Handicappuljen

Her kan du bl.a. søge om tilskud til handicaprelaterede aktiviteter, rekvisitter samt nye initiativer for handicappede.

Slagelse Kommune har afsat en Handicappulje, hvorfra
du kan søge om tilskud til bl.a. nytænkning af aktiviteter for
handicappede, foreningsledelse, handicaprelaterede rekvisitter, træner- og bestyrelsesudvikling og handicapidrætsaktiviteter for en større målgruppe.

Puljen er i 2022 på i alt 114.570 kr.

Hvem kan søge?

Ansøgere til puljen kan være godkendte folkeoplysende foreninger, frivillige organisationer, enkeltpersoner samt institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til fx igangsætning af initiativer, aktiviteter og arrangementer, der er til gavn for fx handicapidrætten i kommunen.  

Hvad kan der ydes tilskud til?

 • Nye initiativer for handicappede borgere/grupper
 • Udviklingsarbejde
 • Arrangementer for og med handicappede deltagere
 • Handicaprelaterede rekvisitter (fx udstyr, der kan lånes ud til nye medlemmer)
 • Tilbud/aktiviteter til handicappede borgere, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud
 • Aktiviteter inden for anerkendte parasport-discipliner
 • Bevægelse i bred forstand
 • Almene aktiviteter for handicappede
 • Aktiviteter af tværgående karakter (fx partnerskaber om løsning af konkrete opgaver)
 • Sundhedsfremmende aktiviteter for handicappede
 • Oprettelse af ny forening med handicappede medlemmer
 • Træner- og bestyrelsesudvikling
 • Understøttende aktiviteter ved afholdelse af arrangementer for og med handicappede deltagere, fx markedsføring af arrangementet samt renhold/oprydning og toiletforhold.

Tilskuddet skal komme en større eller mindre gruppe af handicappede til gavn.

Hvad har puljen støttet?

Inden for det seneste års tid har puljen bl.a. givet tilskud til:

 • Indkøb af dobbelt-gokarts til handicapaktiviteter
 • Afholdelse af aktivitetsugen Slagelse Open
 • Afholdelse af Nordic Champions League i el-hockey (Korsør El-hockeyklub)

Hvad yder puljen ikke tilskud til?

 • Byggerier og anlæg
 • Rekvisitter til enkeltpersoner
 • Kommercielle formål
 • Drift af eksisterende aktiviteter, fx husleje og omkostningsgodtgørelse til trænere
 • Beklædning
 • Kompetencegivende formål, der er erhvervsmæssigt karrierefremmende
 • Lukkede arrangementer (hvortil der ikke er offentlig adgang)
 • Aktiviteter, der hører under anden lovgivning
 • Arrangementer, hvor overskud går til velgørende formål
 • Arrangementer uden for kommunens grænser
 • Projekter/aktiviteter, der allerede er afsluttet
 • Forplejning og kontorhold
 • Ophold og rejser, herunder dækning af udgifter til deltagelse i mesterskaber, træningslejre mv.
 • Præmier, pokaler, medaljer og gaver

Særligt om honorar

Puljen giver som udgangspunkt ikke støtte til honorar, medmindre vi vurderer, at honoraret er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres. Puljen yder dog ikke tilskud til løn/honorar til frivillige.

Hvordan søger du?

Du sender din ansøgning via den røde selvbetjeningsboks her på siden.

Du kan søge løbende, men vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, aktiviteten, arrangementet eller projektet skal gennemføres/igangsættes.

Hvem behandler ansøgningen?

Ved ansøgninger over 50.000 kr. er det Kultur- og Fritidsudvalget, der efter indstilling fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice tager stilling til, om der kan ydes tilskud til jer, og hvor stort dette tilskud i givet fald skal være.

Ved ansøgninger på op til 50.000 kr. er det Fritidsafdelingen, der tager stilling til ansøgningen.  

Prioritering af ansøgninger

Ved behandling og prioritering af ansøgninger vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Mere info om bærende principper mv.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales efter Kultur- og Fritidsudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at din forening/organisation har et CVR-nummer og en NemKonto.

Regnskab

Du skal senest 1 måned efter aktiviteten/projektets afslutning aflægge og indsende regnskab for det modtagne tilskud samt indsende relevante bilag, fx kopi af fakturaer, til os.

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter ved aktiviteten/projektet. Uforbrugte tilskudsmidler, eller tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales.

Hvis du har modtaget tilskud til en aktivitet, et projekt, et arrangement eller udviklingsarbejde, skal du desuden indsende en kort evaluering.

Siden er sidst opdateret 5. januar 2022