Corona-hjælpepulje til kultur- og fritidsområdet

Søg om dækning af dokumenteret nettotab som følge af coronakrisen.

Godkendte folkeoplysende foreninger, kulturaktører, uddannelsesinstitutioner og arrangører af lokale events kan søge om dækning af dokumenteret nettotab som følge af coronakrisen.

Hvem kan søge?

Det er en forudsætning, at de aktiviteter, som I varetager, er aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte, og at I ikke også varetager kommercielle aktiviteter, som kræver øremærkning af støtten.

For aktiviteter, som er reguleret af særlovgivning, som fx driftstilskudsloven, museumsloven eller filmloven, kan støtte alene ske inden for rammerne af denne lovgivning.

Hvordan søger du?

Du søger via skemaet i den røde boks her på siden. 

Hvad dækker hjælpepakken?

Dækningen omfatter nettotab primært ved aflyste arrangementer og aktiviteter. Dækningsperioden løber fra 1. marts til 31. august 2020.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal i forbindelse med ansøgning om tilskud opgøre det forventede nettotab med udgangspunkt i sidste års regnskab og budgettet for 2020.

Der er tale om en overordnet beregning, som skal indeholde: 

  • Oversigt over mistede indtægter
  • Fratrukket eventuelle sparede ikke-afholdte udgifter
  • Sammenholdt med de budgetterede indtægter for året

Både budget for 2020 og regnskab for 2019 skal vedhæftes ansøgningen.

I skal på forlangende kunne dokumentere tab af indtægt/øget udgift. Og i kan blive bedt om at indsende supplerende information om jeres arrangement/aktivitet, fx indbydelse, stævne/kampprogram, pressemeddelelse, billet eller lignende.

I skal endvidere oplyse, hvis I modtager statslige tilskud/støtte fra statslige hjælpepakker. På forlangende skal I kunne fremvise dokumentation for denne støtte. 

Og I skal afgive tro og love-erklæring i forbindelse med ansøgningen. 

Behandling af ansøgninger

Ansøgningerne behandles løbende og efterhånden, som de kommer ind. Ansøgningerne behandles enkeltvis efter ovenstående retningslinjer. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales hurtigt i forlængelse af registrering og behandling af jeres ansøgning. Overførsel af tilskud tager ca. 2 bankdage. 

Den årlige, kommunale stikprøvekontrol øges og målrettes de foreninger, der har modtaget støtte fra denne hjælpepakke.

Særligt om statslige tilskud

Hvis I kan opnå økonomisk støtte fra en af de statslige hjælpepakker i forbindelse med COVID-19, skal jeres tab/mistede indtægter i første omgang dækkes derfra.

Den kommunale Corona-pulje kan derefter evt. supplere de statslige hjælpepakker og dække det tab, som ikke kan dækkes via de statslige hjælpepakker.

Søg de statslige hjælpepakker først

Din forening/institution skal med andre ord først undersøge og søge om at få dækket jeres tab/mistede indtægter gennem de statslige hjælpepakker.

Herefter har I mulighed for at søge om hjælp fra Corona-hjælpepuljen i Slagelse Kommune. Svar fra ansøgning til en statslig hjælpepakke skal vedlægges en eventuel ansøgning til kommunens hjælpepulje.

Hvis der, efter I har søgt og modtaget støtte fra den kommunale hjælpepulje, åbnes en for jer relevant statslig hjælpepakke, skal I søge den statslige hjælpepakke om at få dækket hele jeres tab og tilbagebetale det overskydende beløb til kommunen, hvis der opnås tilskud fra statslig side.

Det betyder, at I ved regnskabsårets afslutning skal udarbejde en opgørelse, som dokumenterer det endelige nettotab, indregnet evt. støtte udbetalt i henhold til hjælpepakkerne, og tilbagebetale en evt. overskydende difference til kommunen.

Siden er sidst opdateret 20. april 2020