Puljen til selvorganiserede

Her kan du søge om tilskud til igangsætning af aktiviteter eller etablering af faciliteter til selvorganiseret idræt.

Gennem Puljen til selvorganiserede kan selvorganiserede idrætsudøvere (både grupper og enkeltpersoner), foreninger, lokalråd mv. søge om tilskud til igangsættelse af aktiviteter/projekter, afholdelse af arrangementer eller etablering/renovering af faciliteter, der kommer den selvorganiserede idræt og kommunens borgere til gavn.

Puljen er i 2019 på 158.426 kr.

Hvem kan få tilskud?

Personer, grupper eller foreninger, der ønsker at igangsætte motions-, bevægelses- eller idrætsaktiviteter eller skabe bedre fysiske rammer for den selvorganiserede idræt, har mulighed for at søge tilskud.

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til etablering/renovering af faciliteter eller igangsætning af nye initiativer, aktiviteter og arrangementer, der er til gavn for den selvorganiserede idræt i kommunen.

Hvad kan puljen fx støtte?

 • Faciliteter til selvorganiseret idræt fx udendørs fitnessredskaber.
 • Vedligeholdelse af allerede eksisterende faciliteter.
 • Tilskud ifm. afvikling af events med fokus på selvorganiserede idrætsaktiviteter som fx løb, MTB, powerwalk mv.
 • Understøttende aktiviteter ved afholdelse af arrangementer, fx markedsføring af event samt renhold/oprydning og toiletforhold.
 • Kapacitet- og netværksaktiviteter for selvorganiserede fællesskaber.

Hvad har puljen fx støttet? 

Inden for det seneste års tid har puljen bl.a. givet tilskud til:  

 • Tårnborg Nytårsløb (Tårnborg Lokalråd)
 • Etablering af cykelbane (DalmoseGruppen)
 • Afvikling af Wakeboard-aktiviteter ved vandsportsfestival (Korsør Aqtive Days)
 • Dækning af udgifter til toiletter, markedsføring, borde/bænke og samaritter ved vandsportsfestival (Korsør Bykontor og Korsør Aqtive Days)
 • Optimering af dirtjump (Slagelse Bikepark)
 • Indkøb af udendørs bordtennisbord til Nytorv (Leg og Bevægelse på Nytorv).

Hvem kan ikke få tilskud?

Du kan ikke modtage tilskud, hvis der er tale om et initiativ for enkeltpersoner. Puljen støtter således kun afviklingen af aktiviteter og arrangementer eller udviklingen af nye faciliteter, hvis de kommer en bredere gruppe af borgere i kommunen til gode.

Puljen yder ikke tilskud til folkeoplysende foreningers traditionelle foreningsaktivitet. Puljen støtter således kun foreninger, hvis aktiviteten, der søges om tilskud til, gavner den selvorganiserede idræt i kommunen.

Et eksempel på dette kan være en idrætsforening, som tager initiativ til at etablere et fysisk træningsområde uden for hallen eller afvikling af en event for selvorganiserede.  

Hvad ydes der ikke tilskud til

 • Kommercielle formål
 • Arrangementer og aktiviteter, hvor overskuddet går til velgørende formål
 • Lukkede arrangementer (arrangementer uden offentlig adgang)
 • Arrangementer uden for kommunens grænser
 • Projekter/aktiviteter, der allerede er afsluttet/afholdt
 • Forplejning og kontorhold
 • Ophold og rejser, herunder dækning af udgifter til deltagelse i mesterskaber, træningslejre mv.
 • Præmier, pokaler, medaljer, gaver osv.
 • Beklædning og personlige rekvisitter

Særligt om honorar

Puljen giver som udgangspunkt ikke støtte til honorar, medmindre vi vurderer, at honoraret er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres. Puljen yder dog ikke tilskud til løn/honorar til frivillige.

Hvordan søger du?

Du kan ansøge løbende via den røde selvbetjeningsboks her på siden eller ved personligt fremmøde i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, aktiviteten skal afholdes/projektet skal igangsættes.

Hvem behandler ansøgningen?

Ved ansøgninger over 50.000 kr. er det Kultur- og Fritidsudvalget, der efter indstilling fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice tager stilling til, om der kan ydes tilskud til jer, og hvor stort dette tilskud i givet fald skal være.

Ved ansøgninger på op til 50.000 kr. er det Fritidsafdelingen, der tager stilling til ansøgningen.  

Prioritering af ansøgninger

Ved behandling og prioritering af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Mere info om bærende principper mv.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales efter Kultur- og Fritidsudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Regnskab og afrapportering

Du skal senest 1 måned efter aktiviteten/projektets afslutning sende en kort evaluering og et underskrevet tilskudsregnskab til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på mailen fritid@slagelse.dk. Du skal desuden sende relevante bilag, fx kopi af fakturaer, til os.

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter ved aktiviteten/projektet. Eventuelle ubrugte tilskudsmidler, eller tilskud, der ikke er brugt til det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales.

Fra idé til virkelighed

Står du/I med en idé til igangsættelse af aktiviteter/projekter eller etablering af faciliteter til glæde for kommunens borgere, kan du ansøge Puljen til selvorganiserede.

Er du i tvivl om ansøgningsprocessen eller de syv bærende principper, kan du kontakte idrætskonsulent Signe Vig Jensen på mailen sigje@slagelse.dk eller tlf. 23 29 21 56.

Siden er sidst opdateret 15. november 2019