Gadeidrætspuljen

Søg om tilskud til gadeidrætsfaciliteter eller til afvikling af større gadeidrætsevents gennem vores nye Gadeidrætspulje.

Gadeidrætspuljen er en spritny pulje, der skal understøtte og løfte gadeidrætten i kommunen. Puljen er i 2019 på i alt 76.222 kr.

Gadeidrætspuljen retter sig mod unge personer og grupper, som brænder for at igangsætte nye aktiviteter og projekter eller skabe gode fysiske rammer, som kan være til glæde for alle, der elsker at lege og bevæge sig i byrummet i kommunen.

Hvem kan få tilskud?

Personer eller grupper udenfor foreningslivet, primært dem under 30 år, som ønsker at igangsætte aktiviteter, eller skabe gode fysiske rammer, der understøtter bevægelse i byrummet i kommunen, har mulighed for at søge tilskud gennem Gadeidrætspuljen.

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til etablering af faciliteter eller igangsætning af nye initiativer, aktiviteter eller arrangementer, der er til gavn for selvorganiserede gadeidrætsudøvere i kommunen.  

Hvad kan puljen fx støtte?   

 • Nye gadeidrætsfaciliteter i dit boligområde (fx skaterrampe, basketkurve, pannabane osv.).
 • Vedligeholdelse af allerede eksisterende gadeidrætsfaciliteter.
 • Tilskud ifm. afvikling af større gadeidrætsevents. Det kunne fx være Gadeidrættens Dag.

Hvad har puljen fx støttet?

Inden for det seneste år har puljen bl.a. givet tilskud til:

 • Selvbyg af ramper til strider-cykler (DalmoseGruppen)
 • Afvikling af soccer-aktivitet og motocross-show ved Gadeidrættens Dag (Dream On og DGI)
 • Organisering af gadeidrætsaktiviteter ved bevægelsesfestivalen MoveMekka (Gerlev Legepark og Kulturcyklen)
 • Opgradering af ramper i toolboxen på Solens Plads

Hvem kan ikke få tilskud?

Du kan ikke modtage tilskud, hvis der er tale om et initiativ for enkeltpersoner. Puljen støtter således kun afholdelse af arrangementer eller udvikling af nye gadeidrætsfaciliteter, hvis de kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode.

Puljen støtter heller ikke godkendte foreninger jf. Folkeoplysningsloven. Der ydes således ikke tilskud til aktiviteter, som kan karakteriseres som mere traditionelle foreningsaktiviteter.   

Hvordan søger du?

Du kan ansøge løbende via den røde selvbetjeningsboks på hjemmesiden eller ved personligt fremmøde i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, aktiviteten afholdes/projektet igangsættes. 

Prioritering af ansøgninger

Ved behandlingen og prioriteringen af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Læs uddybning af de bærende principper (pdf - nyt vindue) 

Udbetaling af tilskud

Tilskud kan ydes som acontotilskud og udbetales efter Kultur- og Fritidsudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 

Regnskab og afrapportering

Du skal senest 1 måned efter aktiviteten/projektets afslutning sende en kort evaluering og et underskrevet regnskab til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på mailen fritid@slagelse.dk

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter ved aktiviteten/projektet.

Eventuelle ubrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales.

Siden er sidst opdateret 25. januar 2019