8. april 2015 blev arealet besigtiget, og nævnets vurdering var, at den løsning, Digegruppen er nået frem til, optager for meget af det fredede areal.

Der er nu - efter Fredningsnævnets anvisning - lavet et nyt forslag. Forslaget er forhåndsgodkendt i Kystdirektoratet, og vi afventer nu Fredningsnævnets godkendelse.

Når Fredningsnævnet har godkendt digets forløb og udseende på det fredede areal, vil skitseprojektet blive endelig udarbejdet og sendt ud til grundejerne sammen med en indbydelse til et Kapitel 1a-møde.

På mødet vil projektet blive fremlagt, og herefter skal grundejerne tilkendegive deres interesse for projektet. Resultatet bliver efterfølgende fremlagt for Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget der skal beslutte, om sagen skal fremmes eller falde. Det kan evt. blive Byrådet, der skal tage stilling til partsfordelingen.

9. juli 2015

Da en del af et kommende dige skal ligge på et fredet areal ved Tude Å, har Slagelse Kommune og Digegruppen ved Næsby Strand søgt dispensation fra fredningen hos Fredningsnævnet. 

Fredningsnævnet har truffet afgørelse i sagen og givet dispensation til, at der kan etableres spuns (jernplader der bankes ned i jorden for at forhindre havvand i at oversvømme området) syd for sommerhusområdet.

2014

14. december 2014

Slagelse Kommune har truffet afgørelse om at fremme digesagen ved Næsby Strand. Afgørelsen er annonceret med en klagefrist på fire uger.

Afgørelsen er desuden sendt pr. brev til alle berørte grundejere.

31. juli 2014

Digegruppemøde.

24. juni 2014

Erhvervs-, Plan, og Miljøudvalget har 2. juni 2014 besluttet af fremme digesagen ved Næsby Strand i medfør af Kystbeskyttelseslovens §2 stk 2 modsætningsvis. Klagefristen er senest tirsdag 20. juli 2014.

20. juni 2014

Arbejdsgruppemøde.

7. maj 2014

Fællesmøde for grundejere i området langs den udsatte kyst i Næsby Strand.

10. april 2014

Kommunen beder Kystdirektoratet om en udtalelse i forhold til et dige ved Næsby Strand. Kystinspektoratet svarer: "Ud fra det fremsendte kan jeg oplyse, at Kystdirektoratet fastholder den udtalelse vi kom med den 23. februar 2010. På det foreliggende grundlag vurderer vi således fortsat, at der er behov for at etablere højvandsbeskyttelse af området og at dette hensigtsmæssigt bør ske ved et jorddige.

"Vedr. digets ændrede placering, skal vi gøre opmærksom på, at der i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojektet bør tages højde for ændrede kysttekniske forhold, ex forskel i den terrænhøjde diget placeres i, samt det forhold at der er tale om et beskyttet §3-område".

9. april 2014

Kommunen inviterer de berørte grundejerne til et informationsmøde onsdag 7. maj 2014 i Stillingehallen med henblik på at få nedsat en digegruppe, der kan arbejde videre med etableringen af et dige.

7. april 2014

Slagelse Kommune sender informationsbreve til de berørte grundejere i Næsby Strand.

Siden er sidst opdateret 23. september 2019