Gadeidrætspuljen

Søg om tilskud til gadeidrætsfaciliteter eller til afvikling af større gadeidrætsevents gennem Gadeidrætspuljen.

Slagelse Kommune har afsat en pulje til at understøtte og løfte gadeidrætten i kommunen.

Puljen henvender sig særligt til personer, fællesskaber og foreninger, som brænder for at igangsætte nye aktiviteter og projekter - eller skabe gode fysiske rammer – for gadeidræt og gadekultur i Slagelse Kommune.

Puljen er i 2019 på i alt 76.222 kr.

Hvem kan få tilskud?

Personer, fællesskaber og foreninger, som ønsker at igangsætte aktiviteter eller skabe gode fysiske rammer, der understøtter gadeidræt og gadekultur i kommunen, har mulighed for at søge tilskud gennem Gadeidrætspuljen.

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til etablering/renovering af faciliteter eller igangsætning af nye initiativer, aktiviteter eller arrangementer, der er til gavn for gadeidrætsaktører i kommunen.  

Hvad kan puljen fx støtte?   

 • Nye gadeidrætsfaciliteter i dit boligområde (fx skaterampe, basketballkurve og pannabane).
 • Vedligeholdelse af allerede eksisterende gadeidrætsfaciliteter, fx opmaling af basketballbane og reparation af skaterampe.
 • Tilskud ifm. afvikling af gadeidrætsevents, fx Gadeidrættens Dag og gadeidrætsfestival.
 • Understøttende aktiviteter ved afholdelse af gadeidrætsevents, fx markedsføring af event samt renhold/oprydning og toiletter.
 • Kapacitets- og netværksaktiviteter for gadeidrætsfællesskaber.

Hvad har puljen fx støttet?

Inden for det seneste år har puljen bl.a. givet tilskud til:

 • Selvbyg af ramper til strider-cykler (DalmoseGruppen)
 • Afvikling af soccer-aktivitet og motocross-show ved Gadeidrættens Dag (Dream On og DGI)
 • Organisering af gadeidrætsaktiviteter ved bevægelsesfestivalen MoveMekka (Gerlev Legepark og Kulturcyklen)
 • Opgradering af ramper i toolboxen på Solens Plads
 • Etablering af skate- og løbehjulsområde uden for Boeslundehallen (Boeslunde Boldklub)

Hvem kan ikke få tilskud?

Du kan ikke modtage tilskud, hvis der er tale om et initiativ for enkeltpersoner. Puljen støtter således kun initiativer, afholdelse af arrangementer eller udvikling af nye gadeidrætsfaciliteter, hvis de kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode.

Puljen yder ikke tilskud til folkeoplysende foreningers traditionelle foreningsaktivitet. Puljen støtter således kun foreninger, hvis aktiviteten, der søges om tilskud til, gavner gadeidræt og gadekultur i kommunen. 

Et eksempel på dette kan være en idrætsforening, som tager initiativ til at etablere et skate- og løbehjulsområde uden for den lokale idrætshal.

Hvad ydes der ikke tilskud til

 • Kommercielle formål
 • Arrangementer og aktiviteter, hvor overskuddet går til velgørende formål
 • Lukkede arrangementer (arrangementer uden offentlig adgang)
 • Arrangementer uden for kommunens grænser
 • Projekter/aktiviteter, der allerede er afsluttet/afholdt
 • Forplejning og kontorhold
 • Ophold og rejser, herunder dækning af udgifter til deltagelse i mesterskaber, træningslejre mv.
 • Præmier, pokaler, medaljer, gaver osv.
 • Beklædning og personlige rekvisitter

Særligt om honorar

Puljen giver som udgangspunkt ikke støtte til honorar, medmindre vi vurderer, at honoraret er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres. Puljen yder dog ikke tilskud til løn/honorar til frivillige.

Hvordan søger du?

Du kan ansøge løbende via den røde selvbetjeningsboks her på siden eller ved personligt fremmøde i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, aktiviteten skal afholdes/projektet skal igangsættes. 

Hvem behandler ansøgningen?

Ved ansøgninger over 50.000 kr. er det Kultur- og Fritidsudvalget, der efter indstilling fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice tager stilling til, om der kan ydes tilskud til jer, og hvor stort dette tilskud i givet fald skal være.

Ved ansøgninger på op til 50.000 kr. er det Fritidsafdelingen, der tager stilling til ansøgningen.  

Prioritering af ansøgninger

Ved behandling og prioritering af ansøgninger vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Mere info om bærende principper mv.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales efter Kultur- og Fritidsudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Regnskab og afrapportering

Du skal senest 1 måned efter aktiviteten/projektets afslutning sende en kort evaluering og et underskrevet tilskudsregnskab til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på mailen fritid@slagelse.dk.

Du skal desuden sende relevante bilag, fx kopi af fakturaer, til os.

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter ved aktiviteten/projektet.

Eventuelle ubrugte tilskudsmidler, eller tilskud, der ikke er anvendt til det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales.

Fra idé til virkelighed 

Står du/I med en god gadeidrætsidé, kan I søge Gadeidrætspuljen og dermed gøre idéen til virkelighed.

Er du i tvivl om, hvordan du søger, eller mangler du sparring, kan du kontakte idrætskonsulent Signe Vig Jensen på mailen sigje@slagelse.dk eller tlf. 23 29 21 56.

Siden er sidst opdateret 15. november 2019