Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge

Søg om tilskud til afvikling af sjove sommerferieaktiviteter for børn og unge

Foreninger, kulturelle foreninger, lokalråd, institutioner, lokalt forankrede frivillige organisationer m.fl. i Slagelse Kommune, der overvejer at lave sommeraktiviteter for kommunens børn og unge, kan søge om tilskud til afholdelse af diverse aktiviteter, camps, sommerskoler m.v.

Puljen er tildelt fra Børne- og Undervisningsministeriet og skal sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie 2020 og i direkte forlængelse af den.

Puljen er på 2.593.000 kr.

Hvem kan søge?

Ansøgere til puljen kan være folkeoplysende foreninger, kulturelle foreninger, lokalråd, skoler, sfo/klub, institutioner, lokalt forankrede frivillige organisationer m.fl. i Slagelse Kommune, der ønsker at skabe sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år.

Bemærk at der jf. lovgivningen skal indhentes børneattest på trænere, ledere, undervisere m.fl., der har med aktivitetens afvikling at gøre.

Hvad er puljen oprettet til?

Sommerferieaktiviteterne, som puljen støtter, kan fx have et socialt, kriminalpræventivt eller uddannelsesmæssigt formål.

Tilskud fra puljen skal anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb. Det kan fx være:

 • Lettilgængelige aktiviteter uden tilmelding / afprøvning af nye aktiviteter
 • Fritidspas/fripladser til flere børn og unge, fx fripladser til Sommercamps
 • Styrkelse/forlængelse af eksisterende sommeraktiviteter
 • Særlige aktiviteter i udsatte boligområder
 • Samarbejde med store faciliteter
 • Genplanlægning af aflyste sommeraktiviteter eller udvidelse af eksisterende Sommercamps

Hvad kan puljen fx støtte ved aktiviteterne?

 • Leje af materiel og inventar
 • Leje af faciliteter
 • Forplejning, fx frugt og vand
 • Indkøb af mindre rekvisitter, fx bolde.
 • Markedsføring, fx brochurer, pamfletter og lign. til synliggørelse af aktiviteten
 • Aktiviteter, der foregår i perioden 27. juni til 1. september.
 • Beklædning – dog maksimalt 1 t-shirt, cap e.l. pr. frivillig/deltager.
 • En mindre gave til frivillige/deltagere, som synliggør deres deltagelse i aktiviteten. Fx en drikkedunk e.l. Dog maksimalt 1 mindre gave pr. frivillig/deltager.
 • Udbetaling af honorar/omkostningsgodtgørelse til frivillige, hvis det er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres. Der ydes kun tilskud til honorar/godtgørelse for aktive timer. 
  I budget for aktiviteten skal antal personer, timer og timesats angives.

Hvad yder puljen ikke tilskud til?

 • Nye faciliteter og større rekvisitter af blivende karakter
 • Kommercielle formål
 • Arrangementer, hvor overskuddet går til velgørende formål eller arrangøren
 • Lukkede arrangementer (arrangementer uden offentlig adgang). Arrangementer/aktiviteter kan dog afgrænses, hvis der er tale om en sagligt afgrænset målgruppe, og der kan også stilles krav om tilmelding. Husk at der kun må være maksimalt 50 deltagere jf. COVID19 retningslinjerne)
 • Arrangementer uden for kommunens grænser
 • Projekter/arrangementer/aktiviteter, der allerede er afsluttet/afholdt

Hvordan søger du?

Du søger puljen via den røde selvbetjeningsboks på siden senest torsdag den 25. juni kl. 12.00.

Arrangøren vil senest fredag den 26. juni modtage besked om, hvorvidt ansøgningen er imødekommet.

Hvis du får en god idé til en sommerferieaktivitet efter ansøgningsfristen, har du stadig mulighed for at søge puljen. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales til ansøgeren umiddelbart efter besked om godkendelse af aktivitet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at din forening/organisation/institution har et CVR-nummer og en NemKonto.

Regnskab

Du skal senest 1 måned efter aktivitetens afslutning aflægge og indsende regnskab for det modtagne tilskud.

Du vil sammen med besked om godkendelse af aktivitet modtage et regnskabsskema, som du skal udfylde og indsende.

Uforbrugte tilskudsmidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med det formål, tilskuddet er bevilget til, skal tilbagebetales senest 1. oktober 2020.

Du skal desuden indsende en kort evaluering af arrangementet/aktiviteten sammen med regnskabet.

Markedsføring

Hvis du modtager tilskud til at afholde en sommeraktivitet, skal du markedsføre den, så andre borgere får kendskab til den og dermed mulighed for at deltage i den.

Du skal indtaste dit arrangement på Kultunaut, så det kommer til at fremgå på kommunens hjemmeside og arrangements-appen Local Alex.

Du skal også markedsføre dit arrangement via andre relevante kommunikationskanaler, fx Facebook (husk at gøre ”Hvad sker der i Slagelse” til medarrangør af din event).

Du skal angive, at arrangementet er blevet til gennem tilskud fra Slagelse Kommune, og du skal derfor sætte kommunens logo på evt. tryksager og andet relevant kommunikationsmateriale.

Siden er sidst opdateret 30. juni 2020