Pulje til fremme af bevægelse og fællesskab på dagtilbuds- og skoleområdet

Gennem puljen kan aktører fra idræts- og fritidslivet søge om tilskud til igangsætning af indsatser, tiltag og initiativer, der understøtter og udvikler arbejdet med bevægelse og fællesskab på dagtilbuds- og skoleområdet.

Midlertidigt stop for ansøgninger

Som led i Byrådets beslutning om at genåbne Budget 2022 er det frem til sommer 2022 ikke muligt at søge om tilskud fra denne pulje. Der bliver meldt ud, når det igen bliver muligt at ansøge puljen.

Om puljen
 • Formål med puljen

  Gennem puljen kan aktører fra idræts- og fritidslivet søge om tilskud til igangsætning af indsatser, tiltag og initiativer, der understøtter og udvikler arbejdet med bevægelse og fællesskab på dagtilbuds- og skoleområdet.

  Puljen har også til formål at øge og styrke samarbejdet på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet samt idræts- og fritidslivet.

  Puljen er i 2022 på 102.500 kr., og den kan søges løbende frem til og med den 22. maj 2022. Der vil forventeligt også være en pulje på dette område i 2023.

 • Hvem kan søge støtte?

  Puljen kan søges af aktører fra idræts- og fritidslivet i samarbejde med dagtilbud og/eller skoler. Administrationen kan endvidere tage initiativ til igangsætning af initiativer, der har til formål at fremme bevægelse blandt børn og unge.

 • Hvad kan der søges støtte til?

  Puljen til igangsætning af initiativer/indsatser med fokus på at fremme bevægelse og fællesskab på dagtilbuds- og skoleområdet kan fx støtte:

  • Idræt- og bevægelsesevents på tværs af dagtilbud, skoler og idrætsaktører
  • Trivselsindsatser i frikvartererne i samarbejde med idræts- og fritidslivet
  • Partnerskaber med fokus på bevægelse og fællesskab
  • Aktiviteter der styrker brobygning fra dagtilbud til skoler
  • Samarbejder der fremmer bevægelse og fællesskab i fx SFO tiden.

  Der skal som minimum søges om 5000 kr, der kan maksimalt søges om 102.500 kr. 

  Medfinansiering er ikke en forudsætning for at kunne søge.

 • Sådan søger du

  Der er løbende ansøgningsfrist frem til og med den 22. maj 2022 og alle ansøgere kan forvente svar senest 15. juni 2022.

  Du kan søge via en elektronisk formular:

 • Behandling af ansøgninger

  Ved behandlingen og prioriteringen af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i, hvordan indsatsen bidrager til at fremme bevægelse og fællesskab på dagtilbuds- og skoleområdet samt styrke samarbejdet på tværs.

  Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at ansøger har gjort sig specifikke overvejelser i forhold til forankring, herunder hvordan erfaringerne og læringen fra tiltaget fremadrettet kan bidrage til at sikre og understøtte bevægelse.

  Ansøgninger til puljen behandles af et bevillingsudvalg bestående af repræsentanter fra dagtilbuds- og skoleområdet samt idræts- og fritidslivet.

 • Udbetaling af tilskuddet

  Tilskuddet udbetales til idræts- og fritidsaktørens NemKonto umiddelbart efter behandlingen af ansøgningerne.

 • Dokumentation for brug af tilskuddet

  Når aktiviteten er slut, skal brugen af tilskuddet dokumenteres i et regnskab.

  Her skal der tilknyttes relevante bilag, fx kopier af fakturaer og kvitteringer.
  Hvis der er dele af tilskuddet, der ikke bliver brugt, eller som ikke bliver brugt til det formål, de er bevilget til, skal tilskuddet betales tilbage.

  Der bliver sendt et skema til aflæggelse af budget til alle, der modtager tilskud.

 • Evaluering og læring

  Når I har afsluttet jeres indsats, tiltag eller initiativ, skal I udfylde et evalueringsskema med fokus på, hvordan erfaringerne fremadrettet kan bidrage til mere bevægelse.

  I vil blive bedt om at beskrive:

  • Handlingens forløb/afvikling
  • Opnåede resultater 
  • Hvordan I vil benytte læringen/erfaringen fremadrettet
  • Forbrugt beløb af det givne tilsagn.
 • Fra tanke til handling

  Er du i tvivl om ansøgningsprocessen eller har du en idé, som du gerne vil have sparring på, før du ansøger, kan du kontakte:

Siden er sidst opdateret 16. marts 2022