Udviklingspuljen

Her kan du søge om tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejde, arrangementer med et folkeoplysende sigte, rekvisitter mv.

Slagelse Kommune har afsat en pulje, hvorfra du kan søge om tilskud til bl.a. udviklingsarbejde, rekvisitter samt arrangementer og nye initiativer med et folkeoplysende sigte.

Puljen for 2022 er på 169.900 kr.

På grund af genåbningen af Budget 2022 er indsendte ansøgninger til årets pulje endnu ikke behandlet. De bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde i december sammen med de ansøgninger, der kommer ind inden ansøgningsfristen den 20. oktober.

Hvem kan søge?

Ansøgere til puljen kan være foreninger godkendt under folkeoplysningsloven, frivillige organisationer, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner samt institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Fritidsafdelingen og Folkeoplysningsudvalget kan endvidere selv tage initiativ til at igangsætte udviklingsarbejde og nye initiativer.

Hvad kan der ydes tilskud til?

 • Nye initiativer med et folkeoplysende formål
 • Udviklingsarbejde
 • Arrangementer med et folkeoplysende sigte
 • Kulturelle amatøraktiviteter
 • Rekvisitter (fx udstyr, der kan lånes ud til nye medlemmer)
 • Folkeoplysende tilbud til borgere, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud
 • Aktiviteter af tværgående karakter, fx partnerskaber om løsning af konkrete opgaver
 • Sundhedsfremmende aktiviteter
 • Oprettelse af ny forening under Folkeoplysningsloven
 • Understøttende aktiviteter ved afholdelse af arrangementer med folkeoplysende sigte, fx markedsføring af arrangementet samt renhold/oprydning og toiletforhold. 

Hvad har puljen støttet? 

Inden for det seneste år har puljen bl.a. ydet tilskud til:

 • Indkøb af udlåns-ketsjere (Korsør Tennisklub)
 • Indkøb af våddragter til udlån (Skelskør Roklub)
 • Indkøb af E-jolle til juniorafdeling (Skælskør Amatør-Sejlklub)
 • Indkøb af skadesforebyggende rekvisitter (Slagelse Håndboldklub) 
 • Indkøb af springstøtter (Slagelse Rideklub)
 • Indkøb af trampoliner (Jump, Dance & Fitness)
 • Indkøb af junior-golfudstyr til udlån (Trelleborg Golfklub)
 • Opstart af motionsfodbold for drenge (Sørby IF Fodbold)

Hvad yder puljen ikke tilskud til?

 • Byggerier og anlæg
 • Rekvisitter til enkeltpersoner
 • Eksisterende aktiviteter
 • Kommercielle formål
 • Drift af eksisterende aktiviteter, fx el, vand, varme og lokaleleje
 • Beklædning
 • Kompetencegivende formål, der er erhvervsmæssigt karrierefremmende
 • Lukkede arrangementer (hvortil der ikke er offentlig adgang)
 • Aktiviteter, der hører under anden lovgivning 
 • Arrangementer, hvor overskud går til velgørende formål
 • Arrangementer uden for kommunens grænser
 • Projekter/aktiviteter, der allerede er afsluttet
 • Forplejning og kontorhold
 • Ophold og rejser, herunder dækning af udgifter til deltagelse i mesterskaber, træningslejre mv.
 • Præmier, pokaler, medaljer og gaver           

Særligt om honorar

Puljen giver som udgangspunkt ikke støtte til honorar, medmindre vi vurderer, at honoraret er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres. Puljen yder dog ikke tilskud til løn/honorar til frivillige.

Hvordan søger du?

Du søger om tilskud ved hjælp af ansøgningsskemaet i den røde selvbetjeningsboks her på siden. 

Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger til puljen to gange om året. Der er ansøgningsfrist den 20. april og den 20. oktober.

Prioritering af ansøgninger

Ved behandling og prioritering af ansøgninger vil der blive taget udgangspunkt i de syv bærende principper, som Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget:

 • Nytænkning
 • Inddragelse af borgere
 • Børn og unge
 • Medfinansiering
 • Omfang
 • Faktuel viden/forskning
 • Idrætspolitik

Folkeoplysningsudvalget vil især lægge vægt på principperne Børn og unge, Nytænkning og Medfinansiering i forbindelse med behandling og prioritering af ansøgninger.

Mere info om bærende principper mv.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales efter Fritidsafdelingen og retningslinjernes nærmere bestemmelse i hvert enkelt tilfælde. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at din forening/organisation har et CVR-nummer og en NemKonto.

Tilskud til flerårige udviklingsprojekter udbetales i årlige rater, svarende til det antal år projektet er planlagt at vare.

Regnskab

Du skal senest en måned efter projektet/aktivitetens afslutning sende en kort evaluering og et underskrevet regnskab til os på mailen fritid@slagelse.dk.

Ved helårsprojekter skal vi modtage regnskab og evaluering senest den 15. januar i det følgende kalenderår.

I regnskabet skal indgå dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Du skal desuden fremsende kopi af fakturaer.

Uforbrugte tilskudsmidler eller tilskudsmidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales.

Siden er sidst opdateret 30. august 2022