Idræts- og Fritidspulje

Her kan du søge om tilskud til arrangementer og nye initiativer, afholdelse af mesterskaber og etablering/renovering af faciliteter

Pulje for 2022 er lukket 

Puljen for 2022 er lukket, da Byrådet har besluttet at reducere puljen med 500.000 kr. i forbindelse med genåbningen af Budget 2022. Det er derfor pt. ikke muligt at søge om tilskud fra puljen. 

Lige nu behandles de ansøgninger, som kom ind til puljen i starten af 2022. Da disse ansøgninger langt overstiger restbeløbet i puljen, forventer vi ikke, at der vil være restmidler i puljen til nye ansøgninger.  

Info om Idræts- og Fritidspuljen

Foreninger, haller og lokalt forankrede frivillige organisationer m.fl. kan søge om tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. gennem Idræts- og Fritidspuljen.

Puljen er i 2022 på 718.758 kr.

Hvem kan søge?

Ansøgere til puljen kan være folkeoplysende foreninger, haller, lokalt forankrede frivillige organisationer m.fl. i Slagelse Kommune, der har fritids- og idrætsaktiviteter for kommunens borgere eller faciliteter, som benyttes af fritidsbrugere/idrætsudøvere.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til etablering/renovering af faciliteter eller igangsætning af nye initiativer, aktiviteter og arrangementer, der er til gavn for fritids- og idrætslivet i kommunen.  

Hvad kan der ydes tilskud til?

 • Nye initiativer, der ikke er folkeoplysende
 • Etablering af nye faciliteter eller renovering af eksisterende faciliteter
 • Afholdelse af mesterskaber
 • Enkeltstående arrangementer, der ikke er folkeoplysende
 • Understøttende aktiviteter ved arrangementer, fx markedsføring af arrangementet samt renhold/oprydning og toiletforhold.

Hvad har puljen fx støttet?

Inden for det seneste år har Idræts- og Fritidspuljen bl.a. givet tilskud til:

 • Afholdelse af DM for Bygarder (Slagelse Garden)
 • Afholdelse af Kommunemesterskab i fodbold (Skolefodbold Korsør)
 • Udskiftning af vinduer (Korsør Amatør Bokseklub)
 • Etablering af udskifterboks og tribune (Ørslev Bjerge IF)
 • Etablering af shelterkompleks (4H)
 • Renovering af riffelhus (Slagelse Skytteforening)
 • Renovering af tag på hytte (FDF Korsør)
 • Renovering af skydebaneanlæg (VSG&I Skydeafdeling)
 • Indkøb af baner til græsvolley (VK Vestsjælland)
 • Indkøb af aktivitetstelt (Korsør Sejlklub)
 • Gasfyr og varmtvandsbeholder (Korsør Tennisklub)
 • Etablering af videoovervågning af gokart-bane (Korsør Kart Klub)

Hvad yder puljen ikke tilskud til?

 • Etablering af større anlæg og bygninger
 • Beklædning
 • Rekvisitter
 • Kommercielle formål
 • Kompetencegivende formål, der er erhvervsmæssigt karrierefremmende
 • Arrangementer, hvor overskuddet går til velgørende formål
 • Lukkede arrangementer (arrangementer uden offentlig adgang)
 • Arrangementer uden for kommunens grænser
 • Projekter/aktiviteter, der allerede er afsluttet/afholdt
 • Forplejning og kontorhold
 • Ophold og rejser, herunder dækning af udgifter til deltagelse i mesterskaber, træningslejre osv.
 • Præmier, pokaler, medaljer og gaver

Særligt om honorar

Puljen giver som udgangspunkt ikke støtte til honorar, medmindre vi vurderer, at honoraret er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres. Puljen yder dog ikke tilskud til løn/honorar til frivillige.

Hvordan søger du?

Du sender din ansøgning via den røde selvbetjeningsboks her på siden.

Du kan søge løbende, men vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, aktiviteten, arrangementet eller projektet skal gennemføres/igangsættes.

Hvem behandler ansøgningen?

Ved ansøgninger over 50.000 kr. er det Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, der efter indstilling fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice tager stilling til, om der kan ydes tilskud til jer, og hvor stort dette tilskud i givet fald skal være.

Ved ansøgninger på op til 50.000 kr. er det Fritidsafdelingen, der tager stilling til ansøgningen.  

Prioritering af ansøgninger

Ved behandling og prioritering af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Mere info om bærende principper mv.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales efter Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at din forening/organisation har et CVR-nummer og en NemKonto.

Regnskab

Du skal senest 1 måned efter aktiviteten/projektets afslutning aflægge og indsende regnskab for det modtagne tilskud samt indsende relevante bilag, fx kopi af fakturaer.

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter ved projektet/aktiviteten. Uforbrugte tilskudsmidler eller tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med det formål, tilskuddet er bevilget til, skal tilbagebetales.

Hvis du har fået tilskud til en aktivitet eller et arrangement, skal du desuden sende en kort evaluering af arrangementet/aktiviteten.

Siden er sidst opdateret 13. juni 2022