Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse

Her kan du søge om tilskud til aktiviteter eller faciliteter, der fremmer selvorganiseret idræt og gadeidræt i Slagelse Kommune.

Formål med puljen

Gennem Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse kan selvorganiserede idrætsudøvere (både grupper og enkeltpersoner), foreninger, lokalråd mv. søge om tilskud til igangsættelse af aktiviteter/projekter, afholdelse af arrangementer eller etablering/renovering af faciliteter, der fremmer selvorganiseret idræt og bevægelse i Slagelse Kommune.

Der kan også søges om tilskud til aktiviteter, projekter og faciliteter, der fremmer gadeidræt og gadekultur i Slagelse Kommune, og/eller skaber gode fysiske rammer for gadeidræt.

Puljen har med andre ord til formål at understøtte igangsættelse af aktiviteter/initiativer for dem, som ikke tiltrækkes af/dyrker de traditionelle foreningsidrætter.

Puljens størrelse

Byrådet har besluttet at reducere puljen med 150.000 kr. som led i genåbningen af Budget 2022.

Det betyder, at der er ca. 69.000 kr. i puljen i år.

Hvem kan få tilskud?

Personer, fællesskaber eller foreninger, der ønsker at igangsætte motions-, bevægelses- eller idrætsaktiviteter eller skabe bedre fysiske rammer for selvorganiseret idræt og bevægelse, gadeidræt eller gadekultur, har mulighed for at søge tilskud fra puljen.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til etablering/renovering af faciliteter eller igangsætning af nye initiativer, aktiviteter og arrangementer, der er til gavn for den selvorganiserede idræt og gadeidrætten i kommunen.  

Hvem kan ikke få tilskud?

Du kan ikke modtage tilskud, hvis der er tale om et initiativ for enkeltpersoner. Puljen støtter således kun afviklingen af aktiviteter og arrangementer eller udviklingen af faciliteter, hvis de kommer en bredere gruppe af borgere i kommunen til gode.

Puljen yder ikke tilskud til folkeoplysende foreningers traditionelle foreningsaktivitet. Puljen støtter således kun foreninger, hvis aktiviteten, der søges om tilskud til, gavner den selvorganiserede idræt og/eller gadeidrætten i kommunen.

Et eksempel på dette kan være en idrætsforening, som tager initiativ til at etablere et fysisk træningsområde eller et skate- og løbehjulsområde uden for en idrætshal, eller som ønsker at afvikle en event for selvorganiserede/gadeidrætsaktører. 

Hvad kan puljen fx støtte?

 • Faciliteter til selvorganiseret idræt eller gadeidræt, fx udendørs fitnessredskaber, skaterampe, basketballkurve og pannabane). Puljen har fx støttet etableringen af Korsør Ny Skatepark. 
 • Vedligeholdelse af allerede eksisterende faciliteter til selvorganiseret idræt eller gadeidræt, fx reparation af skaterampe og opmaling af basketballbane.
 • Tilskud ifm. afvikling af events med fokus på selvorganiserede idrætsaktiviteter eller gadeidræt, fx løb, MTB, powerwalk og Gadeidrættens Dag.
 • Understøttende aktiviteter ved afholdelse af arrangementer, fx markedsføring af arrangementet samt renhold/oprydning og toiletforhold.
 • Kapacitet- og netværksaktiviteter for fællesskaber inden for selvorganiseret idræt og/eller gadeidræt.
 • Aktiviteter, der fremmer gadekultur, fx Street Art i forbindelse med gadeidræt.

Hvad yder puljen ikke tilskud til?

 • Kommercielle formål
 • Arrangementer og aktiviteter, hvor overskuddet går til velgørende formål
 • Lukkede arrangementer (arrangementer uden offentlig adgang)
 • Arrangementer uden for kommunens grænser
 • Projekter/aktiviteter, der allerede er afsluttet/afholdt
 • Forplejning og kontorhold
 • Ophold og rejser, herunder dækning af udgifter til deltagelse i mesterskaber, træningslejre mv.
 • Præmier, pokaler, medaljer, gaver osv.
 • Beklædning og personlige rekvisitter

Særligt om honorar

Puljen giver som udgangspunkt ikke støtte til honorar, medmindre vi vurderer, at honoraret er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres. Puljen yder dog ikke tilskud til løn/honorar til frivillige.

Hvordan søger du?

Du kan ansøge løbende via den røde selvbetjeningsboks her på siden eller ved personligt fremmøde i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før, aktiviteten skal afholdes/projektet skal igangsættes.

Behandling af ansøgninger

Det er Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, der efter indstilling fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice tager stilling til, om der kan ydes tilskud til jer, og hvor stort dette tilskud i givet fald skal være. Fritidsafdelingen træffer afgørelsen, hvis ansøgningen er på maksimalt 50.000 kr.

Ved behandlingen og prioriteringen af ansøgninger til puljen vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper (Nytænkning, Inddragelse af borgere, Børn og unge, Medfinansiering, Omfang, Faktuel viden/forskning og Idrætspolitik), som Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget. 

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales efter Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Regnskab og afrapportering

Du skal senest 1 måned efter aktiviteten/projektets afslutning sende en kort evaluering og et underskrevet tilskudsregnskab til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på mailen fritid@slagelse.dk. Du skal desuden sende relevante bilag, fx kopi af fakturaer, til os.

I regnskabet skal indgå dokumentation for de samlede indtægter og udgifter ved aktiviteten/projektet. Eventuelle ubrugte tilskudsmidler, eller tilskud der ikke er brugt til det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales.

Fra idé til virkelighed

Er du i tvivl om ansøgningsprocessen, retningslinjer eller de bærende principper, eller har du en idé til en aktivitet/et projekt, som du gerne vil have sparring på, før du søger, kan du kontakte idrætskonsulent Signe Vig Jensen på mailen sigje@slagelse.dk eller tlf. 23 29 21 56.

Siden er sidst opdateret 14. juni 2022