Åben Skole Partnerskabspuljen

Her kan både skoler, idrætsforeninger og andre lokale aktører søge om støtte ifm. etablering af Åben Skole idrætspartnerskaber.

Kommunen har afsat en pulje til at understøtte og løfte Åben Skole idrætspartnerskaber i kommunen.

Puljen henvender sig til folkeskoler, idrætsforeninger og andre lokale aktører, som brænder for at igangsætte undervisningsforløb i folkeskolen i samarbejde med hinanden – undervisningsforløb, som understøtter de fælles mål for undervisningen i skolen.

Hvem kan få tilskud?

Etablerede idrætsforeninger og andre lokalt forankrede aktører, som ønsker at igangsætte tværgående samarbejder med folkeskoler i kommunen, kan ansøge puljen. Åben Skole Partnerskabspuljen kan også søges af folkeskoler, som ønsker at starte partnerskaber op med idrætsforeningslivet mv.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til igangsætning af nye initiativer, aktiviteter eller arrangementer, der er til gavn for samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger i kommunen.  

Hvad kan puljen fx støtte?   

 • Understøtte betaling af undervisningshonorar til foreningsinstruktører/-trænere
 • Nødvendigt indkøb af ekstra idrætsrekvisitter/-udstyr til afvikling af undervisningen som hockeystokke og måtter.

Hvem kan ikke få tilskud?

Der gives ikke tilskud til enkeltstående skoleevents, men udelukkende til Åben Skole undervisningsforløb bestående af minimum tre foreningsbesøg.

Hvad ydes der ikke tilskud til

 • Kommercielle formål
 • Arrangementer og aktiviteter, hvor overskuddet går til velgørende formål
 • Arrangementer uden for kommunens grænser
 • Projekter/aktiviteter, der allerede er afsluttet/afholdt
 • Forplejning og kontorhold
 • Ophold og rejser, herunder dækning af udgifter til deltagelse i mesterskaber, træningslejre mv.
 • Præmier, pokaler, medaljer, gaver osv.
 • Beklædning og personlige rekvisitter

Hvordan søger du?

Ansøgninger kan indsendes løbende via den røde selvbetjeningsboks her på siden eller ved personligt fremmøde i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, samarbejdet skal igangsættes.

Prioritering af ansøgninger

Ved behandling og prioritering af ansøgninger vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Mere info om bærende principper mv.

Regnskab og afrapportering

Du må påregne, at du efter en gennemført aktivitet skal sende en kort evaluering, et underskrevet regnskab samt relevante bilag (fx kopi af fakturaer) til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Du kan sende det til os på mailen fritid@slagelse.dk.

Eventuelle ubrugte midler, eller midler, der ikke er anvendt til det formål, de er bevilget til, skal tilbagebetales.

Siden er sidst opdateret 14. juni 2022