Puljen til selvorganiserede

Her kan du søge om tilskud til igangsætning af aktiviteter eller etablering af faciliteter til selvorganiseret idræt.

Gennem Puljen til selvorganiserede kan selvorganiserede idrætsudøvere (både grupper og enkeltpersoner) søge om tilskud til igangsættelse af aktiviteter/projekter eller etablering af faciliteter til glæde for kommunens borgere. Puljen er i 2019 på 158.426 kr.

Hvem kan få tilskud?

Personer eller grupper, der ønsker at igangsætte motions-, bevægelses- eller idrætsaktiviteter, eller skabe bedre fysiske rammer for den selvorganiserede idræt, uden at det foregår gennem foreningslivet ift. Folkeoplysningsloven, har mulighed for at søge tilskud.

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til etablering af faciliteter eller igangsætning af nye initiativer, aktiviteter og arrangementer, der er til gavn for den selvorganiserede idræt i kommunen.  

Hvad har puljen fx støttet? 

Inden for det seneste års tid har puljen bl.a. givet tilskud til:  

 • Etablering af cykelbane (DalmoseGruppen)
 • Afvikling af Wakeboard-aktiviteter ved vandsportsfestival (Korsør Aqtive Days)
 • Dækning af udgifter til toiletter, markedsføring, borde/bænke og samaritter ved vandsportsfestival (Korsør Bykontor og Korsør Aqtive Days)
 • Optimering af dirtjump (Slagelse Bikepark)
 • Indkøb af udendørs bordtennisbord til Nytorv (Leg og Bevægelse på Nytorv).

Hvem kan ikke få tilskud?

Du kan ikke modtage tilskud, hvis der er tale om et initiativ for enkeltpersoner. Puljen støtter således kun afviklingen af aktiviteter og arrangementer eller udviklingen af nye faciliteter, hvis de kommer en bredere gruppe af borgere i kommunen til gode.

Puljen yder ikke tilskud til foreninger, der er godkendte i henhold til Folkeoplysningsloven. Du kan derfor ikke modtage tilskud, hvis dit/jeres projektet karakteriseres som traditionel foreningsaktivitet.  

Hvordan søger du?

Du kan ansøge løbende via den røde selvbetjeningsboks på denne side eller ved personligt fremmøde i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, aktiviteten afholdes/projektet igangsættes.

Prioritering af ansøgninger

Ved behandlingen og prioriteringen af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Læs uddybning af de bærende principper (pdf - nyt vindue)

Alle principper behøver ikke at være opfyldt for at kunne modtage tilskud. Men det er vigtigt, at du forholder dig til dem ifm. din ansøgning og skriver, hvorfor et eller flere principper ikke er relevant for din/jeres ansøgning. 

Udbetaling af tilskud

Tilskud kan ydes som acontotilskud og udbetales efter Kultur- og Fritidsudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 

Regnskab og afrapportering

Du skal senest en 1 måned efter aktiviteten/projektets afslutning sende en kort evaluering og et underskrevet regnskab til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på mailen fritid@slagelse.dk

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter ved aktiviteten/projektet. Eventuelle ubrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales.

Siden er sidst opdateret 25. januar 2019