Lokaletilskud til foreninger

Søg om tilskud til foreningens driftsudgifter til lokaler

Hvis jeres forening er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, hjemmehørende i Slagelse Kommune og tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kan I søge om tilskud til foreningens driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der bruges til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det gælder uanset, om I ejer eller lejer lokalerne.

Nye ansøgninger om lokaletilskud

Har jeres forening ikke tidligere modtaget lokaletilskud, skal I forud for en ansøgning kontakte kommunen, der i første omgang vil vurdere, om vi har et kommunalt lokale til jeres aktiviteter. Har vi ikke det, har I mulighed for at søge om lokaletilskud.

Vi anbefaler, at I ved nye lejemål ikke underskriver lejekontrakten, før I har modtaget tilsagn fra Fritidsafdelingen om, at jeres forening er berettiget til et lokaletilskud (FOL §25, stk. 2).

Hvad ydes der tilskud til?

  • Renter og bidrag på lån samt lejeudgifter vedr. lejede lokaler
  • Skatter, afgifter og forsikringer
  • El, vand og varme
  • Almindelig vedligeholdelse
  • Rengøring og fornødent tilsyn

Uddybning af regler

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet ydes på grundlag af de godkendte driftsudgifter med maksimalt 85 % i 2021 (udbetales i 2022). 

Dog reduceres tilskuddet med den procentvise andel af medlemmer over 25 år af jeres forenings samlede medlemssammensætning, uanset om I er en flergrenet forening, eller en forening der har aktiviteter både indendørs og udendørs.

Hvornår skal I søge?

I kan søge om tilskud en gang om året med baggrund i foreningens regnskab for det forgangne år, dokumentation for afholdte udgifter og medlemstallet pr. 31. december.

Det er i perioden 1. januar – 1. april 2022 muligt at søge om lokaletilskud gennem kommunens tilskuds- og bookingsystem Winkas.

Det vil sige, at I senest den 1. april 2022 skal søge om tilskud til de driftsudgifter, I har haft i det forgangne kalenderår.

Hvordan søger I?

I søger om lokaletilskud via ansøgningsskemaet i tilskuds- og bookingsystemet Winkas. 

I skal dog først logge på Winkas for at kunne søge om lokaletilskud. Det gør I via login-feltet, der kan findes til højre i topmenuen på forsiden.

I ansøgningsskemaet skal I bl.a. oplyse, hvilke haller, lokaler og lejrpladser, I har benyttet, aktivitetstimeantallet samt foreningens medlemssammensætning. I skal ikke medregne ledere, trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer, når I opgiver medlemstallet.

Derudover skal I oploade regnskab samt beretning for det forgangne år i tilskuds- og bookingsystemet Winkas.

Siden er sidst opdateret 13. juni 2022