Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Godkendte foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven kan få tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere.

Hvis din forening er godkendt af og hjemmehørende i Slagelse Kommune, kan I få tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere.

Uddannelsen/kurset skal være relevant i forhold til klubbens/foreningens formål.

Tilskud til kursusafgiften

  • Din forening får tilskud til maksimalt 75 % af kursusafgiften, dog maksimalt 5.000 kr. pr. kalenderår pr. leder/instruktør.
  • I kan søge om dispensation fra denne regel inden kurset.
  • Hvis de samlede ansøgninger overstiger den afsatte ramme, nedjusterer vi alle ansøgninger forholdsmæssigt.

Tilskud til transportudgifter

  • I får dækket hele transportudgiften (billigste offentlige transportmiddel).
  • Hvis offentlig transport ikke er mulig, eller er forbundet med uforholdsmæssigt besvær, kan I efter forudgående aftale få tilskud til kørsel i egen bil, til hvad der svarer til billigste offentlige transportform/eller de af staten fastsatte befordringstakster.

Kurser i udlandet

Kommunen yder også tilskud til kurser afholdt i udlandet. Der ydes dog ikke tilskud til transport.

Hvornår skal I søge?

Ansøgningsfristen er i år den 1. november som følge af genåbningen af Budget 2022. Vi kan først behandle ansøgninger efter denne dato. Vi forventer at udbetale tilskud medio januar 2023. 

Fra 2023 skal I igen sende ansøgningen ind i det halvår, hvor kurset har fundet sted. I skal først søge om tilskud efter kurset. 

For kurser i 1. halvår i 2023 er fristen senest den 15. juni.

For kurset i 2. halvår i 2023 er fristen senest den 15. december. 

Hvis kurset strækker sig over 2 halvår, skal I indsende jeres ansøgning i det halvår, hvor kurset bliver afsluttet.

Hvordan søger I?

Ansøgning om tilskud skal efter kursets afholdelse indsendes via tilskuds- og bookingsystemet Winkas med fortegnelse over de ledere, trænere, instruktører og dommere i foreningen, der har deltaget i kurset, samt med dokumentation for deres deltagelse.

I skal desuden vedlægge program med oversigt over uddannelsens indhold samt dokumentation for udgifter/kursusafgiften samt afholdte udgifter til transport. Oplysning om evt. tilskud fra anden side skal også oplyses.

Relevante bilag skal oploades via Winkas sammen med ansøgningen. 

Hvad ydes der ikke tilskud til

Hvis der i et kursusforløb er indlagt diverse events, ture, tøj og lignende, fratrækkes udgiften til disse inden kursusrefusionen.

Der ydes ikke tilskud til ledere, trænere, instruktører og dommere, der har været tilmeldt kurser, men som ikke har gennemført kurserne.

Siden er sidst opdateret 5. september 2022