Bevægelse i skoler og dagtilbud

Dagtilbud og skoler kan søge om tilskud til at igangsætte prøvehandlinger med fokus på at fremme bevægelse hos børn og unge.

Fristen for at søge midler fra puljen er desværre overskredet.

Om puljen
 • Formål med puljen

  Der kan søges om tilskud til prøvehandlinger, der bidrager til:

  • at understøtte dagtilbud i forhold til at skabe stimulerende, mangfoldige, aktive og kreative læringsmiljøer, hvor kroppen er i fokus
  • at understøtte skoler i forhold til implementering af lovkravet om 45 minutters motion og bevægelse i løbet af skoledagen.
 • Hvem kan søge støtte?

  Puljen kan søges af dagtilbud og skoler, som ønsker at igangsætte initiativer og prøvehandlinger med fokus på at fremme bevægelse blandt børn og unge.

  Administrationen kan endvidere tage initiativ til igangsætning af prøvehandlinger i samarbejde med dagtilbud og skoler, som har til formål at fremme bevægelse blandt børn og unge.

 • Hvad kan der søges støtte til?

  Der kan fx søges tilskud fra puljen til:

  • Bevægelsesrelaterede samarbejder dagtilbud og skoler imellem
  • Nye bevægelsesrelaterede tiltag
  • Kompetenceudvikling med fokus på bevægelse, herunder også frikøb af personale
  • Partnerskabssamarbejde med eksterne aktører
  • Indkøb af mindre rekvisitter, som er nødvendige for eksekvering af et specifikt bevægelsestiltag.
  • Der kan søges højst 50.000 kr. ud af den samlede pulje på 210.000 kr.

  Medfinansiering er ikke en forudsætning for at kunne søge.

 • Behandling af ansøgninger

  Ved behandlingen og prioriteringen af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i, hvordan prøvehandlingerne bidrager til at understøtte:

  1. Dagtilbud i forhold til at skabe stimulerende, mangfoldige, aktive og kreative læringsmiljøer, hvor kroppen er i fokus.
  2. Skoler i forhold til implementering af lovkravet om 45 minutters motion og bevægelse i løbet af skoledagen.

  Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at ansøger har gjort sig specifikke overvejelser om, hvordan erfaringerne og læringen fra prøvehandlingerne fremadrettet kan bidrage til at understøtte bevægelse.

 • Udbetaling af tilskuddet

  Tilskuddet udbetales til dagtilbuddets eller skolens NemKonto umiddelbart efter behandlingen af ansøgningerne.

 • Dokumentation for brug af tilskuddet

  Når aktiviteten er slut, skal brugen af tilskuddet dokumenteres i et regnskab.

  Her skal der tilknyttes relevante bilag, fx kopier af fakturaer og kvitteringer.
  Hvis der er dele af tilskuddet, der ikke bliver brugt, eller som ikke bliver brugt til det formål, de er bevilget til, skal tilskuddet betales tilbage.

  Der bliver sendt et skema til aflæggelse af budget til alle, der modtager tilskud.

 • Evaluering og læring

  Når I har afsluttet jeres prøvehandling, skal I udfylde et evalueringsskema med fokus på, hvordan erfaringerne fremadrettet kan bidrage til mere bevægelse.

  I vil blive bedt om at beskrive:

  • Prøvehandlingens forløb/afvikling
  • Opnåede resultater
  • Hvordan I vil benytte læringen/erfaringen fra prøvehandlingen fremadrettet
  • Forbrugt beløb af det givne tilsagn.
 • Fra tanke til (prøve-) handling

  Er du i tvivl om ansøgningsprocessen, eller har du en idé til en prøvehandling, som du gerne vil have sparring på, før du ansøger, kan du kontakte:

Siden er sidst opdateret 9. december 2020