Corona-hjælpepulje

Søg om dækning af dokumenteret nettotab som følge af Corona-krisen.

Lukket for ansøgninger

Ansøgningsfristen var den 1. maj 2021, og det er derfor ikke længere muligt at søge om tilskud fra Corona-hjælpepuljen. 

Hvis du har søgt om tilskud fra puljen, kan du forvente svar medio juni 2021. 

Hvem kan søge?

Godkendte folkeoplysende foreninger, kulturaktører, klubber, uddannelsesinstitutioner, forsamlingshuse, arrangører af lokale events, turismeaktører og lignende kan søge om tilskud fra Corona-hjælpepuljen, hvis de er truet på eksistensen som følge af Corona-krisen. 

Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som kommunen lovligt kan dække. Det vil sige, at der ikke er tale om udgifter, der er opstået som følge af manglende kommercielle/erhvervsmæssige aktiviteter. 

For aktiviteter, som er reguleret af særlovgivning, som fx Driftstilskudsloven, Museumsloven eller Filmloven, kan støtte alene ske inden for rammerne af denne lovgivning.

Hvad dækker hjælpepuljen?

Puljen kan yde tilskud til nettotab forstået som udgifter, som I mangler indtægter/indtjening til at kunne dække som følge af Corona-krisen. 

Der skal være tale om udgifter, hvis dækning er nødvendig for jeres overlevelse som forening, uddannelsesinstitution, kulturaktør, klub, forsamlingshus, turismeaktør, event mv. 

Fx at der som følge af Corona-krisen mangler indtægter til at kunne betale for husleje, strøm, vand osv. eller andre omkostninger/regninger, som det ikke har været muligt for jer at undgå/nedbringe.

Bemærk at puljen ikke længere støtter mistet indtjening, med mindre det er nødvendigt for at få dækket faste udgifter, som er afgørende for jeres overlevelse.

Særligt for forsamlingshuse

Som forsamlingshus har man to muligheder for at søge tilskud afhængigt af forsamlingshusets organisationsform.

Model 1: Som foreningsdreven selvejende institution kan I søge om hjælp til at dække udgifter som beskrevet ovenfor på lige fod med andre foreninger.

Model 2: Som foreningsdreven selvejende institution eller som selskab kan I søge om at indgå aftale om en tilskudsramme til afholdelse af almennyttige og fællesskabsdannende aktiviteter som fx fællesspisninger, debatarrangementer, aktiviteter om historie, kulturarv, naturoplevelser m.m.

Hvordan støtter kommunen?

Slagelse Kommune støtter aktiviteterne i forsamlingshuset med 250 kr. i timen op til et maks. beløb på 10.000 kr., som på grund af den svære økonomiske situation kan betales forud.

For at kunne indgå en sådan aftale skal jeres lokalsamfund tilkendegive, at det bakker op om tiltaget. Der stilles desuden som betingelse, at jeres forsamlingshus i forvejen er fritaget for ejendomsskat.

Dokumentation for begge dele skal sammen med jeres vedtægter medsendes ansøgningen på mailen landdistriktudvikling@slagelse.dk.

Det er ikke muligt at opnå støtte til både model 1 og 2.

Hvad er dækningsperioden?

Der kan søges om hjælp til dækning af dokumenteret nettotab som følge af Corona-krisen opstået i perioden 1. september 2020 til 31. marts 2021.

Hvad stor er puljen?

Der er afsat i alt 2,2 mio. kr. i Corona-hjælpepuljen fordelt på følgende områder:

Kultur (900.000 kr.), Fritid (900.000 kr.), Andet/turisme (200.000 kr.) og Forsamlingshuse (200.000 kr.). 

Hvordan søger du?

Du søger via skemaet i den røde boks her på siden. 

Puljen kan søges fra og med torsdag den 8. april 2021.

Vi skal modtage jeres ansøgning senest lørdag den 1. maj 2021. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal i forbindelse med ansøgningen foretage en overordnet beregning af jeres forventede nettotab med udgangspunkt i jeres budget og årsregnskab samt jeres faktiske indtægter/udgifter.

I skal i beregningen tage højde for evt. sparede/mindskede omkostninger som følge af Corona-nedlukningen, fx mindskede forbrugsudgifter.  

Beregningen skal vise, hvor mange penge I pga. Corona-krisen mangler for at kunne overleve som forening, uddannelsesinstitution, kulturaktør, klub, forsamlingshus, turismeaktør, event mv. 

I skal desuden i forbindelse med ansøgningen redegøre for, hvordan Corona-krisen har påvirket jeres økonomi, herunder indtægter og udgifter.

Og I skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at det er Corona-krisen, som har forårsaget nettotabet (forskellen på indtægter og udgifter). 

Hvad skal vedlægges?

I skal til ansøgningen vedlægge jeres budget for henholdsvis 2020 og 2021 samt jeres årsregnskab for 2019 og evt. 2020 (hvis dette er godkendt).  

I skal desuden vedlægge relevante udgiftsbilag. 

I skal godtgøre, at I har søgt relevante statslige hjælpepuljer. Og I skal oplyse, hvis I har modtaget statslige tilskud/støtte fra statslige hjælpepakker. 

Endelig skal I afgive tro og love-erklæring i forbindelse med ansøgningen. 

Behandling af ansøgninger

Ansøgningerne behandles efter ansøgningsfristens udløb, og hjælpepuljen bliver fordelt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. juni 2021. 

I kan forvente svar på jeres ansøgning senest 2 uger efter dette møde. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales hurtigst muligt efter ovennævnte udvalgsmøde. 

Den årlige, kommunale stikprøvekontrol øges og målrettes de foreninger mv., der har modtaget støtte fra denne hjælpepulje.

For forsamlingshuse, der har indgået aftale om en tilskudsramme til aktiviteter (model 2), gælder, at de skal afrapportere for aktivitetsmidlerne. Rapporten skal sendes til landdistriktsudvikling@slagelse.dk inden 31. december 2021.  

Særligt om statslige tilskud

Hvis I kan opnå økonomisk støtte fra en af de statslige hjælpepakker i forbindelse med COVID-19, skal jeres tab i første omgang dækkes derfra.

Den kommunale Corona-pulje kan derefter evt. supplere de statslige hjælpepakker og dække det tab, som ikke kan dækkes via de statslige hjælpepakker.

Søg de statslige hjælpepakker først

Din forening/institution/forsamlingshus/event mv. skal med andre ord først undersøge og søge om at få dækket jeres tab gennem de statslige hjælpepakker.

Herefter har I mulighed for at søge om hjælp fra Corona-hjælpepuljen i Slagelse Kommune. Dokumentation for ansøgning til statslig hjælpepulje skal vedlægges en eventuel ansøgning til kommunens hjælpepulje. Det samme skal en evt. afgørelse fra den statslige hjælpepulje. 

Hvis der, efter I har søgt og modtaget støtte fra den kommunale hjælpepulje, åbnes en for jer relevant statslig hjælpepakke, skal I søge den statslige hjælpepakke om at få dækket hele jeres tab og tilbagebetale det overskydende beløb til kommunen, hvis der opnås tilskud fra statslig side.

Det betyder, at I ved regnskabsårets afslutning skal udarbejde en opgørelse, som dokumenterer det endelige nettotab, indregnet evt. støtte udbetalt i henhold til hjælpepakkerne, og tilbagebetale en evt. overskydende difference til kommunen.

Siden er sidst opdateret 6. maj 2021