Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Godkendte foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven kan få tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere.

Hvis din forening er godkendt af og hjemmehørende i Slagelse Kommune, kan I få tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere.

Uddannelsen/kurset skal dog være relevant i forhold til klubbens/foreningens formål.

Tilskud til kursusafgiften

  • Kommunen yder et tilskud på maksimalt 75 % af kursusafgiften, dog maksimalt 5.000 kr. pr. kalenderår pr. leder/instruktør. I kan søge om dispensation fra denne regel, men det skal gøres inden kursets afholdelse.
  • Hvis de samlede ansøgninger udgør et større beløb end den afsatte ramme, vil alle ansøgninger blive nedsat forholdsmæssigt.

Tilskud til transportudgifter

  • Kommunen yder et tilskud på 100 % af transportudgiften (billigste offentlige transportmiddel)
  • Hvis offentlig befordring ikke er mulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt besvær, kan der efter forudgående aftale gives tilskud til kørsel i egen bil, til hvad der svarer til billigste offentlige transportform/eller de af staten fastsatte befordringstakster.
  • Der skal fremsendes dokumentation for klubbens/foreningens afholdte udgifter til transport.

Kurser i udlandet

Kommunen yder også tilskud til kurser afholdt i udlandet. Der ydes dog ikke tilskud til transport.

Hvornår skal I søge?

Ansøgninger skal indsendes i det halvår, hvor kurset har været afholdt.

Ansøgninger kan indsendes løbende. 

Du skal indsende din ansøgning senest den 15. juni (kurser i 1. halvår) og den 15. december (kurser i 2. halvår).

Hvis kurset strækker sig over to halvår, skal I indsende ansøgningen i det halvår, hvor kurset afsluttes.

Ansøgninger bliver to gange årligt behandlet og fordelt mellem antallet af ansøgninger ud fra puljen.

Hvordan søger I?

Ansøgning om tilskud skal efter kursets afholdelse indsendes via tilskuds- og bookingsystemet Winkas med fortegnelse over de ledere, trænere, instruktører og dommere i foreningen, der har deltaget i kurset, samt med dokumentation for deres deltagelse.

I skal desuden vedlægge program med oversigt over uddannelsens indhold samt dokumentation for udgifter/kursusafgiften. Oplysning om evt. tilskud fra anden side skal også oplyses.

Relevante bilag skal oploades via Winkas sammen med ansøgningen. 

Hvad ydes der ikke tilskud til

Hvis der i et kursusforløb er indlagt diverse events, ture og lignende, fratrækkes udgiften til disse inden kursusrefusionen.

Der ydes ikke tilskud til ledere, trænere, instruktører og dommere, der har været tilmeldt kurser, men som ikke har gennemført kurserne.

Siden er sidst opdateret 7. januar 2022