Frivilligt socialt arbejde

Hvis du eller din forening har lyst til at yde en frivillig indsats på det sociale område, har du mulighed for at søge om tilskud til aktiviteten.

Om §18-puljen

§ 18-puljen skal skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger, organisationer og grupperinger til gavn for borgerne i kommunen.

§18-midler til 2020

§18 midlerne for 2020 er fordelt, og alle ansøgere har fået besked om bevilling eller afslag.

Du kan søge om midler fra puljen næste gang i efteråret 2020.

Pulje til julehjælp

Foreninger i Slagelse Kommune har haft mulighed for at søge midler til at yde julehjælp i 2019 til særligt udsatte.

Indstillingsgruppen består af repræsentanter fra Forebyggelses- og Seniorudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Rådet for Socialt udsatte.

Abonner på nyt om §18

Hvis du trykker Abonner på siden, får du automatisk en mail, når der er nyt om puljen.

Spørgsmål og svar
 • Hvad er frivilligt socialt arbejde?

  Frivilligt socialt arbejde er forskellige typer af aktiviteter eller handlinger, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Frivilligt socialt arbejde har til formål at give enkeltpersoner eller grupper en øget velfærd, omsorg, eller at løse forskellige velfærdsproblemer.

  Frivilligt socialt arbejde er en indsats, der er:

  • ulønnet
  • uden tvang
  • til gavn for andre end én selv og ens familie
  • til gavn og glæde for andre, ofte udsatte borgere
  • aktiv, hvilket vil sige, at medlemskab af en forening alene ikke er en frivillig social indsats
  • formelt organiseret karakter, hvilket betyder, at der skal være en vis grad af organisering 
 • Hvem kan søge støtte?

  Som udgangspunkt kan alle frivillige sociale foreninger, virksomheder, organisationer, klubber, enkeltpersoner og grupper, som hører hjemme og har aktivitet i kommunen, og hvor målgruppen er borgere i kommunen, komme i betragtning til midler fra puljen.

  Hver forening osv. kan kun sende én ansøgning, men må gerne søge om tilskud til flere aktiviteter i samme ansøgning.

  Lokal forankring

  Der lægges særlig vægt på, at foreningerne m.fl. og aktiviteterne er lokalt forankrede.

 • Hvem er målgrupperne?

  Målgruppen er overordnet set udsatte borgere i Slagelse Kommune. Det kan f.eks. være:

  • Børn og unge for eksempel med personlige eller sociale problemer
  • Kronisk syge, handicappede eller sindslidende
  • Mennesker med anden etnisk baggrund, som har vanskeligt ved at blive integreret
  • Familier og ældre med personlige eller sociale problemer, for eksempel ensomhed eller misbrug
  • Pårørende til udsatte mennesker
  • Generelle sociale organisationer, netværks- eller selvhjælpsgrupper

  Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten, der er med til at afgøre, om den ligger indenfor det frivillige sociale område.

 • Hvilke aktiviteter kan få støtte?
  • Udviklingsprojekter, der etablerer nye samarbejder mellem forskellige typer af foreninger eller mellem foreninger og lokale virksomheder.
  • Igangsætning af nye initiativer/aktiviteter, specielt hvor der ikke findes tilsvarende for den konkrete målgruppe.
  • Konkrete aktiviteter for målgruppen udført af frivillige.
  • Brugerråd og pårørenderåd, hvor aktivitetens formål også kommer andre end institutionens egne brugere til gavn, eller aktiviteten er indgået som et samarbejde med en frivillig social forening.
  • Foredrag og oplysningsvirksomhed inden for målgruppen.
  • Udviklingsaktiviteter for de frivillige med det formål at gavne de relevante målgrupper.

  Listen er ikke udtømmende.

  Eksempler på frivilligt socialt arbejde

  • Besøgsvenner, telefonkæder, ledsagerordninger
  • Væresteder
  • Genbrugsbutikker
  • Hjælp ved udflugter og arrangementer
  • Motion og sundhedsprojekter
  • Støtte til frivillige sociale foreninger i en opstartsfase
  • Aflastningstjeneste for pårørende
  • Initiativer og aktiviteter vedrørende indvandrere
  • Sociale aktiviteter f.eks. i boligområder
  • Sociale cafeer, væresteder og andre samværsaktiviteter
  • Selvhjælps- og netværksgrupper
  • Brugerorganisationer for f.eks. hjemløse eller mennesker med misbrug

  Listen er ikke udtømmende.

  Aktiviteter der ikke kan få støtte

  Der gives ikke støtte til drift, såsom lønmidler, løbende foreningsdrift og huslejetilskud.

  Er der søgt om midler andre steder i Slagelse Kommune til samme aktivitet som i ansøgningen til § 18-midler, kan der som udgangspunkt ikke tildeles midler.

 • Hvordan vurderes ansøgningerne?

  En indstillingsgruppe vurderer ansøgninger. De lægger særlig vægt på, om aktiviteterne:

  • har et forebyggende virke og/eller støtter op om tidlig opsporing af fx ensomhed
  • er baseret på frivillig arbejdskraft, og at aktiviteterne fremmer og understøtter den frivillige indsats til fordel for borgere i Slagelse Kommune
  • har til hensigt at komme et betydeligt antal borgere i kommunen til gode, eller om aktiviteten udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud
  • at formålet er at engagere kommunens borgere og skabe gode sociale netværk for udsatte borgere
  • supplerer Slagelse Kommunes egne tilbud
  • at foreningen, gruppen eller aktiviteten er lokalt forankret i Slagelse Kommune. Det vil sige at foreningen har hjemme i kommunen, eller aktiviteten fysisk foregår i kommunen, eller det kan sandsynliggøres, at aktiviteten er målrettet borgere fra Slagelse Kommune, f.eks. gennem lokale oplysningsaktiviteter
  • at de mennesker, som aktiviteten er for, ligger inden for den definerede målgruppe

  På denne baggrund anbefaler Indstillingsgruppen overfor Forebyggelses- og Seniorudvalget fordeling af midler.

  Det er Forebyggelses- og Seniorudvalget, der har den endelige beslutningskompetence.

 • Hvordan får foreningen eller klubben udbetalt tilskuddet?

  Der bliver givet afslag eller bevilling i slutningen af december, og udbetalingerne sker først derefter.

  For at få udbetalt tilskud til frivilligt socialt arbejde, skal foreninger have et CVR-nummer, en NemKonto og en digital postkasse.

  Lokalafdelinger under større landsorganisationer skal eventuelt oplyse et PI-nummer.

 • Hvordan skal foreningen eller klubben dokumentere, hvordan de har brugt midlerne?

  Alle, der modtager § 18-midler, skal indsende regnskaber, der dokumenterer, at midlerne er brugt som beskrevet i ansøgningen.

  Restbeløb

  Hvis foreningen ikke har brugt hele beløbet, skal restbeløbet sendes retur til Slagelse Kommune på:

  • Reg.nr. 9035 
   Kontonummer 1980053446
   Mærk indbetalingen Foreningens navn §18 midler 2019
 • Hvad er servicelovens §18-pulje?

  Servicelovens § 18 angiver, at kommunen er forpligtet til at samarbejde med foreninger, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, som ønsker at tage et medansvar for, på frivillig basis, at løse sociale opgaver i kommunerne.

  Servicelovens § 18-pulje har til formål at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger, organisationer og grupperinger til gavn for borgerne.

  Slagelse Kommune udmønter midler fra § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde en gang årligt.

Siden er sidst opdateret 21. januar 2020